Обучение за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”

Онлайн обучение


Чл. 1. Този закон урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г.) реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;
2. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) реда за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ), които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) задълженията на лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие;
4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) реда за определяне на правата и задълженията на производителите и лицата, които извършват дейностите по оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания и/или изискванията за екопроектиране;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) надзора на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти, за които има определени съществени изисквания и/или изисквания за екопроектиране и такива, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите;
6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) техническия надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройството или монтажа и за безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност;
7. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) условията за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
8. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) условията за вписване в регистър на лицата, осъществяващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.


За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход
За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход