Обучение за "Длъжностни лица по безопасност и здраве в строителството"

онлайн обучение


Обучението  по Наредба № РД-07-2/16 дек.2009 г. е съобразено с “ Учебна програма за провеждане на специализирано обучение на Длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнени ена СМР”, съгласуване със НАПОО, ГИТ, КСБ, Ф”СИВ- Подкрепа” и ФНСС – КНСБ.


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

Обучение за координатори по безопасност и здраве в строителството

Онлайн обучение


Координаторът по безопасност и здраве е орган на възложителя и той се назначава от него съгласно Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве: - за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

Обучение за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”

Онлайн обучение


Този закон урежда реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

Обучение за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Онлайн обучение


С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти”.


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

НАРЕДБА № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Онлайн обучение


С тази наредба се уреждат редът, изискванията, съдържанието иобхватът на задължителното обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията и на членовете на комисиите по социална дейност на кооперациите, наричани по-нататък 


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Онлайн обучение


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

(Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.) 


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

НАРЕДБА № 9 ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА

Онлайн обучение


С наредбата се определят:

1. изискванията за защита на здравето на работещите, включително за предотвратяване на съществуващи или потенциални рискове от експозиция на азбест при работа;

2. граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха.


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Онлайн обучение


Придобиване на квалификация по

"РАБОТА С ТОВАРЕН СТРОИТЕЛЕН ПОДЕМНИК"

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

Придобиване или продължаване срока на валидност на I-ва квалификационна група по електробезопасност


ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО:

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

Придобиване или продължаване срока на валидност на II-ра квалификационна група по електробезопасност


ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО:
ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

Придобиване или продължаване срока на валидност на III-ра квалификационна група по електробезопасност


ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО:
ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ


Кой може да бъде технически ръководител? Основни права и задължения, отговорности. Актове и протоколи, съставяни по време на строителството. Технически спецификации и стандарти. Здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР. Отчетност. Предаване на строежа и въвеждане в експлоатация.


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате

Обучение по строителни и електротехнически специалности


Професионално направление

582 СТРОИТЕЛСТВО

522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

 


За да се запишете за това обучение е необходимо първо да се регистрирате