ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ


 

 

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА

ТЕХНИЧЕСКИЯ  РЪКОВОДИТЕЛ

 

 

 

Съдържание

 

 1. Кой може да бъде технически ръководител? Основни права и задължения, отговорности (административно-наказателна).
 2. Нормативни изисквания към строежите пета и шеста категория.
 3. Актове и протоколи, съставяни по време на строителството.
 4. Технически спецификации и стандарти.
 5. Екзекутивна документация.
 6. Технически паспорт на строежа.
 7. Здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.
 8. Бетониране при зимни условия, грижа за бетона при полагането му, забрана за бетониране съгласно Наредба № 3 от 1994 г.
 9. Отчетност: количествено-стойностни сметки; анализ на единични цени (труд, материали, механизация); единични тегла на основни материали; КС 28А;
 10. Предаване на строежа и въвеждане в експлоатация. Примерен доклад за обекти пета категория.
 11. 11.       Добри европейски практики. 

 

Глава I

 

ЧАСТ 1

 

Кой може да бъде технически ръководител.

Основни права и задължения, отговорности

 

 

Кой може  да  бъде  технически  ръководител  на строителен  обект?

 

Техническият ръководител на строителен обект трябва да притежава множество компетенции в различни сфери на познанието. Необходимо е също да притежава съответните комуникативни умения и умения за работа в екип и с хора с различен социален статус и степен на образование. Техническият ръководител трябва да познава добре нормативната уредба, действаща в строителния сектор и да я прилага. За технически ръководител на строителен обект трябва да бъде назначавано лице, притежаващо съответните компетенции, а именно лице с техническо образование в сферата на строителството.

 

В Закона за устройство на територията (ЗУТ) относно техническата правоспособност е регламентирано следното:

 

Препоръчително е техническият ръководител на строителен обект да притежава образователно-квалификационна степен  бакалавър или магистър, придобита в някои от висшите учебни заведения, предлагащи такъв тип обучение по съответната специалност.

 

 Допуска се техническия ръководител на строителен обект да е завършил средно специално образование в учебно заведение, предлагащо такова по съответната специалност.

 

 

 

 

ЧАСТ 2

 

Основни права, задължения и отговорности на техническия ръководител  на строителен обект

 

                Техническият ръководител е материално отговорно длъжностно лице, което ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии, отговаря за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а също така отговаря за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.

 

               

 

                В  зависимост от обема на обекта и от категорията му, тези функции могат да бъдат разпределени и възложени на няколко други лица, пряко подчинени на техническия ръководител.

                При това положение той координира действията им и носи пълната административна и наказателна отговорност.

 

 

 

                Тези си функции техническият ръководител на строителен обект изпълнява в съответствие с нормативната база, проекта и сключените договори. В длъжностната характеристика трябва изрично да са споменати правата и задълженията на техническия ръководите на съответния строителен обект.

               

                Тъй като на обектите се работи с множество подизпълнители, техническият ръководител има задачата да координира техните действия, да следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки, да следи за спазване на технологичните процеси и качеството на СМР, предоставянето и спазването на нормативната и проектна документация, необходима на съответния подизпълнител.

 

/

 

 

                Именно техническият ръководител определя пропускателния режим на обекта, изготвя график за изпълнението на видовете работи съгласно изискванията на техническата документация и спецификата на технологичните процеси и следи за неговото спазване.

 

                Той също така следи за своевременните заявки и доставки на материали, машини, инструменти, инвентарни пособия и готови изделия на ръководения от него обект.

 

 

 

 

                Техническият ръководител е длъжен да следи за точното спазване на проектите и да не допуска отклонения от тях или ако се наложи изменение на утвърдения проект, то да бъде отразено със съответната писмена заповед в заповедната книга от съответното лице, имащо право да направи това.

 

                Друго основно задължение на техническия ръководител е да познава в детайли проектната и нормативна база и да дава нужните разяснения и инструкции по прилагането ù на конкретния строителен обект, както на пряко подчинените си работници и бригади от работници, така и на подизпълнителите.

 

                Задължение на техническия ръководител е да следи и води документацията на обекта в съответствие с действащата нормативна уредба. Не по-малко важно е техническият ръководител да притежава умения за работа с хора и мотивация на  подчинените си,  да комуникира с тях и при необходимост да решава възникнали конфликтни ситуации и то по начин, ненакърняващ достойнството на участниците и непречещ на нормалния производствен процес.

 

 

 

 

 

Воденето на документацията на строителния обект включва:

-          водене на  заповедна книга на обекта;

-          водене на  бетонов дневник на обекта;

-          водене на  дневник за пилотни работи със съответните екзекутивни чертежи;

-          водене на  дневник за земни и други работи;

-          водене на протоколи за проби и изпитвания;

 

 

 

 

-          водене на  екзекутивна документация (екзекутиви) за извършените СМР;

-          водене на отчет за обучението по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана;

-          водене на всички видове инструктажи по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана;

-          следене и записване на пропускателния режим на обекта – точно колко лица се намират и работят на територията на обекта, какви машини влизат и напускат обекта;

-          получаване и архивиране на всички видове проекти, свързани с обекта;

 

 

 

 

 

-          води дневник на получената от подизпълнителите проектна документация – предоставена и върната;

-          следи за договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

-          получаване и архивиране на сертификатите за материали и изделия, вложени в обекта;

-          изготвяне на количествено-стойностни сметки за извършените СМР;

-          актуване на извършените СМР;

 

 

 

 

-          изготвяне на актове и протоколи за дейностите по строителството;

-          водене на отчети за разплащанията със съответните документи;

-          водене и документиране на финансирането на обекта;

-          водене и документиране на изпълнението на графиците;

-          води документацията по състоянието на машините и съоръженията, използвани на обекта, поддръжката им и обслужването им;.

-          води и предоставя пълната документация на обекта при пускането му в експлоатация.

 

 

 

 

Този списък е обобщен и не включва детайлите, тъй като те са разгледани в отделните глави на  това ръководство.

Административно-наказателната отговорност също е регламентирана в нормативната уредба на Република България. Наказанията са различни, от глоби до лишаване от свобода, тъй като в законите изрично е регламентирано всичко, тук само ще се спрем  на някои по-важни пунктове.

 

Техническият ръководител на строителен обект носи административно-наказателна отговорност, когато:

-          не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконно строителство, за спиране или премахване на незаконно извършени строителни и монтажни работи или за премахване на други последици от нарушения;

-          разреши, допусне свързване или свърже външни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с незаконен строеж или със строеж, за който не е издадено разрешение за ползване, освен в случаите, когато с нормативен акт се разрешава временно свързване;

 

 

 

-          извършва, разпореди или допусне извършването на незаконен строеж;

-          ръководи строителен обект без да има това право;

-          не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност;

-          не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

-          работи на строеж и не го напусне, след като бъде предупреден писмено от контролните органи, че строителството се извършва незаконно;

-          не изпълни разпореждания на компетентните контролни органи, издадени във връзка с дейности и мероприятия по геозащита;;

 

 

 

 

-          не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на чужд недвижим имот във връзка с осъществяван от него строеж в срока, определен от органите на общината или от органите на Дирекцията за национален строителен контрол;

-          причини материални щети;

-          наруши нормативната уредба на Република България;

-          създаде предпоставки или допусне увреждане на здравето и живота на работещите на обекта лица  вследствие неизпълнение на служебни задължения, некомпетентност или немарливост;

-          вследствие на негово действие или бездействие бъде увреден или унищожен паметник на културата или архитектурата;

-          пусне на пазара и/или в действие на продукти, които са опасни за здравето и   живота на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и вещите на потребителите.

 

 


За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход
За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход