Обучение за координатори по безопасност и здраве в строителството

Онлайн обучение


Координаторът по безопасност и здраве е орган на възложителя и той се назначава от него съгласно Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве: - за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и. НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството В сила от 06.11.2004 г. Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г. "за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд", както и да бъдат провеждани квалификационни обучения


За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход
За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход