ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V *


 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V *

(обн.,ДВ,бр.21 от 11 март 2005 г.)

 

ЧАСТ ПЪРВА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа по електрообзавеждането на потребители на електрическа енергия за напрежение до 1000 V, наричани по-нататък "потребител", независимо от формата на собственост на средствата за производство.

 

 

 

Чл.2. (1) Правилникът се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него.

 

2)   Правилникът се прилага и от персонала на външни фирми, които по договор с потребителя извършват работи по неговото електрообзавеждане.

 

 

 

Чл.3. Координацията на мерките и действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на външна фирма, когато изпълнява работи по електрообзавеждането на потребителя, се осъществява от работодателя-потребител, а задълженията на работодателя на външната фирма се определят в договора за изпълнение.

 

 

Чл.4. (1) Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждане за напрежение до и над 1000 V се извършва при спазване на изискванията за безопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (обн.,ДВ,бр.34 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.19 от 2005 г.).

 

 

 

 

(2) За електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, което не е включено в правилника по ал.1, се прилагат разпоредбите на този правилник.

(3) Лицата, придобили квалификационна група за безопасност при работа по правилника от ал.1, могат да извършват работи по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V и по този правилник.

 

Чл.5. (1) Работодателят може да предвижда допълнителни мерки за безопасност при работа по електрообзавеждането, които не противоречат на този правилник. С допълнителните мерки персоналът се запознава под формата на писмени нареждания, указания и инструктажи.

 

(2) За специфичните съоръжения от електрообзавеждането, които не са включени в този правилник, се изпълняват разпоредбите на нормативната уредба, която ги урежда, указанията за безопасност, посочени в техническата документация на производителите, и предписанията на контролните органи.

 

 

 

 

Глава втора

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

Раздел I

Изисквания към електротехническия персонал

 

Чл.6. Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждането на потребителите на електрическа енергия се осъществява от електротехнически персонал, който:

1. има образование и стаж, изисквани за заеманата длъжност;

2. е медицински освидетелстван съгласно нормативните актове за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите;

3. притежава квалификационна група за електробезопасност, изисквана по този правилник.

 

 

Чл.7. (1) Посочената в този правилник квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждането, наричана по-нататък "квалификационна група", е минимална. Работодателят може да определя по-висока квалификационна група от посочената в правилника за същите видове работи или дейности.

 

 

 

2)   Работодателят определя изискваната квалификационна група за видове работи или дейности, за които в този правилник не е определена квалификационна група.

 

 

 

3)   Лицата с квалификационна група, по-висока от посочената като минимална, могат да извършват определената за нея работа или дейност и да заемат съответната длъжност.

 

 

Чл.8. (1) Изискваната за съответната длъжност квалификационна група се записва в длъжностната характеристика.

 

 

(2) Квалификационната група се придобива, потвърждава или променя при:

1. постъпване на работа;

2. смяна на длъжността, свързана с други изисквания за квалификационна група;

3. промяна на характера на работата или дейността и/или на свързаните с тях професионални рискове;

4. документирани нарушения или неспазване на правилата за безопасност при работа на този правилник.

 

 

 

Чл.9. (1) За придобиването на квалификационна група се изисква съответно образование и стаж за работа по електрообзавеждане, специализирано обучение и полагане на изпит.

 

 

 

2)   Притежаваната квалификационна група се доказва с удостоверение, което задължително се носи по време на работа.

 

 

Чл.10. На лице, което нарушава или не спазва правилата за безопасност при работа по този правилник, установено и документирано от отговорно длъжностно лице или контролен орган, работодателят може да отнеме/понижи квалификационната група за определен срок, както и да му наложи предвидените по трудовото законодателство дисциплинарни наказания.

 

 

 

Чл.11. Определят се пет квалификационни групи - от първа до пета, степенувани по отговорност на задълженията и действията на лицата, свързани с осигуряване на безопасност при работа.

 

 

 

 

Чл.12. (1) Първа квалификационна група придобиват лицата от неелектротехническия персонал, назначавани на работа като:

1. общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;

2.работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник - зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).

 

 

 

 

(2) За придобиване на първа квалификационна група се изискват елементарни знания за:

1. опасностите, пораждани от електрическия ток;

2. условията и действията на работещия с електрообзавеждането, които могат да са опасни;

3. правилата за безопасност, пряко свързани с извършваната работа;

4. оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

 

 

 

 

 

Чл.13. (1) Втора квалификационна група придобиват:

1. начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група;

2. електротехнологическият персонал - електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;

3.практикантите и стажантите от средни учебни заведения и колежи с електротехническа специалност.

 

 

 

 

(2) За придобиване на втора квалификационна група се изискват:

1. елементарни теоретични познания за принципа на работа на електрообзавеждането;

2. познания за устройството на електрообзавеждането;

3. ясна представа за опасностите от електрическия ток при доближаване/допиране до тоководещи части под напрежение;

4. знания по правилата за безопасност и основните мерки за предпазване при работа;

5.практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

 

 

 

(3) Изискваният общ трудов стаж за работа по електрообзавеждане, за съответното образование и професионална квалификация, е най-малко:

1.без стаж - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност (техникум), стажанти от колежи и ВУЗ;

2.един месец - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност (СПТУ);

3.три месеца - основно, незавършено или завършено средно образование без професионална квалификация/професионална квалификация по неелектротехническа специалност.

 

Чл.14. (1) Трета квалификационна група придобиват:

1. изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа;

2. оперативният и оперативно-ремонтният персонал;

3. лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група;

4. допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;

5.настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.

 

(2) За придобиване на трета квалификационна група се изискват:

1. знания по електротехника, теоретични и практически познания по електрообзавеждането;

2. ясна представа за опасностите и пораженията от електрическия ток при работа по електрообзавеждането;

3. знания по общите и специфични правила за безопасност, мерките за защита и ползването на предпазни средства;

4. знания по правилата за допускане до работа с наряд и способност за осъществяване надзор на лица с по-ниска квалификационна група;

5.практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

 

 

 

(3) За придобиване на трета квалификационна група се изисква стаж с втора квалификационна група при съответното образование и професионална квалификация най-малко:

1. без стаж - висше електротехническо образование;

2. един месец - стажанти от колежи и ВУЗ, обучаващи се по електротехническа специалност и положили изпит за електробезопасност при работа;

3. два месеца - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност;

4. три месеца - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност или висше техническо образование (неелектротехническо);

5. четири месеца - втора и трета степен на професионална квалификация по техническа специалност (неелектротехническа);

6.шест месеца - основно/средно образование с придобита професионална квалификация.

 

 

 

Чл.15. (1) Четвърта квалификационна група придобиват:

1. лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативното обслужване, ремонтите, реконструкциите и модернизациите;

2. издаващите наряди, нареждания и отговорните ръководители;

лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания.

 

 

 

(2) За придобиване на четвърта квалификационна група се изискват:

1. задълбочени знания по електротехника и теоретични познания по електрообзавеждането;

2. пълни познания по устройството и схемите на електрообзавеждането, опит за свободно и бързо ориентиране при извършване на манипулации и превключвания, както и умения за изпълнение и контрол на мерките за безопасност;

3. пълна представа за опасностите и професионалния риск при работа по електрообзавеждането;

4. цялостни знания по този правилник и на специфичните правила за безопасност при работа по електрообзавеждането;

5. умения да организират и ръководят безопасно извършване на работите както при нормални експлоатационни условия, така и при аварийни ситуации;

6. знания по правилата за използване на защитни средства и умения за прилагането им;

7. знания и практически умения за прилагане на правилата за първа долекарска помощ.

 

 

 

(3) За придобиване на четвърта квалификационна група се изисква стаж с трета квалификационна група при съответното образование и професионална квалификация, най-малко:

1. два месеца - висше електротехническо образование;

2. три месеца - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност;

3. четири месеца - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност, висше техническо образование (неелектротехническо);

4. шест месеца - втора и трета степен на професионална квалификация по техническа специалност (неелектротехническа), средно образование с професионална квалификация;

5.осем месеца - основно образование с придобита професионална квалификация.

 

 

 

Чл.16. (1) Пета квалификационна група придобиват:

1. техническите ръководители, упълномощени от работодателя да ръководят дейностите по обслужване, ремонт и контрол, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V;

2. издаващите наряди и нареждания, отговорните ръководители за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V;

3.ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.

 

 

(2) За придобиване на пета квалификационна група се изискват:

1. задълбочени знания по теория и цялостни знания по устройство на електрообзавеждането;

2. пълни познания за работата на електрообзавеждането, опит за безпогрешно определяне на мерките за безопасност при издаване на наряд/нареждане;

3. пълна представа за опасностите и професионалния риск при работа по електрообзавеждането и последствията от тях;

4. цялостни знания по този правилник и на специфичните правила за безопасност на извършваната работа, както и познания по нормативните актове;

5. умения за бързо ориентиране в обстановката и способност да организират и ръководят безопасно извършване на работите както при нормални експлоатационни условия, така и при аварийни ситуации;

6. знания по правилата за използване на защитните средства и умения за прилагането им;

7.знания и практически умения за прилагане на правилата за първа долекарска помощ.

 

 

(3) За придобиване на пета квалификационна група се изисква стаж с четвърта квалификационна група, при съответното образование и професионална квалификация, най-малко:

1. шест месеца - висше електротехническо образование;

2. дванадесет месеца - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност;

3.осемнадесет месеца - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност, висше техническо образование (неелектротехническо).

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II

Обучение и проверка на знанията

 

Чл.17. (1) Техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации се възлагат на подготвени лица от електротехническия персонал, преминали специализирано обучение за безопасност и проверка на знанията.

(2)Начинът на обучение и проверката на знанията се определят от вида и предназначението на електрообзавеждането - за производствена или непроизводствена дейност, брой и квалификация на персонала, ресурсни и технически възможности на работодателя.

 

Чл.18. (1) Обучението на персонала и проверката на знанията за придобиване на квалификационна група се организират и осъществяват от работодателя в работно време, без или с откъсване от производствената дейност.

(2) Програмите за обучение и въпросниците за провеждане на изпити за квалификационни групи, тематично и по съдържание, обхващат материята по този правилник и са насочени към действително извършваната работа или изпълняваната дейност. Допуска се включване в програмите и на теми за усвояване на материята, спомагащи за обучението и прилагането на правилника.

(3)Програмите, сроковете за обучение и датите за провеждане на изпитите за квалификационна група се утвърждават от работодателя.

 

 

 

Чл.19. Потребител, който няма необходимата база и кадри за обучение и проверка на знанията на своя персонал, ползва специализирани учебни центрове или фирми, регистрирали такава дейност в съответната "Областна инспекция по труда".

 

Чл.20. (1) Проверката на знанията се извършва с изпит пред комисия в състав председател и най-малко двама членове.

 

(2)Съставът на комисията се определя със заповед на работодателя, като за председател се назначава лицето, отговорно за електрообзавеждането, наричано по-нататък "енергетик", с не по-ниска от четвърта квалификационна група. Членовете на комисията са с не по-ниска от трета квалификационна група.

(3)В специализираните учебни центрове и фирми председателите на комисии са с пета квалификационна група, а членовете - с четвърта.

 

 

 

Чл.21. Изпитът се провежда като устен изпит или с тест по одобрени от работодателя въпросници за съответната квалификационна група.

 

 

Чл.22. (1) При устен изпит се задават най-малко три въпроса, един от които е по правилата за оказване на първа долекарска помощ.

2)   Отговорите се оценяват с "издържал" или "неиздържал". При обща оценка "неиздържал" изпитът е неуспешен и се повтаря в срок до един месец.

Чл.23. (1) Изпитът с тест е най-малко по 20 въпроса, за всеки от които се посочват по четири отговора, от които само един е правилният. Допуска се провеждане на изпита с тест на компютър.

 

2)   Изпитът с тест се счита за издържан, когато най-малко на  80% от въпросите е отбелязян правилен отговор

 

 

Чл.24. (1) Резултатите от изпитите за квалификационна група се документират с протокол. Примерна форма на протокол за първа квалификационна група е дадена в приложение No 1а, а за втора и по-висока група - в приложение No 1б. Протоколът се подписва от председателя, членовете на комисията и от изпитаното лице.

(2) В протокола се вписва причината за провеждане на изпита, както следва:

1. "новоназначен" - при постъпване на работа;

2. "промяна на длъжност" - при смяна на длъжността, промяна на характера на работата или преминаване на ново работно място, за което има други изисквания за квалификационна група;

3. "придобиване на по-висока квалификационна група";

4. "изтекъл срок" - при изтичане на срока за периодична проверка на знанията;

5. "нарушение" - при документирано неспазване или нарушение на правилата и инструкциите за безопасност при работа;

6. "неиздържан изпит/тест" - при неиздържан предходен изпит/тест;

7. "нареждане" - при нареждане за провеждане на извънреден изпит:

а) при смяна на правилници, наредби или инструкции за безопасност при работа, които налагат допълнително обучение и изпит;

б) при промяна на схеми, включване на нови съоръжения и др., което налага обучение и изпит;

в) при допуснати аварии по субективни причини, неправилни действия или при злополуки с тежък изход;

г) по предписание на контролни органи, когато част или целият персонал трябва да бъде подложен на извънреден изпит.

(3) В заключението на протокола съобразно резултатите от изпита комисията записва:

1. изпитаният издържа изпита/теста, придобива/потвърждава (съответната) квалификационна група и се допуска до работа;

2. допуска се до работа или до стаж (дублиране) - за новопостъпил, като се посочва продължителността на стажа (дублирането);

3. изпитваният не издържа изпита/теста и подлежи отново на изпит в срок .... дни (до един месец).

(4) При повторно неиздържан изпит комисията вписва в протокола "повторно неиздържан изпит" и председателят на комисията представя писмен доклад на работодателя със становище за пригодността на изпитваното лице за изпълняваната работа или заемана длъжност.

Чл.25. (1) Протоколът от проведен изпит при работодателя се съставя в два екземпляра и се вписва в дневник, примерна форма на който е дадена в приложение No 2.

(2) Дневникът и един екземпляр от протокола за изпит се съхраняват от лицето, отговорно за електрообзавеждането (енергетика), а другият екземпляр от протокола - в личното досие на изпитвания.

(3) Протоколът от проведен изпит в специализиран учебен център/фирма се съставя в три екземпляра, два от които се изпращат на работодателя на изпитания и се съхраняват съгласно ал.2.

Чл.26. (1) При успешно положен изпит на основание на протокола от изпита се издава удостоверение за квалификационна група, примерна форма на което е дадена в приложение No 3.

(2) При обучение и изпит за квалификационна група в специализиран учебен център/фирма удостоверението за квалификационна група по безопасност при работа се издава от ръководителя на специализирания център/фирма.

(3) Удостоверението по ал.1 се получава лично срещу подпис в дневника по приложение No 2.

Чл.27. Изпит за квалификационна група се полага:

1. при постъпване на работа;

2. за повишаване на квалификационна група;

3. за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване;

4.периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от две години за изпълнителския персонал и от три години - за ръководния персонал.

 

 

 

 

Чл.28. (1) За придобиване на първа квалификационна група лицето преминава еднодневно обучение от лице с не по-ниска от трета квалификационна група, което завършва с устен изпит.

(2) В случай, че лицето не е усвоило материята, по която е обучавано, по преценка на обучаващия обучението се повтаря.

(3)За резултатите от изпита по ал. 1 се съставя протокол (приложение No 1а). Протоколът се подписва от обучаващия и обучавания и се завежда в дневник (приложение No 2), а на лицето се издава удостоверение за първа квалификационна група (приложение No 3).

 

 

Чл.29. (1) Новоназначени работници, които притежават квалификационна група по този правилник, и работници, преместени на друго работно място, независимо от притежаваната квалификационна група преминават обучение за безопасност при работа под ръководството и отговорността на опитен работник или специалист, определен с писмена заповед на работодателя или на упълномощено от него лице.

 

 

2)   По време на обучението обучаваният няма да извършва самостоятелно работи, а извършва само работите, предвидени за обучението, под прякото ръководство, наблюдение и отговорност на обучаващия.

 

 

Чл.30. (1) Новоназначеният оперативен персонал, след обучение със стажуване и успешно полагане на изпит за квалификационна група, задължително преминава и дублиране на дежурния за срок, определен в изпитния протокол (от 2 до 12 работни смени), под наблюдението и ръководството на обучаващия/дублирания.

(2) Дублиране на дежурния е задължително и за оперативен персонал, който е прекъсвал работа на същото работно място за повече от два месеца, като продължителността на дублирането се определя индивидуално.

(3) Допускането до дублиране на дежурния се извършва с писмена заповед на работодателя или на упълномощено от него лице.

(4) Отговорност за спазване на правилата за безопасност при провеждане на дублирането носят лицето, което се подготвя, и лицето, което го наблюдава, ръководи и контролира.

(5) Разрешението за извършване на самостоятелно дежурство след приключване на дублирането се дава с писмена заповед на работодателя или на упълномощено от него лице на основание на писмен доклад от обучаващия/дублирания.

 

Раздел III

Инструктажи за безопасност при работа

 

Чл.31. Инструктажите за безопасност при работа по електрообзавеждането се извършват съгласно общите изисквания на Наредба No 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ,бр.44 от 1996 г.).

Чл.32. (1) Начален инструктаж преминават всички новопостъпили работници и служители, ученици практиканти, командирован персонал от други предприятия и на персонала от външни фирми, които изпълняват работи, възложени с договор.

           

 

(2)Началният инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа по утвърдена от работодателя програма, която включва въпроси от общ характер и въпроси с пряката дейност или професия.

 

 

(3)Към въпросите от общ характер се отнасят - запознаването с характера на производствените процеси и свързаните с тях рискове, правилника за вътрешния ред на предприятието и на работните места, сигналите за тревога при аварийни ситуации и бедствия, маршрутите за евакуация съобразно аварийните планове, общите правила за оказване на долекарска помощ, ползването на специалното работно облекло, личните и колективни предпазни средства и др.

 

 

(4)По съответната дейност или професия лицата се инструктират за общите изисквания за безопасна работа по електрообзавеждането, съществуващите опасности от поражение на електрическия ток, използваните знаци за безопасност, уредите за известяване и гасене на пожари и начините на използване, както и с конкретни забранителни разпоредби на територията на предприятието.

(5) На инструктираното лице се издава служебна бележка по образец, изготвена и подписана от провелия начален инструктаж. Бележката се завежда в книгата за първоначален инструктаж и се предава за съхранение в личното досие на работника.

Чл.33. (1) Инструктажът на работното място е задължителен преди възлагане на самостоятелна работа.

 

(2) При рискови производства или обслужване на съоръжения, създаващи опасност за здравето и живота на хора, този инструктаж се съвместява с обучение за безопасните методи на работа.

(3) Завършването на инструктажа на работното място се регистрира в книгата за инструктажи с подписите на инструктирания и инструктиращия.

Чл.34. (1) Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца от лицето, отговорно за електрообзавеждането (енергетика). С него се поддържат знанията и подготовката на работещите по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност.

 

 

(2) Темите на периодичния инструктаж са пряко свързани с характера на изпълняваната работа и условията на труд, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност. При периодичните инструктажи знанията на работещите се допълват с новости по безопасните методи на работа, или отпадането на действащи нормативни изисквания.

(3) На работниците, които отсъстват в деня на провеждане на периодичен инструктаж, той се провежда в деня на връщането им на работа.

Чл.35. (1) Целеви инструктаж се провежда при работа с наряд/нареждане на работното място за конкретно записаната в наряда работа. Извършва се от отговорните лица за работа с наряд/нареждане.

 

 

(2) Целеви инструктаж се провежда и при:

1. еднократно извършвани работи, които не са свързани с преките задължения на работника, като товарно-разтоварни работи, работи извън територията на предприятието и др.;

2. съпровождане на външни лица на територията на предприятието.

 

 

 

Чл.36. (1) Извънреден инструктаж задължително се провежда:

1. след всяка смъртна злополука, тежка авария, пожар или природно бедствие с нанесени големи материални щети;

2. констатирането на груби нарушения на нормите и изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност;

3.по нареждане на контролен орган.

 

 

(2) Извънреден инструктаж се извършва и при въвеждане на нови технологии, машини и съоръжения, организация на работата или промяна на работното място.

(3) Извънредният инструктаж е задължителен и при отсъствие на работниците от работа за повече от 45 дни независимо от причините за това.

 

           

 

 

Чл.37. Обучението и инструктажите на персонала за безопасност при работа включват и свързаните с работата правила и изисквания от Наредба No 4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн.,ДВ,бр.99 от 2004 г.; изм.,бр.101 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

Раздел IV

Работа на персонал от външни фирми

 

Чл.38. Допуска се експлоатацията, ремонтът и извършването на оперативни превключвания по действащото електрообзавеждане на потребител да се изпълняват от специализирана организация (външна фирма) по договор с нея.

 

 

 

Чл.39. Отговорността за подготовката и квалификацията на персонала от външната фирма, както и за организацията на обучението и проверката на знанията и уменията му по този правилник е на нейния работодател.

Чл.40. (1) За всяко лице от персонала на външната фирма се изисква удостоверение за квалификационна група по този правилник, редовно издадено и заверено, представяно на лицето, отговорно за електрообзавеждането, и на контролните орг          дежурствата се определят от работодателя с писмено нареждане.

 

 

 

Чл.41. Работодателят на външната фирма писмено определя лицата от фирмата, които могат да издават наряд, да са отговорни ръководители, наблюдаващи и изпълнители на работата.

 

 

 

Чл.42. (1) Персоналът на външната фирма преминава предвидените в раздел III инструктажи от отговорното за електрообзавеждането на потребителя лице (енергетика). Когато няма назначен енергетик, работодателят-потребител провежда само начален инструктаж на персонала на външната фирма, а задължението за следващите инструктажи се урежда с договор.

 

 

 

 

(2) На лицата, посочени в чл.41, се предоставя схемата на присъединяване на потребителя към електроразпределителното предприятие.

(3) Съдържанието на инструктажите се определя в зависимост от характера и сложността на работата, схемите и особеностите на електрообзавеждането.

(4)Инструктажите се оформят със записване в дневника за инструктажи с подписите на инструктиращия и инструктираните.

 

 

 

Чл.43. (1) Подготовката на работното място и допускането до работа на персонала на външната фирма се изпълнява от персонал на потребителя.

2)   Допуска се външната фирма по договор за постоянно обслужване на електрообзавеждането на потребител да изпълнява подготовката на работното място и допускането до работа със свой персонал след съответната подготовка и проверка на знанията от комисия, назначена от потребителя.

 

 

 

Раздел V

Оперативно обслужване на електрообзавеждането

 

 

 

Чл.44. Потребител със собствен източник на електрическа енергия или самостоятелна електроразпределителна мрежа организира служба за оперативно-диспечерско управление на електрообзавеждането, която:

1. разработва и води изискваните режими на работа при икономично и рационално използване на съоръженията и енергоресурсите;

2. извършва оперативни превключвания, пускове и спирания;

3. предотвратява/ограничава аварии и възстановява режимите на работа;

4.планира и подготвя схемите и съоръженията за извършване на ремонтни работи по електрообзавеждането.

 

Чл.45. Организационната структура, формата на оперативното управление на електрообзавеждането, броят на оперативния персонал за работа на смяна и графикът за дежурствата се определят от работодателя с писмено нареждане

Чл.46. Управлението на режимите на електрозахранването на електрическите уредби, присъединени към електроенергийната система и оперативният персонал на потребителя се подчиняват на диспечерските служби на електроразпределителното предприятие.

Чл.47. (1) Оперативното обслужване се възлага на лица, притежаващи съответната квалификация, преминали обучение, проверка на знанията и дублиране за работа по схемите на съответните уредби/мрежи.

 

 

2)   Като правило едноличното обслужване на електрообзавеждане за напрежение до 1000 V се извършва от лица с трета квалификационна група, а за напрежение над 1000 V - с четвърта квалификационната група.

 

 

 

Чл.48. Дежурството в продължение на две последователни смени се забранява освен в случаите при ликвидиране на аварии и невъзможност за предаване на смяната на следващия дежурен.

Чл.49. Редът за предаване и приемане на дежурство в смяна се определя с вътрешна инструкция, утвърдена от работодателя.

Чл.50. Предаващият дежурство в смяна уведомява приемащия за състоянието и режима на работа на основните съоръжения, с направените изменения в нормалната схема на работа, в схемите за управление, защити, контрол и сигнализация, както и за:

1. изведените съоръжения за ремонт и съоръженията, оставени в оперативен резерв;

2. съоръженията с отклонение в режима на работа, които трябва да се наблюдават с повишено внимание;

3. възникналите извънредни обстоятелства по време на дежурството.

Чл.51. Приемащият дежурство в смяна е длъжен да:

1. обходи уредбите и съоръженията преди застъпване на дежурство;

2. се запознае със записите в различните дневници, направени от предшестващите дежурни и от ръководния персонал, и с нарядите/нарежданията, по които се извършват работи;

3. провери и приеме: ключовете от помещенията, ключовете за деблокиране на електромагнитните блокировки, инструкциите, дневниците и ведомостите;

4. запише в оперативния дневник състоянието на съоръженията;

5. съобщи на висшестоящия дежурен за встъпване в дежурство и нередностите, забелязани при приемане на смяната.

Чл.52. (1) Предаването и приемането на дежурство в смяна се оформя в оперативния дневник с подписите на двамата дежурни.

 

 

2)   Забранява се предаване на дежурство по време на възникнала авария, както и по време на извършване на превключвания или операции за въвеждане/извеждане на основни съоръжения.

 

 

3)   Новопристигналият дежурен персонал е под разпореждането на лицето, което ръководи ликвидирането на аварията или извършването на превключванията.

 

 

Чл.53. Забранява се напускане на дежурство в смяна без предаване на дежурството на следващия по график дежурен независимо от това, дали съоръженията се намират в работа или резерв.

 

 

Чл.54. (1) Оперативният персонал е длъжен по време на дежурство в смяната да извършва периодично обходи и прегледи на съоръженията по предварително определен маршрут.

(2) Периодичността на обходите и обемът на прегледите се определят с вътрешна инструкция за работното място, като се вземат под внимание видът и състоянието на съоръженията, условията и средата, при които работят, и други фактори.

(3)   За обходите се прави запис в оперативния дневник с отбелязване часа на започване и завършване на обхода.

 

 

 

 

Чл.55. (1) При едноличен оглед в електрически уредби с напрежение до 1000 V се забранява:

1. сваляне на предупредителни табели и ограждения на табла, шинопроводи и тролейни проводници;

2. влизане зад ограждения;

3.допиране до тоководещи части за отстраняване на забелязани нередности или за други цели.

 

 

(2) Разрешава се на персонала, обслужващ електродвигатели, генератори, компенсатори, задвижвания на технологични съоръжения и др. с напрежение до 1000 V, отварянето за преглед на врати на табла, пускови устройства, пултове за управление и др., без да се допира до тоководещи части и открити апарати.

Чл.56. (1) Оперативните превключвания в електрическите уредби на потребителя с постоянно дежурство се извършват само от дежурния оперативен персонал, обслужващ уредбите.

 

(2)   При уредби без дежурен персонал превключванията се извършват от оперативно-ремонтен персонал (бригада), на който са зачислени уредбите.

 

 

Чл.57. (1) В нарежданията, които се дават на лицата за извършване на оперативни превключвания, се указва последователността на операциите.

(2) Нареждането се смята за изпълнено само след получаване на потвърждение от лицето, на което е било наредено изпълнението.

 

 

Раздел VI

Общи изисквания за безопасност и здраве при работа

 

 

 

Чл.58. Не се допуска издаването и изпълнението на нареждания за работа, които противоречат на изискванията на този правилник и на разработените вътрешни инструкции по него.

 

 

 

 

 

Чл.59. Не се допускат до работа лица с явни признаци на заболяване, в нетрезво състояние или под действието на опиати.

 

 

 

Чл.60. Не се допускат до работа без проверка на знанията лица, допуснали нарушение или неспазване на изисквания на този правилник, с отнето удостоверение за квалификационна група.

 

 

 

 

Чл.61. При нещастни случаи с хора, попаднали под напрежение, за освобождаването им от действието на електрическия ток се предприемат незабавни мерки за изключване на напрежението, без изчакване.

 

Чл.62. (1) Работещите са длъжни да използват зачислените им лични предпазни средства и предоставените средства за колективна защита при извършване на отделните видове работи.

(2)   За работа се ползват само разрешените защитни средства в Р. България, в изправно състояние, изпитани по съответния ред и отговарящи на нормативните изисквания.

 

Чл.63. Не се допуска в среда с повишена опасност за поражение от електрически ток работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, които не са в съответното изпълнение за работната среда.

 

Чл.64. Работите по електрообзавеждането без изключване на напрежението на тоководещи части или в близост до тях се извършват при използването на:

1. защитни ограждения на разположените в близост до работното място други части под напрежение, към които е възможен случаен допир;

2. диелектрични боти или диелектрични килимчета;

3. диелектрични ръкавици или инструменти с изолирани ръкохватки и стебла;

4.сухи и чисти изолирани инструменти без видимо външно нарушение на изолацията.

 

 

Чл.65. Не се допуска:

1. доближаването на работещите до части под напрежение с електроизмерителни клещи, указатели за напрежение, ръкохватки за предпазители и други на разстояния, които са по-малки от ограниченията на изолираните части на тези средства;

2. допирането на изолатори под напрежение без ползването на защитни средства (ръкавици, боти, килимчета);

3. работата с навити ръкави на работното облекло;

4. използването на ножовки, пили, метални метри и др. за работа по части под напрежение;

5.работа в неосветени места; в тъмната част на денонощието за участъците на работа и подходите към тях се осигурява равномерно осветление без заслепяващо действие на осветителите.

 

 

 

Чл.66. Не се допуска доближаването на хора, машини и повдигателни съоръжения до неоградени тоководещи части под напрежение на разстояния по-малки от посочените в табл.1.

 

Таблица 1

 

Допустими разстояния до тоководещи части под напрежение до 1000 V

            На хора и използваните инструменти и приспособления, m   На машини и повдигателни съоръжения в работно и транспортно положение на въжета, стрели и товари, m

До проводниците на въздушна линия с неизолирани проводници     0,6       1,0

В електрически уредби           Не се нормира (но без допиране)       1,0

 

 

 

Раздел VII

Задължения на работодателя и работниците за осигуряване на безопасност при работа

 

 

Чл.67. Работодателят е длъжен да:

1. назначи лице, отговорно за електрообзавеждането (енергетик), което отговаря за изправното състояние и безопасната експлоатация на електрообзавеждането, има електротехническа подготовка и е преминало обучение и проверка на знанията по определения в правилника ред;

2. осигури необходимия персонал с електротехническа подготовка;

3. осигури здравословни и безопасни условия на труд на работниците;

4. утвърди длъжностни инструкции и вътрешни инструкции за безопасност при работа за работи и дейности, които не са обхванати от този правилник;

5. осигури обучение и проверка на знанията на персонала съгласно изискванията на този правилник и Наредба No 4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

6.осигури необходимите лични предпазни средства и средства за колективна защита.

 

Чл.68. Допуска се да не се назначава енергетик за:

1. потребители, които не извършват производствена дейност или електрообзавеждането им включва главно разпределително табло, осветителна уредба, офис и бяла техника, игрална, развлекателна и друга подобна техника, ръчни преносими електрически уреди и инструменти, както и стационарни малки единични машини и съоръжения; в такъв случай отговорността за безопасната експлоатация на електрообзавеждането е на потребителя;

2.потребители, които извършват неголяма производствена дейност с използването на електродвигатели, стационарни инструментални машини, електронагревателни пещи и апарати, хладилни уредби, преси, агрегати за собствено електрозахранване и други подобни, за напрежение само до 1000 V; в такъв случай отговорността за безопасната експлоатация на електрообзавеждането е на работодателя/собственика при условие, че е преминал обучение по този правилник, положил изпит и придобил не по-ниска от трета квалификационна група.

 

Чл.69. (1) Когато условията по чл.68 не могат да се спазят, потребителят възлага на специализирана външна фирма да извършва сервизно обслужване и ремонт на електрообзавеждането му по договор.

(2) Външната фирма по ал.1 носи пълна отговорност за изправното състояние и безопасната експлоатация на електрообзавеждането.

3.Допуска се работите по ал.1 да се извършват от физическо лице, което има изискващата се квалификационна група.

 

Чл.70. Работодателят не може да изисква от работниците:

1. да извършват работи и дейности, свързани с производствен риск, за които не притежават изискваната способност и квалификация;

2. да използват непроверени, неизпитани по съответния ред и с изтекъл срок на годност лични и колективни защитни средства.

Чл.71. Работодателят допуска до електрообзавеждането си упълномощените органи за контрол по прилагането и спазването на този правилник и изпълнява техните предписания.

 

 

Чл.72. Работниците в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни да:

1. използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества, транспортните средства и другите средства за дейността им;

2. използват правилно личните предпазни средства и специалното работно облекло, които са им предоставени от работодателя;

3. използват правилно, без да прекъсват, променят или произволно отстраняват защитните приспособления на машините, апаратите, инструментите и тези за колективна защита на хора;

4. информират незабавно прекия си ръководител или работодателя за всяка възникнала ситуация при работа, за която имат основателни причини да смятат, че представлява сериозна и непосредствена опасност за безопасността и здравето, както и за всяка неизправност на защитните средства;

5. сътрудничат в рамките на своята компетентност и обхват на дейност на работодателя и на отговорните длъжностни лица при изпълнение на мерките за осигуряване на безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи;

6. спазват при изпълнение на възложената им работа изискванията на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, на този правилник и вътрешните инструкции за безопасност;

7. оказват първа долекарска помощ на пострадал при трудова злополука, съдействат за извикване на спешна медицинска помощ и уведомяват прекия си ръководител за злополуката.