ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V * (обн.,ДВ,бр.21 от 11 март 2005 г.)


 

 

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V *

(обн.,ДВ,бр.21 от 11 март 2005 г.)

 

ЧАСТ ПЪРВА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа по електрообзавеждането на потребители на електрическа енергия за напрежение до 1000 V, наричани по-нататък "потребител", независимо от формата на собственост на средствата за производство.

 

 

 

Чл.2. (1) Правилникът се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него.

 

2)   Правилникът се прилага и от персонала на външни фирми, които по договор с потребителя извършват работи по неговото електрообзавеждане.

 

 

 

Чл.3. Координацията на мерките и действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на външна фирма, когато изпълнява работи по електрообзавеждането на потребителя, се осъществява от работодателя-потребител, а задълженията на работодателя на външната фирма се определят в договора за изпълнение.

 

 

Чл.4. (1) Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждане за напрежение до и над 1000 V се извършва при спазване на изискванията за безопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (обн.,ДВ,бр.34 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.19 от 2005 г.).

 

 

 

 

(2) За електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, което не е включено в правилника по ал.1, се прилагат разпоредбите на този правилник.

(3) Лицата, придобили квалификационна група за безопасност при работа по правилника от ал.1, могат да извършват работи по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V и по този правилник.

Чл.5. (1) Работодателят може да предвижда допълнителни мерки за безопасност при работа по електрообзавеждането, които не противоречат на този правилник. С допълнителните мерки персоналът се запознава под формата на писмени нареждания, указания и инструктажи.

 

 

 

(2) За специфичните съоръжения от електрообзавеждането, които не са включени в този правилник, се изпълняват разпоредбите на нормативната уредба, която ги урежда, указанията за безопасност, посочени в техническата документация на производителите, и предписанията на контролните органи.

 

 

 

 

Глава втора

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

Раздел I

Изисквания към електротехническия персонал

 

Чл.6. Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждането на потребителите на електрическа енергия се осъществява от електротехнически персонал, който:

1. има образование и стаж, изисквани за заеманата длъжност;

2. е медицински освидетелстван съгласно нормативните актове за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите;

3. притежава квалификационна група за електробезопасност, изисквана по този правилник.

 

 

Чл.7. (1) Посочената в този правилник квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждането, наричана по-нататък "квалификационна група", е минимална. Работодателят може да определя по-висока квалификационна група от посочената в правилника за същите видове работи или дейности.

 

 

 

2)   Работодателят определя изискваната квалификационна група за видове работи или дейности, за които в този правилник не е определена квалификационна група.

 

 

 

3)   Лицата с квалификационна група, по-висока от посочената като минимална, могат да извършват определената за нея работа или дейност и да заемат съответната длъжност.

 

 

Чл.8. (1) Изискваната за съответната длъжност квалификационна група се записва в длъжностната характеристика.

 

 

(2) Квалификационната група се придобива, потвърждава или променя при:

1. постъпване на работа;

2. смяна на длъжността, свързана с други изисквания за квалификационна група;

3. промяна на характера на работата или дейността и/или на свързаните с тях професионални рискове;

4. документирани нарушения или неспазване на правилата за безопасност при работа на този правилник.

 

 

 

Чл.9. (1) За придобиването на квалификационна група се изисква съответно образование и стаж за работа по електрообзавеждане, специализирано обучение и полагане на изпит.

 

 

 

2)   Притежаваната квалификационна група се доказва с удостоверение, което задължително се носи по време на работа.

 

 

Чл.10. На лице, което нарушава или не спазва правилата за безопасност при работа по този правилник, установено и документирано от отговорно длъжностно лице или контролен орган, работодателят може да отнеме/понижи квалификационната група за определен срок, както и да му наложи предвидените по трудовото законодателство дисциплинарни наказания.

 

 

 

Чл.11. Определят се пет квалификационни групи - от първа до пета, степенувани по отговорност на задълженията и действията на лицата, свързани с осигуряване на безопасност при работа.

 

 

 

 

Чл.12. (1) Първа квалификационна група придобиват лицата от неелектротехническия персонал, назначавани на работа като:

1. общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;

2.работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник - зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).

 

 

 

 

(2) За придобиване на първа квалификационна група се изискват елементарни знания за:

1. опасностите, пораждани от електрическия ток;

2. условията и действията на работещия с електрообзавеждането, които могат да са опасни;

3. правилата за безопасност, пряко свързани с извършваната работа;

4. оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

 

 

 

 

 

Чл.13. (1) Втора квалификационна група придобиват:

1. начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група;

2. електротехнологическият персонал - електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;

3.практикантите и стажантите от средни учебни заведения и колежи с електротехническа специалност.

 

 

 

 

(2) За придобиване на втора квалификационна група се изискват:

1. елементарни теоретични познания за принципа на работа на електрообзавеждането;

2. познания за устройството на електрообзавеждането;

3. ясна представа за опасностите от електрическия ток при доближаване/допиране до тоководещи части под напрежение;

4. знания по правилата за безопасност и основните мерки за предпазване при работа;

5.практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

 

 

 

(3) Изискваният общ трудов стаж за работа по електрообзавеждане, за съответното образование и професионална квалификация, е най-малко:

1.без стаж - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност (техникум), стажанти от колежи и ВУЗ;

2.един месец - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност (СПТУ);

3.три месеца - основно, незавършено или завършено средно образование без професионална квалификация/професионална квалификация по неелектротехническа специалност.

 

Чл.14. (1) Трета квалификационна група придобиват:

1. изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа;

2. оперативният и оперативно-ремонтният персонал;

3. лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група;

4. допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;

5.настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.

 

(2) За придобиване на трета квалификационна група се изискват:

1. знания по електротехника, теоретични и практически познания по електрообзавеждането;

2. ясна представа за опасностите и пораженията от електрическия ток при работа по електрообзавеждането;

3. знания по общите и специфични правила за безопасност, мерките за защита и ползването на предпазни средства;

4. знания по правилата за допускане до работа с наряд и способност за осъществяване надзор на лица с по-ниска квалификационна група;

5.практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

 

 

 

(3) За придобиване на трета квалификационна група се изисква стаж с втора квалификационна група при съответното образование и професионална квалификация най-малко:

1. без стаж - висше електротехническо образование;

2. един месец - стажанти от колежи и ВУЗ, обучаващи се по електротехническа специалност и положили изпит за електробезопасност при работа;

3. два месеца - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност;

4. три месеца - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност или висше техническо образование (неелектротехническо);

5. четири месеца - втора и трета степен на професионална квалификация по техническа специалност (неелектротехническа);

6.шест месеца - основно/средно образование с придобита професионална квалификация.

 

 

 

Чл.15. (1) Четвърта квалификационна група придобиват:

1. лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативното обслужване, ремонтите, реконструкциите и модернизациите;

2. издаващите наряди, нареждания и отговорните ръководители;

лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания.

 

 

 

(2) За придобиване на четвърта квалификационна група се изискват:

1. задълбочени знания по електротехника и теоретични познания по електрообзавеждането;

2. пълни познания по устройството и схемите на електрообзавеждането, опит за свободно и бързо ориентиране при извършване на манипулации и превключвания, както и умения за изпълнение и контрол на мерките за безопасност;

3. пълна представа за опасностите и професионалния риск при работа по електрообзавеждането;

4. цялостни знания по този правилник и на специфичните правила за безопасност при работа по електрообзавеждането;

5. умения да организират и ръководят безопасно извършване на работите както при нормални експлоатационни условия, така и при аварийни ситуации;

6. знания по правилата за използване на защитни средства и умения за прилагането им;

7. знания и практически умения за прилагане на правилата за първа долекарска помощ.

 

 

 

(3) За придобиване на четвърта квалификационна група се изисква стаж с трета квалификационна група при съответното образование и професионална квалификация, най-малко:

1. два месеца - висше електротехническо образование;

2. три месеца - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност;

3. четири месеца - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност, висше техническо образование (неелектротехническо);

4. шест месеца - втора и трета степен на професионална квалификация по техническа специалност (неелектротехническа), средно образование с професионална квалификация;

5.осем месеца - основно образование с придобита професионална квалификация.

 

 

 

Чл.16. (1) Пета квалификационна група придобиват:

1. техническите ръководители, упълномощени от работодателя да ръководят дейностите по обслужване, ремонт и контрол, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V;

2. издаващите наряди и нареждания, отговорните ръководители за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V;

3.ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.

 

 

(2) За придобиване на пета квалификационна група се изискват:

1. задълбочени знания по теория и цялостни знания по устройство на електрообзавеждането;

2. пълни познания за работата на електрообзавеждането, опит за безпогрешно определяне на мерките за безопасност при издаване на наряд/нареждане;

3. пълна представа за опасностите и професионалния риск при работа по електрообзавеждането и последствията от тях;

4. цялостни знания по този правилник и на специфичните правила за безопасност на извършваната работа, както и познания по нормативните актове;

5. умения за бързо ориентиране в обстановката и способност да организират и ръководят безопасно извършване на работите както при нормални експлоатационни условия, така и при аварийни ситуации;

6. знания по правилата за използване на защитните средства и умения за прилагането им;

7.знания и практически умения за прилагане на правилата за първа долекарска помощ.

 

 

(3) За придобиване на пета квалификационна група се изисква стаж с четвърта квалификационна група, при съответното образование и професионална квалификация, най-малко:

1. шест месеца - висше електротехническо образование;

2. дванадесет месеца - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност;

3.осемнадесет месеца - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност, висше техническо образование (неелектротехническо).

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II

Обучение и проверка на знанията

 

Чл.17. (1) Техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации се възлагат на подготвени лица от електротехническия персонал, преминали специализирано обучение за безопасност и проверка на знанията.

(2)Начинът на обучение и проверката на знанията се определят от вида и предназначението на електрообзавеждането - за производствена или непроизводствена дейност, брой и квалификация на персонала, ресурсни и технически възможности на работодателя.

 

Чл.18. (1) Обучението на персонала и проверката на знанията за придобиване на квалификационна група се организират и осъществяват от работодателя в работно време, без или с откъсване от производствената дейност.

(2) Програмите за обучение и въпросниците за провеждане на изпити за квалификационни групи, тематично и по съдържание, обхващат материята по този правилник и са насочени към действително извършваната работа или изпълняваната дейност. Допуска се включване в програмите и на теми за усвояване на материята, спомагащи за обучението и прилагането на правилника.

(3)Програмите, сроковете за обучение и датите за провеждане на изпитите за квалификационна група се утвърждават от работодателя.

 

 

 

Чл.19. Потребител, който няма необходимата база и кадри за обучение и проверка на знанията на своя персонал, ползва специализирани учебни центрове или фирми, регистрирали такава дейност в съответната "Областна инспекция по труда".

 

Чл.20. (1) Проверката на знанията се извършва с изпит пред комисия в състав председател и най-малко двама членове.

 

(2)Съставът на комисията се определя със заповед на работодателя, като за председател се назначава лицето, отговорно за електрообзавеждането, наричано по-нататък "енергетик", с не по-ниска от четвърта квалификационна група. Членовете на комисията са с не по-ниска от трета квалификационна група.

(3)В специализираните учебни центрове и фирми председателите на комисии са с пета квалификационна група, а членовете - с четвърта.

 

 

 

Чл.21. Изпитът се провежда като устен изпит или с тест по одобрени от работодателя въпросници за съответната квалификационна група.

 

 

Чл.22. (1) При устен изпит се задават най-малко три въпроса, един от които е по правилата за оказване на първа долекарска помощ.

2)   Отговорите се оценяват с "издържал" или "неиздържал". При обща оценка "неиздържал" изпитът е неуспешен и се повтаря в срок до един месец.

Чл.23. (1) Изпитът с тест е най-малко по 20 въпроса, за всеки от които се посочват по четири отговора, от които само един е правилният. Допуска се провеждане на изпита с тест на компютър.

 

2)   Изпитът с тест се счита за издържан, когато най-малко на  80% от въпросите е отбелязян правилен отговор

 

 

Чл.24. (1) Резултатите от изпитите за квалификационна група се документират с протокол. Примерна форма на протокол за първа квалификационна група е дадена в приложение No 1а, а за втора и по-висока група - в приложение No 1б. Протоколът се подписва от председателя, членовете на комисията и от изпитаното лице.

(2) В протокола се вписва причината за провеждане на изпита, както следва:

1. "новоназначен" - при постъпване на работа;

2. "промяна на длъжност" - при смяна на длъжността, промяна на характера на работата или преминаване на ново работно място, за което има други изисквания за квалификационна група;

3. "придобиване на по-висока квалификационна група";

4. "изтекъл срок" - при изтичане на срока за периодична проверка на знанията;

5. "нарушение" - при документирано неспазване или нарушение на правилата и инструкциите за безопасност при работа;

6. "неиздържан изпит/тест" - при неиздържан предходен изпит/тест;

7. "нареждане" - при нареждане за провеждане на извънреден изпит:

а) при смяна на правилници, наредби или инструкции за безопасност при работа, които налагат допълнително обучение и изпит;

б) при промяна на схеми, включване на нови съоръжения и др., което налага обучение и изпит;

в) при допуснати аварии по субективни причини, неправилни действия или при злополуки с тежък изход;

г) по предписание на контролни органи, когато част или целият персонал трябва да бъде подложен на извънреден изпит.

(3) В заключението на протокола съобразно резултатите от изпита комисията записва:

1. изпитаният издържа изпита/теста, придобива/потвърждава (съответната) квалификационна група и се допуска до работа;

2. допуска се до работа или до стаж (дублиране) - за новопостъпил, като се посочва продължителността на стажа (дублирането);

3. изпитваният не издържа изпита/теста и подлежи отново на изпит в срок .... дни (до един месец).

(4) При повторно неиздържан изпит комисията вписва в протокола "повторно неиздържан изпит" и председателят на комисията представя писмен доклад на работодателя със становище за пригодността на изпитваното лице за изпълняваната работа или заемана длъжност.

Чл.25. (1) Протоколът от проведен изпит при работодателя се съставя в два екземпляра и се вписва в дневник, примерна форма на който е дадена в приложение No 2.

(2) Дневникът и един екземпляр от протокола за изпит се съхраняват от лицето, отговорно за електрообзавеждането (енергетика), а другият екземпляр от протокола - в личното досие на изпитвания.

(3) Протоколът от проведен изпит в специализиран учебен център/фирма се съставя в три екземпляра, два от които се изпращат на работодателя на изпитания и се съхраняват съгласно ал.2.

Чл.26. (1) При успешно положен изпит на основание на протокола от изпита се издава удостоверение за квалификационна група, примерна форма на което е дадена в приложение No 3.

(2) При обучение и изпит за квалификационна група в специализиран учебен център/фирма удостоверението за квалификационна група по безопасност при работа се издава от ръководителя на специализирания център/фирма.

(3) Удостоверението по ал.1 се получава лично срещу подпис в дневника по приложение No 2.

Чл.27. Изпит за квалификационна група се полага:

1. при постъпване на работа;

2. за повишаване на квалификационна група;

3. за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване;

4.периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от две години за изпълнителския персонал и от три години - за ръководния персонал.

 

 

 

 

Чл.28. (1) За придобиване на първа квалификационна група лицето преминава еднодневно обучение от лице с не по-ниска от трета квалификационна група, което завършва с устен изпит.

(2) В случай, че лицето не е усвоило материята, по която е обучавано, по преценка на обучаващия обучението се повтаря.

(3)За резултатите от изпита по ал. 1 се съставя протокол (приложение No 1а). Протоколът се подписва от обучаващия и обучавания и се завежда в дневник (приложение No 2), а на лицето се издава удостоверение за първа квалификационна група (приложение No 3).

 

 

Чл.29. (1) Новоназначени работници, които притежават квалификационна група по този правилник, и работници, преместени на друго работно място, независимо от притежаваната квалификационна група преминават обучение за безопасност при работа под ръководството и отговорността на опитен работник или специалист, определен с писмена заповед на работодателя или на упълномощено от него лице.

 

 

2)   По време на обучението обучаваният няма да извършва самостоятелно работи, а извършва само работите, предвидени за обучението, под прякото ръководство, наблюдение и отговорност на обучаващия.

 

 

Чл.30. (1) Новоназначеният оперативен персонал, след обучение със стажуване и успешно полагане на изпит за квалификационна група, задължително преминава и дублиране на дежурния за срок, определен в изпитния протокол (от 2 до 12 работни смени), под наблюдението и ръководството на обучаващия/дублирания.

(2) Дублиране на дежурния е задължително и за оперативен персонал, който е прекъсвал работа на същото работно място за повече от два месеца, като продължителността на дублирането се определя индивидуално.

(3) Допускането до дублиране на дежурния се извършва с писмена заповед на работодателя или на упълномощено от него лице.

(4) Отговорност за спазване на правилата за безопасност при провеждане на дублирането носят лицето, което се подготвя, и лицето, което го наблюдава, ръководи и контролира.

(5) Разрешението за извършване на самостоятелно дежурство след приключване на дублирането се дава с писмена заповед на работодателя или на упълномощено от него лице на основание на писмен доклад от обучаващия/дублирания.

 

Раздел III

Инструктажи за безопасност при работа

 

Чл.31. Инструктажите за безопасност при работа по електрообзавеждането се извършват съгласно общите изисквания на Наредба No 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ,бр.44 от 1996 г.).

Чл.32. (1) Начален инструктаж преминават всички новопостъпили работници и служители, ученици практиканти, командирован персонал от други предприятия и на персонала от външни фирми, които изпълняват работи, възложени с договор.

           

 

(2)Началният инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа по утвърдена от работодателя програма, която включва въпроси от общ характер и въпроси с пряката дейност или професия.

 

 

(3)Към въпросите от общ характер се отнасят - запознаването с характера на производствените процеси и свързаните с тях рискове, правилника за вътрешния ред на предприятието и на работните места, сигналите за тревога при аварийни ситуации и бедствия, маршрутите за евакуация съобразно аварийните планове, общите правила за оказване на долекарска помощ, ползването на специалното работно облекло, личните и колективни предпазни средства и др.

 

 

(4)По съответната дейност или професия лицата се инструктират за общите изисквания за безопасна работа по електрообзавеждането, съществуващите опасности от поражение на електрическия ток, използваните знаци за безопасност, уредите за известяване и гасене на пожари и начините на използване, както и с конкретни забранителни разпоредби на територията на предприятието.

(5) На инструктираното лице се издава служебна бележка по образец, изготвена и подписана от провелия начален инструктаж. Бележката се завежда в книгата за първоначален инструктаж и се предава за съхранение в личното досие на работника.

Чл.33. (1) Инструктажът на работното място е задължителен преди възлагане на самостоятелна работа.

 

(2) При рискови производства или обслужване на съоръжения, създаващи опасност за здравето и живота на хора, този инструктаж се съвместява с обучение за безопасните методи на работа.

(3) Завършването на инструктажа на работното място се регистрира в книгата за инструктажи с подписите на инструктирания и инструктиращия.

Чл.34. (1) Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца от лицето, отговорно за електрообзавеждането (енергетика). С него се поддържат знанията и подготовката на работещите по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност.

 

 

(2) Темите на периодичния инструктаж са пряко свързани с характера на изпълняваната работа и условията на труд, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност. При периодичните инструктажи знанията на работещите се допълват с новости по безопасните методи на работа, или отпадането на действащи нормативни изисквания.

(3) На работниците, които отсъстват в деня на провеждане на периодичен инструктаж, той се провежда в деня на връщането им на работа.

Чл.35. (1) Целеви инструктаж се провежда при работа с наряд/нареждане на работното място за конкретно записаната в наряда работа. Извършва се от отговорните лица за работа с наряд/нареждане.

 

 

(2) Целеви инструктаж се провежда и при:

1. еднократно извършвани работи, които не са свързани с преките задължения на работника, като товарно-разтоварни работи, работи извън територията на предприятието и др.;

2. съпровождане на външни лица на територията на предприятието.

 

 

 

Чл.36. (1) Извънреден инструктаж задължително се провежда:

1. след всяка смъртна злополука, тежка авария, пожар или природно бедствие с нанесени големи материални щети;

2. констатирането на груби нарушения на нормите и изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност;

3.по нареждане на контролен орган.

 

 

(2) Извънреден инструктаж се извършва и при въвеждане на нови технологии, машини и съоръжения, организация на работата или промяна на работното място.

(3) Извънредният инструктаж е задължителен и при отсъствие на работниците от работа за повече от 45 дни независимо от причините за това.

 

           

 

 

Чл.37. Обучението и инструктажите на персонала за безопасност при работа включват и свързаните с работата правила и изисквания от Наредба No 4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн.,ДВ,бр.99 от 2004 г.; изм.,бр.101 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

Раздел IV

Работа на персонал от външни фирми

 

Чл.38. Допуска се експлоатацията, ремонтът и извършването на оперативни превключвания по действащото електрообзавеждане на потребител да се изпълняват от специализирана организация (външна фирма) по договор с нея.

 

 

 

Чл.39. Отговорността за подготовката и квалификацията на персонала от външната фирма, както и за организацията на обучението и проверката на знанията и уменията му по този правилник е на нейния работодател.

Чл.40. (1) За всяко лице от персонала на външната фирма се изисква удостоверение за квалификационна група по този правилник, редовно издадено и заверено, представяно на лицето, отговорно за електрообзавеждането, и на контролните орг          дежурствата се определят от работодателя с писмено нареждане.

 

 

 

Чл.41. Работодателят на външната фирма писмено определя лицата от фирмата, които могат да издават наряд, да са отговорни ръководители, наблюдаващи и изпълнители на работата.

 

 

 

Чл.42. (1) Персоналът на външната фирма преминава предвидените в раздел III инструктажи от отговорното за електрообзавеждането на потребителя лице (енергетика). Когато няма назначен енергетик, работодателят-потребител провежда само начален инструктаж на персонала на външната фирма, а задължението за следващите инструктажи се урежда с договор.

 

 

 

 

(2) На лицата, посочени в чл.41, се предоставя схемата на присъединяване на потребителя към електроразпределителното предприятие.

(3) Съдържанието на инструктажите се определя в зависимост от характера и сложността на работата, схемите и особеностите на електрообзавеждането.

(4)Инструктажите се оформят със записване в дневника за инструктажи с подписите на инструктиращия и инструктираните.

 

 

 

Чл.43. (1) Подготовката на работното място и допускането до работа на персонала на външната фирма се изпълнява от персонал на потребителя.

2)   Допуска се външната фирма по договор за постоянно обслужване на електрообзавеждането на потребител да изпълнява подготовката на работното място и допускането до работа със свой персонал след съответната подготовка и проверка на знанията от комисия, назначена от потребителя.

 

 

 

Раздел V

Оперативно обслужване на електрообзавеждането

 

 

 

Чл.44. Потребител със собствен източник на електрическа енергия или самостоятелна електроразпределителна мрежа организира служба за оперативно-диспечерско управление на електрообзавеждането, която:

1. разработва и води изискваните режими на работа при икономично и рационално използване на съоръженията и енергоресурсите;

2. извършва оперативни превключвания, пускове и спирания;

3. предотвратява/ограничава аварии и възстановява режимите на работа;

4.планира и подготвя схемите и съоръженията за извършване на ремонтни работи по електрообзавеждането.

 

Чл.45. Организационната структура, формата на оперативното управление на електрообзавеждането, броят на оперативния персонал за работа на смяна и графикът за дежурствата се определят от работодателя с писмено нареждане

Чл.46. Управлението на режимите на електрозахранването на електрическите уредби, присъединени към електроенергийната система и оперативният персонал на потребителя се подчиняват на диспечерските служби на електроразпределителното предприятие.

Чл.47. (1) Оперативното обслужване се възлага на лица, притежаващи съответната квалификация, преминали обучение, проверка на знанията и дублиране за работа по схемите на съответните уредби/мрежи.

 

 

2)   Като правило едноличното обслужване на електрообзавеждане за напрежение до 1000 V се извършва от лица с трета квалификационна група, а за напрежение над 1000 V - с четвърта квалификационната група.

 

 

 

Чл.48. Дежурството в продължение на две последователни смени се забранява освен в случаите при ликвидиране на аварии и невъзможност за предаване на смяната на следващия дежурен.

Чл.49. Редът за предаване и приемане на дежурство в смяна се определя с вътрешна инструкция, утвърдена от работодателя.

Чл.50. Предаващият дежурство в смяна уведомява приемащия за състоянието и режима на работа на основните съоръжения, с направените изменения в нормалната схема на работа, в схемите за управление, защити, контрол и сигнализация, както и за:

1. изведените съоръжения за ремонт и съоръженията, оставени в оперативен резерв;

2. съоръженията с отклонение в режима на работа, които трябва да се наблюдават с повишено внимание;

3. възникналите извънредни обстоятелства по време на дежурството.

Чл.51. Приемащият дежурство в смяна е длъжен да:

1. обходи уредбите и съоръженията преди застъпване на дежурство;

2. се запознае със записите в различните дневници, направени от предшестващите дежурни и от ръководния персонал, и с нарядите/нарежданията, по които се извършват работи;

3. провери и приеме: ключовете от помещенията, ключовете за деблокиране на електромагнитните блокировки, инструкциите, дневниците и ведомостите;

4. запише в оперативния дневник състоянието на съоръженията;

5. съобщи на висшестоящия дежурен за встъпване в дежурство и нередностите, забелязани при приемане на смяната.

Чл.52. (1) Предаването и приемането на дежурство в смяна се оформя в оперативния дневник с подписите на двамата дежурни.

 

 

2)   Забранява се предаване на дежурство по време на възникнала авария, както и по време на извършване на превключвания или операции за въвеждане/извеждане на основни съоръжения.

 

 

3)   Новопристигналият дежурен персонал е под разпореждането на лицето, което ръководи ликвидирането на аварията или извършването на превключванията.

 

 

Чл.53. Забранява се напускане на дежурство в смяна без предаване на дежурството на следващия по график дежурен независимо от това, дали съоръженията се намират в работа или резерв.

 

 

Чл.54. (1) Оперативният персонал е длъжен по време на дежурство в смяната да извършва периодично обходи и прегледи на съоръженията по предварително определен маршрут.

(2) Периодичността на обходите и обемът на прегледите се определят с вътрешна инструкция за работното място, като се вземат под внимание видът и състоянието на съоръженията, условията и средата, при които работят, и други фактори.

(2)   За обходите се прави запис в оперативния дневник с отбелязване часа на започване и завършване на обхода.

 

 

 

 

Чл.55. (1) При едноличен оглед в електрически уредби с напрежение до 1000 V се забранява:

1. сваляне на предупредителни табели и ограждения на табла, шинопроводи и тролейни проводници;

2. влизане зад ограждения;

3.допиране до тоководещи части за отстраняване на забелязани нередности или за други цели.

 

 

(2) Разрешава се на персонала, обслужващ електродвигатели, генератори, компенсатори, задвижвания на технологични съоръжения и др. с напрежение до 1000 V, отварянето за преглед на врати на табла, пускови устройства, пултове за управление и др., без да се допира до тоководещи части и открити апарати.

Чл.56. (1) Оперативните превключвания в електрическите уредби на потребителя с постоянно дежурство се извършват само от дежурния оперативен персонал, обслужващ уредбите.

 

(2)   При уредби без дежурен персонал превключванията се извършват от оперативно-ремонтен персонал (бригада), на който са зачислени уредбите.

 

 

Чл.57. (1) В нарежданията, които се дават на лицата за извършване на оперативни превключвания, се указва последователността на операциите.

(2) Нареждането се смята за изпълнено само след получаване на потвърждение от лицето, на което е било наредено изпълнението.

 

 

Раздел VI

Общи изисквания за безопасност и здраве при работа

 

 

 

Чл.58. Не се допуска издаването и изпълнението на нареждания за работа, които противоречат на изискванията на този правилник и на разработените вътрешни инструкции по него.

 

 

 

 

 

Чл.59. Не се допускат до работа лица с явни признаци на заболяване, в нетрезво състояние или под действието на опиати.

 

 

 

Чл.60. Не се допускат до работа без проверка на знанията лица, допуснали нарушение или неспазване на изисквания на този правилник, с отнето удостоверение за квалификационна група.

 

 

 

 

Чл.61. При нещастни случаи с хора, попаднали под напрежение, за освобождаването им от действието на електрическия ток се предприемат незабавни мерки за изключване на напрежението, без изчакване.

 

Чл.62. (1) Работещите са длъжни да използват зачислените им лични предпазни средства и предоставените средства за колективна защита при извършване на отделните видове работи.

(2)   За работа се ползват само разрешените защитни средства в Р. България, в изправно състояние, изпитани по съответния ред и отговарящи на нормативните изисквания.

 

Чл.63. Не се допуска в среда с повишена опасност за поражение от електрически ток работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, които не са в съответното изпълнение за работната среда.

 

Чл.64. Работите по електрообзавеждането без изключване на напрежението на тоководещи части или в близост до тях се извършват при използването на:

1. защитни ограждения на разположените в близост до работното място други части под напрежение, към които е възможен случаен допир;

2. диелектрични боти или диелектрични килимчета;

3. диелектрични ръкавици или инструменти с изолирани ръкохватки и стебла;

4.сухи и чисти изолирани инструменти без видимо външно нарушение на изолацията.

 

 

Чл.65. Не се допуска:

1. доближаването на работещите до части под напрежение с електроизмерителни клещи, указатели за напрежение, ръкохватки за предпазители и други на разстояния, които са по-малки от ограниченията на изолираните части на тези средства;

2. допирането на изолатори под напрежение без ползването на защитни средства (ръкавици, боти, килимчета);

3. работата с навити ръкави на работното облекло;

4. използването на ножовки, пили, метални метри и др. за работа по части под напрежение;

5.работа в неосветени места; в тъмната част на денонощието за участъците на работа и подходите към тях се осигурява равномерно осветление без заслепяващо действие на осветителите.

 

 

 

Чл.66. Не се допуска доближаването на хора, машини и повдигателни съоръжения до неоградени тоководещи части под напрежение на разстояния по-малки от посочените в табл.1.

 

Таблица 1

 

Допустими разстояния до тоководещи части под напрежение до 1000 V

            На хора и използваните инструменти и приспособления, m   На машини и повдигателни съоръжения в работно и транспортно положение на въжета, стрели и товари, m

До проводниците на въздушна линия с неизолирани проводници     0,6       1,0

В електрически уредби           Не се нормира (но без допиране)       1,0

 

 

 

Раздел VII

Задължения на работодателя и работниците за осигуряване на безопасност при работа

 

 

Чл.67. Работодателят е длъжен да:

1. назначи лице, отговорно за електрообзавеждането (енергетик), което отговаря за изправното състояние и безопасната експлоатация на електрообзавеждането, има електротехническа подготовка и е преминало обучение и проверка на знанията по определения в правилника ред;

2. осигури необходимия персонал с електротехническа подготовка;

3. осигури здравословни и безопасни условия на труд на работниците;

4. утвърди длъжностни инструкции и вътрешни инструкции за безопасност при работа за работи и дейности, които не са обхванати от този правилник;

5. осигури обучение и проверка на знанията на персонала съгласно изискванията на този правилник и Наредба No 4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

6.осигури необходимите лични предпазни средства и средства за колективна защита.

 

Чл.68. Допуска се да не се назначава енергетик за:

1. потребители, които не извършват производствена дейност или електрообзавеждането им включва главно разпределително табло, осветителна уредба, офис и бяла техника, игрална, развлекателна и друга подобна техника, ръчни преносими електрически уреди и инструменти, както и стационарни малки единични машини и съоръжения; в такъв случай отговорността за безопасната експлоатация на електрообзавеждането е на потребителя;

2.потребители, които извършват неголяма производствена дейност с използването на електродвигатели, стационарни инструментални машини, електронагревателни пещи и апарати, хладилни уредби, преси, агрегати за собствено електрозахранване и други подобни, за напрежение само до 1000 V; в такъв случай отговорността за безопасната експлоатация на електрообзавеждането е на работодателя/собственика при условие, че е преминал обучение по този правилник, положил изпит и придобил не по-ниска от трета квалификационна група.

 

Чл.69. (1) Когато условията по чл.68 не могат да се спазят, потребителят възлага на специализирана външна фирма да извършва сервизно обслужване и ремонт на електрообзавеждането му по договор.

(2) Външната фирма по ал.1 носи пълна отговорност за изправното състояние и безопасната експлоатация на електрообзавеждането.

3.Допуска се работите по ал.1 да се извършват от физическо лице, което има изискващата се квалификационна група.

 

Чл.70. Работодателят не може да изисква от работниците:

1. да извършват работи и дейности, свързани с производствен риск, за които не притежават изискваната способност и квалификация;

2. да използват непроверени, неизпитани по съответния ред и с изтекъл срок на годност лични и колективни защитни средства.

Чл.71. Работодателят допуска до електрообзавеждането си упълномощените органи за контрол по прилагането и спазването на този правилник и изпълнява техните предписания.

 

 

Чл.72. Работниците в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни да:

1. използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества, транспортните средства и другите средства за дейността им;

2. използват правилно личните предпазни средства и специалното работно облекло, които са им предоставени от работодателя;

3. използват правилно, без да прекъсват, променят или произволно отстраняват защитните приспособления на машините, апаратите, инструментите и тези за колективна защита на хора;

4. информират незабавно прекия си ръководител или работодателя за всяка възникнала ситуация при работа, за която имат основателни причини да смятат, че представлява сериозна и непосредствена опасност за безопасността и здравето, както и за всяка неизправност на защитните средства;

5. сътрудничат в рамките на своята компетентност и обхват на дейност на работодателя и на отговорните длъжностни лица при изпълнение на мерките за осигуряване на безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи;

6. спазват при изпълнение на възложената им работа изискванията на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, на този правилник и вътрешните инструкции за безопасност;

7. оказват първа долекарска помощ на пострадал при трудова злополука, съдействат за извикване на спешна медицинска помощ и уведомяват прекия си ръководител за злополуката.

 

 

 

 

Глава трета

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл.73. Организационните мерки за безопасност при работа се определят и осъществяват в зависимост от начина на изпълнение на работата:

1. с наряд;

2. с нареждане;

3.по реда на текущата експлоатация.

 

 

Чл.74. Организационните мерки по чл.73 включват:

1. утвърждаване на списъци за работите, изпълнявани с наряд, нареждане или по реда на текущата експлоатация;

2. определяне на лицата, отговорни за безопасното извършване на работите;

3.оформяне на работите при изпълнението с наряд, нареждане или по реда на текущата експлоатация.

 

 

 

Чл.75. Списъците на работите, които се изпълняват с наряд, нареждане или по реда на текущата експлоатация, се изготвят от енергетика на предприятието с отчитане на местните условия, наличния брой и състав от изпълнители за всеки вид работа и се утвърждават от работодателя.

Чл.76. Организационните мерки за осигуряване на безопасност при работа се документират в дневници, наряди, бланки за превключване и други по определени образци.

Чл.77. (1) Издадените наряди се регистрират в дневник за наряди, примерна форма на който е дадена в приложение No 4.

(2) Закритите наряди се съхраняват най-малко 60 денонощия, след което се разрешава унищожаването им. Когато при работа с наряд е настъпила авария или нещастен случай, нарядът не се унищожава и се съхранява в архива на предприятието заедно с материалите по разследването.

(3) Изписаните дневници се съхраняват най-малко 6 месеца след последното записване.

 

 

 

 

Раздел II

Лица, отговорни за безопасността

 

Чл.78. Лицата, отговорни за безопасността, са:

1. издаващият наряд, даващият нареждане;

2. изготвящият и утвърждаващият списък на работите, изпълнявани по реда на текущата експлоатация;

3. допускащият до работа;

4. изпълнителят на работата;

5. наблюдаващият;

6.членовете на бригадата.

 

 

 

 

Чл.79. (1) Лицата, които издават наряд или нареждане, и изпълнителите на работата и наблюдаващите се определят със заповед на работодателя.

(2) Заповедите по ал.1 се актуализират при промени в състава на персонала, структурни промени или в организацията на работата.

 

Чл.80. (1) Лицето, което издава наряд или дава нареждане, е отговорно за:

1. организационната и техническата възможност за безопасно извършване на работата и за нейната целесъобразност;

2. предвиждането на достатъчен брой мерки за обезопасяване на работното място;

3. подбора и броя на лицата за изпълнение на работата с изискваната квалификационна група;

4.провеждането на целеви инструктаж на изпълнителя на работата/наблюдаващия.

 

 

(3)   Издаващият наряд/нареждане при напрежение до 1000 V е с четвърта квалификационна група.

 

 

Чл.81. (1) Лицата, които изготвят и утвърждават списък на работите, изпълнявани по реда на текущата експлоатация, са отговорни за:

1. възможността за периодично безопасно изпълнение на работите;

2. определяне на квалификацията и броя на персонала за всеки вид работа;

3.начина на изпълнение на работата.

 

 

(2) Лицето, което изготвя списъка на работите по ал.1, е с четвърта квалификационна група.

(3) За работодателя, който утвърждава списъка по ал.1, не се изисква квалификационна група.

 

Чл.82. (1) Допускащият до работа е отговорен за:

1. цялостното и правилното изпълнение на указаните в наряда мерки за обезопасяване на работното място;

2.провеждането на целеви инструктаж на изпълнителя на работата/наблюдаващия и на членовете на бригадата по условията за извършване на работата и за взетите мерки за безопасност при допускане на работното място.

 

(2) Допускащият до работа е длъжен да:

1. провери редовността на удостоверенията за квалификационна група и съответствието на имената със записаните в наряда;

2. изпълни записаните в наряда указания и технически мерки за безопасност и потвърди тяхното изпълнение с подписа си в наряда;

3. инструктира бригадата по условията за извършване на работата и посочи границите на работното място и частите, намиращи се под напрежение, местата на поставените заземители, ограждения, табели и други знаци;

4. докаже пред бригадата отсъствието на напрежение по изключените и заземените тоководещи части най-напред с указател за напрежение, а след това и чрез непосредствено допиране с ръка (когато конструктивното изпълнение позволява допиране);

5.предаде работното място на изпълнителя на работата/наблюдаващия и връчи първия екземпляр на наряда, попълнен с необходимите записи и подписи.

 

 

(3)   Допускащият до работа е лице от оперативния/оперативно-ремонтния персонал с трета квалификационна група.

 

Чл.83. (1) Изпълнителят на работата е отговорен за:

1. приемането на обезопасеното работно място в съответствие със записаното в наряда;

2. даваните от него указания и нареждания на членовете на бригадата по време на работа;

3. спазването на предвидените в наряда мерки за безопасност от членовете на бригадата и ползването на предоставените лични предпазни средства;

4. запазването на поставените на работното място знаци, табели, ограждения, заключващи и блокиращи устройства по време на изпълнение на работата;

5.допусната работа от бригадата с неизправни инструменти, приспособления или без лични предпазни средства.

 

 

(2) Изпълнителят на работата е длъжен да:

1. приеме работното място от допускащия с документиране в наряда;

2. осигури на работното място необходимите защитни средства, инструменти и приспособления за бригадата и да следи за правилното им използване;

3.изведе бригадата от работното място при непосредствена опасност за здравето или живота на работещите и уведоми допускащия/издалия наряда.

 

 

(3)   Изпълнителят на работата е лице от електротехническия персонал с трета квалификационна група.

 

 

 

Чл.84. (1) Наблюдаващият е отговорен за:

1. съответствието на подготвеното работно място със записаното в наряда;

2. спазването на дадените при инструктажа указания по условията за извършване на работата в непосредствена близост до действащо електрообзавеждане;

3. наличието и запазването по местата им по време на изпълнение на работата на поставените преносими заземители, ограждения, знаци, табели, заключващи и блокиращи устройства;

4.ползването на предоставените лични предпазни средства.

 

 

 

(2) Наблюдаващият е длъжен да:

1. приеме работното място от допускащия с документиране в наряда;

2. въведе бригадата на работното място само след получаване на разрешение от оперативния персонал, ръководещ изключванията;

3. упражнява контрол над бригадата, без да извършва каквато и да е работа;

4.изведе бригадата при непосредствена опасност за здравето или живота на работещите и уведоми допускащия/издалия наряда.

 

 

 

(2)   Наблюдаващите са лица от оперативния/оперативно-ремонтния персонал с трета квалификационна група.

 

 

(3)   Наблюдаващ се определя за упражняване на контрол над лица без квалификационна група или с първа група.

 

 

 

Чл.85. (1) Членовете на бригада са отговорни за:

1. спазването на изискванията по този правилник и вътрешните инструкции за безопасност при работа;

2.изпълнението на указанията, дадени от допускащия и изпълнителя на работата.

 

 

(2) Членовете на бригадата са длъжни да:

1. носят удостоверенията за квалификационна група по време на работа;

2. подписват в графата на наряда за проведен инструктаж по условията за извършване на работата и за взетите мерки за безопасност при допускане на работното място;

3. изпълняват указанията за безопасна работа, получени при допускане до работа и по време на работа;

4.полагат грижи за своята безопасност, а също така и за безопасността на членовете на бригадата и други хора, които могат да бъдат засегнати от тяхната дейност.

 

(2)   Членовете на бригада са лица от изпълнителския електротехнически персонал с втора и трета квалификационна група.

 

Чл.86. Допуска се едно отговорно лице да съвместява задължения на друго отговорно лице, когато е упълномощено за това и притежава квалификационна група не по-ниска от тази на лицето, чиито задължения съвместява в случаите, посочени в табл.2.

 

Таблица 2

 

Съвместяване на задължения на отговорни за безопасността лица

Отговорно лице          Съвместявани задължения

Издаващ наряд           ~ Изпълнител на работа (по един издаден от него наряд)

 

~ Допускащ до работа, (когато няма оперативен персонал)

Изпълнител на работата         ~ Допускащ до работа (когато няма оперативен персонал)

 

 

 

Раздел III

Работа с наряд

 

 

 

Чл.87. (1) Нарядът се издава писмено по определен ред и правила съгласно този правилник за извършване на конкретна работа с осигуряване на безопасността на работещите при допускане до работното място, изпълнение и завършване на работата.

 

 

(2)   В наряда се определят видът и мястото на работата, условията за нейното извършване, времето за започване и завършване, отговорните лица за осигуряване на безопасността, мерките за безопасност, числеността и поименният състав на бригадата с притежаваната от всяко лице квалификационна група.

 

 

 

(2)   Срокът на действие на наряда се определя за времето, необходимо за извършване на работата, но не по-голям от 15 календарни дни.

 

 

 

Чл.88. (1) Нарядът се изготвя в два еднообразни екземпляра по формуляр, попълван с химикалка ясно и четливо, без никакви поправки и задрасквания или се съставя на компютър. Примерен образец на формуляр за наряд е даден в приложение No 5.

(2) Всички позиции на формуляра, попълването на които не се налага, се отбелязват със знак "-" (тире).

Чл.89. (1) Нарядът се предава на оперативния персонал или на изпълнителя на работата (когато няма оперативен персонал) преди започване подготовката на работното място.

(2) След откриване на работата с наряд единият екземпляр остава при изпълнителя на работата, а другият се съхранява при:

1. оперативния персонал, в папката за наряди;

2. издаващия наряд (енергетика) - когато няма оперативен персонал.

Чл.90. Когато се налагат прекъсвания на работата, нарядът остава в действие, ако условията за извършване на работата не се променят. При промяна на условията на работа относно безопасността на работата нарядът се закрива и се издава нов наряд.

Чл.91. (1) Работата с наряд като правило се извършва по действащо електрообзавеждане, когато се налагат технически мерки за обезопасяване на работното място, използването на механизми и повдигателни съоръжения, изкопни работи в зоната на технически проводи, работи на височина по стълбове и конструкции и др.

(2) За извършваните работи с наряд потребителят изготвя списък, съобразен с местните условия и вида на електрообзавеждането, в който се включват и работите, посочени в приложение No 6.

Чл.92. За работа с наряд се определя бригада в състав най-малко от две лица, включително изпълнителя на работата.

           

 

 

Чл.93. При извършване на работи от неелектротехнически персонал и други лица с първа квалификационна група нарядът се издава на лицето, определено за наблюдаващ.

 

 

Чл.94. Организацията на работа с наряд обхваща:

1. определяне на състава на бригадата;

2. подготовка на работните места и допускане за извършване на работа;

3. контрол по време на работа;

4. оформяне на прекъсване на работата;

5. оформяне на преместване на друго работно място;

6.оформяне на завършване на работата; закриване на наряда.

 

 

 

Раздел IV

Състав на бригада за работа с наряд

 

Чл.95. (1) За работа с наряд числеността и поименният състав на бригадата с изискващата се квалификационна група за лицата се определят от издаващия наряд.

(2) Числеността и съставът на бригадата се определят в зависимост от мястото и вида на работата, условията за извършване и от възможността за осигуряване на действен контрол от страна на изпълнителя на работата/наблюдаващия.

(3)Допуска се в състава на бригадата да се включват не повече от двама работници с първа квалификационна група, всеки от тях прикрепен към член на бригадата с трета квалификационна група.

 

Чл.96. (1) Допуска се лице от оперативния персонал да се привлече за работа в бригада, без да се включва в наряда, с разрешение на старшия оперативен персонал и със записване в оперативния дневник. В такъв случай дежурният се подчинява на общо основание на изпълнителя на работата, който е отговорен за неговата безопасност.

 

 

 

(3)   При еднолично дежурство дежурният може да участва само в краткотрайни работи, когато това няма да попречи на задълженията му като дежурен. В такъв случай той се подчинява на изпълнителя на работата само по отношение на извършваната работа, но запазва правата си на оперативен персонал.

 

Чл.97. (1) Промени в състава на бригада може да извършва само издаващият наряд.

 

(2) Промените се документират в наряда с подписа на издаващия наряд.

(3)   Новите членове на бригадата се инструктират от изпълнителя на работата на работното място и се подписват за това в наряда.

 

 

(3)   В случаите на наложителна замяна на изпълнителя на работата или на повече от половината от състава на бригадата нарядът се закрива. За продължаване на работата се издава нов наряд.

 

 

Раздел V

Подготовка на работното място и допускане до работа

 

Чл.98. (1) Подготовката на работното място се извършва от лице от оперативния персонал или от оперативно-ремонтния персонал, което може да извършва оперативни превключвания.

(2) Когато изпълнителят на работата съвместява задълженията на допускащ (няма оперативен персонал), подготовката на работното място се извършва под негово ръководство с член от бригадата с трета квалификационна група.

Чл.99. (1) При извършване на подготовка на работното място се забранява изменение на мерките за безопасност, предвидени в наряда.

(2) При възникнало съмнение в предвидените мерки за безопасност извършващият подготовката незабавно прекратява подготовката до изясняване на случая.

Чл.100. (1) Допускащият и изпълнителят на работата/наблюдаващият преди допускане на бригадата до работа съвместно проверяват подготовката на работното място с личен оглед в границите за работа.

(2) Проверката се документира в наряда с подписите на лицата по ал.1.

(3) Когато няма допускащ от оперативния персонал, изпълнителят на работата/наблюдаващият се подписва в наряда и на мястото за допускащ.

Чл.101. Допускането до работа се оформя в наряда, както следва:

1. при допускане от оперативен персонал - в двата екземпляра на наряда, като единият екземпляр остава при изпълнителя на работата/наблюдаващия, а другият при допускащия;

2.при допускане от изпълнителя на работата/наблюдаващия - само в екземпляра на наряда, който се намира на работното място.

 

 

Чл.102. (1)

1. изпълнителят на работата/наблюдаващият не може да изпълнява задълженията си (болен, преуморен, в нетрезво състояние, психически разстроен и др.);

2. удостоверението на изпълнителя на работата/наблюдаващия липсва или е с изтекъл срок на валидност;

3.на мястото на вписаните в наряда лица се явяват други лица.

 

(2) Разрешава се допускане до работа, когато нарушенията по ал.1 се отнасят за един член на бригадата, който се отстранява от работното място, и това се вписва в наряда.

 

Раздел VI

Контрол по време на работа

 

Чл.103. (1) Контролът по време на работата за спазване от бригадата на изискванията за безопасност се възлага на изпълнителя на работата/наблюдаващия, който е длъжен да наблюдава всички членове от бригадата, намирайки се по възможност на най-опасния участък от работното място.

 

 

 

(2) Контролът се осъществява от момента на допускане на бригадата за работа до извеждането й от обекта.

(3) Изпълнителят на работата/наблюдаващият е длъжен да:

1. се намира на работното място през цялото време на извършване на работата;

2. следи членовете на бригадата да използват предоставените им лични предпазни средства и правилно да работят с инструментите и механизацията;

3.предава наряда на лицето, издало наряда, или да извежда бригадата в безопасна зона, когато му се наложи да отсъства от работното място, с документиран запис в наряда.

 

Чл.104. (1) Допуска се кратковременно напускане на работното място от членове на бригадата само с разрешение на изпълнителя на работата.

 

 

 

 

(2) Изпълнителят на работата не може да напуска работното място с бригадата или да я премества на друго работно място до завръщане на временно напусналите членове на бригадата.

Чл.105. (1) Издаващият наряд и оперативният персонал периодично проверяват спазването на мерките за безопасност от членовете на бригадата. Първата проверка се извършва не по-късно от два часа от започване на работата.

 

 

 

(4)   При констатиране на нарушения, свързани с безопасността при работа, лицето, извършило нарушението, се отстранява от работното място. При отстраняване на цялата бригада нарядът се отнема от изпълнителя на работата/наблюдаващия и се прави запис в него

 

(3) Повторно допускане на бригадата до работа се разрешава след:

1. отстраняване на допуснатите нарушения;

2. изпълнение отново на всички изисквания за допускане до работа;

3.записи в наряда както при първоначално допускане до работа.

 

 

 

Раздел VII

Прекъсване на работа с наряд

 

Чл.106. (1) При прекъсване на работата в течение на работния ден (според условията на работа, хранене и др.) цялата бригада се извежда от работното място от изпълнителя на работата/наблюдаващия, а табелите, огражденията и заземителите остават по местата си.

(2) Забранява се след прекъсване на работата член от бригадата да влиза в електрическа уредба или да се качва по стълб в отсъствие на изпълнителя на работата/наблюдаващия.

(3)   Допускането отново до работа след прекъсване в течение на работния ден се извършва лично от изпълнителя на работата/наблюдаващия.

 

Чл.107. При прекъсване на работа след завършване на работния ден:

1. работното място се почиства, проходите се освобождават, а табелите, заземленията и огражденията остават по местата си;

2. бригадата се извежда от работното място от изпълнителя на работата/наблюдаващия;

3.нарядът се предава на оперативния персонал (допускащия), оформен с подписа на изпълнителя на работата/наблюдаващия; когато няма оперативен персонал, нарядът остава в изпълнителя на работата/наблюдаващия.

 

           

 

Чл.108. (1) Допускането до работа на следващия след прекъсване на работата ден на подготвено работно място се извършва:

1. от допускащия - в уредби с оперативен персонал;

2.от изпълнителя на работата/наблюдаващия - когато няма оперативен персонал.

 

 

(2) Бригадата се допуска до работа, само след като изпълнителят на работата/наблюдаващият се убеди в безопасността на работното място, наличието на табели, ограждения, заземители и др.

Чл.109. Завършването на работата за деня и допускането до работа на следващия ден се оформят:

1. в двата екземпляра от наряда - при допускане от оперативен персонал;

2.само в екземпляра на изпълнителя на работата/наблюдаващия - когато няма оперативен персонал.

 

 

 

Раздел VIII

Преместване на друго работно място

 

Чл.110. Преместването на бригадата на друго работно място, указано в наряда, се извършва от изпълнителя на работата/наблюдаващия.

 

 

Чл.111. В електрическа уредба, както и по една въздушна или и кабелна линия с напрежение до 1000 V, преместването на бригадата от едно работно място на друго не се оформя в наряда.

 

 

Раздел IX

Завършване на работа. Закриване на наряд

 

 

Чл.112. (1) След окончателно завършване на работата нарядът се закрива в следната последователност:

1. изпълнителят на работата/наблюдаващият след почистване на работното място и прибиране на материалите и инструментите извежда бригадата от работното място, оформя в наряда окончателното завършване на работата и го предава на оперативния дежурен персонал;

2.дежурният след оглед и проверка на работното място сваля временните ограждения, табели, знаци и заземители, закрива наряда и прави записи в оперативния дневник и в дневника за наряди.

 

 

(2) Когато няма оперативен персонал, изпълнителят на работата закрива наряда по реда на ал.1 и го предава на издаващия наряд за проверка и съхранение в папката за закрити наряди.

Чл.113. Когато по непредвидени обстоятелства (заболяване, смърт и др.) изпълнителят на работата/наблюдаващият не е в състояние да закрие наряда, той се закрива от лицето, издало наряда.

 

Раздел X

Работа с нареждане

 

Чл.114. (1) Нареждането се дава устно - непосредствено или чрез средство за телекомуникация, като се уточняват мястото и видът на работата, условията за нейното извършване, лицата, които ще я извършват, мерките за безопасност.

 

 

 

 

(2) Нареждането има еднократен характер и действа в продължение на работния ден на изпълнителя. Когато се налага продължаване на работата и на следващия ден, нареждането се дава отново.

Чл.115. Нареждането се дава на изпълнителя на работата точно и ясно, като в дневника за работа се записват:

1. мястото, видът на извършваната работа и срокът за изпълнение;

2. условията за изпълнение на работата;

3. името и фамилията на изпълнителя на работата и на членовете на бригадата с квалификационните им групи;

4. името и фамилията на лицето, издало нареждането;

5. името и фамилията на лицето, приело нареждането, когато нареждането е предадено чрез средство за телекомуникация;

6.датата, часът на издаване на нареждането и подписът на лицето, което дава нареждането.

           

 

Чл.116. Изпълнителят на работата след получаване на нареждането е длъжен да:

1. посочи границите на обекта за работа;

2. запознае членовете на бригадата с условията за извършване на работата и да ги инструктира за безопасното й изпълнение;

3. упражнява контрол на членовете на бригадата за спазване на мерките за безопасност и сам да ги спазва;

4.остави работното място почистено и подредено и да изведе бригадата след завършване на работата.

 

 

Чл.117. Завършването на работа с нареждане се документира в дневника за работа с нареждане със записване на часа на завършването и с подпис на изпълнителя на работата.

Чл.118. (1) С нареждане се извършват всички работи, за които не се изисква издаване на наряд съгласно приложение No 6 при:

1. работи без изключване на напрежението, далеч от тоководещи части под напрежение, с продължителност една работна смяна;

2. работи с пълно или частично изключване на напрежението, с продължителност до една работна смяна;

3. аварийно-ремонтни работи с продължителност до един час.

(2) Неизчерпателен списък на работите с нареждане е даден в приложение No 7.

Чл.119. Допуска се извършване на работи от оперативния персонал с нареждане на старшия дежурен или енергетика при:

1. малки по обем и времетраене (до един час) работи;

2. нетърпяща отлагане работа за отстраняване на неизправности в машина или съоръжение, които могат да доведат до аварии и злополуки;

3.бързо локализиране на авария и изолиране на повреден участък от уредба/мрежа, когато това може да се извърши до края на смяната.

 

 

 

Раздел XI

Работа по реда на текущата експлоатация

 

Чл.120. По реда на текущата експлоатация се извършват:

1. неголеми по обем и вид работи, изпълнявани от персонала, на който са зачислени съоръженията;

2.работи по предварително изготвен списък от енергетика и одобрен от работодателя.

 

 

 

 

Чл.121. При изготвянето на списък за извършване на работи по реда на текущата експлоатация се отчитат:

1. условията за осигуряване на безопасно извършване на работите;

2. характерът на електрообзавеждането, неговото участие и важност в технологичния процес;

3.квалификацията на персонала и възможностите за еднолично изпълнение на конкретна работа.

 

 

 

Чл.122. Списъкът на работите, посочени в списъка по чл.120, т.2, съдържа и указания за:

1. работите, които могат да се извършват без изключване на напрежението, далеч от тоководещи части и тези с изключване на напрежението;

2. начина на изпълнение - еднолично или от бригада;

3.реда за регистриране на работите - оформяне на записи в оперативния дневник/дневника за ремонти за мястото и характера на работата и др.

 

 

Чл.123. Работите, извършвани по реда на текущата експлоатация, са постоянно разрешени и за тях не се изискват допълнителни указания, нареждания и целеви инструктажи.

Чл.124. Подготовката на работното място се извършва от изпълнителя на работата по реда на текущата експлоатация.

 

 

 

Чл.125. (1) Неизчерпателен списък на работите, извършвани по реда на текущата експлоатация, е даден в приложение No 8.

(2) Списъкът на работите в приложение No 8 може да се допълва съобразно местните условия и възможностите за безопасното им изпълнение.

Чл.126. Допуска се еднолично обслужване от специално назначено лице с трета квалификационна група на уредбите за външно и вътрешно осветление, присъединени към токови кръгове със защитни апарати до 25 A, в служебни помещения, складове, работилници и др

 

 

Глава четвърта

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

 

 

 

Раздел I

Ред за подготовка на работното място

 

Чл.127. Техническите мерки за безопасност се определят и изпълняват в зависимост от характера на работата:

1. с пълно изключване на напрежението;

2. с частично изключване на напрежението;

3. без изключване на напрежението на тоководещи части и работа в близост до тях;

4.без изключване на напрежението на тоководещи части и работа далеч от тях с поставяне на временни ограждения.

 

 

 

 

Чл.128. Подготовката на работното място при извършване на работа с пълно или частично изключване на напрежението включва изпълнението на технически мерки в следната последователност:

1. изключване на напрежението;

2. поставяне на знаци, табели и ограждения;

3. проверка за отсъствие на напрежение;

4.заземяване - включване на стационарни заземители/поставяне на временни заземители.

 

 

Чл.129. (1) Техническите мерки за безопасност по чл.128 се изпълняват от оперативния персонал или от изпълнителя на работата.

(2) Броят на изпълнителите и изискваната квалификационна група за изпълнение на техническите мерки е посочен в табл.3.

 

Таблица 3

 

Брой на лицата за изпълнение на технически мерки за безопасност при работа и техните квалификационни групи

Технически мерки        Брой

изпълнители    Квалификационна

група

1          2          3

Проверка за отсъствие на напрежение в разпределителна уредба/табло на стълб от въздушна линия       1

2          III

III, II

Поставяне на преносими заземители в разпределителна уредба/табло на стълб от въздушна линия         1

2          III

III, II

Сваляне на преносими заземители в разпределителна уредба/табло от стълб от въздушна линия             1

2          III

III, II

Включване на стационарни заземители в разпределителна уредба/ табло на стълб от въздушна линия     1

1          III

III

Изключване на стацио- нарни заземители в разпределителна уредба/ табло на стълб от въздушна линия             1

1          III

III

Поставяне и сваляне под напрежение на изолационни прегради и капачки   2          III, II

 

 

Раздел II

Изключване на напрежението

 

 

Чл.130. Изключване на напрежението се изисква при работа по:

1. тоководещи части - шини, изводи, кабели, проводници, клеми и др.;

2.неоградени тоководещи части, към които е възможно приближаването на хора, инструменти и механизми, на разстояния, по-малки от дадените в табл.1 към чл.66.

 

Чл.131. (1) Напрежението се изключва от всички страни на тоководещите части, по които ще се работи, с комутационни апарати, а при наличието в схемата на предпазители - и с изваждане на вложките им (сваляне на предпазителите).

(2) Когато в схемата няма предпазители и комутационните апарати са с ръчно задвижване, последните се блокират в изключено положение или между контактите им се поставят изолационни прегради (капачки) или вратите на таблата се заключват.

Чл.132. (1) След изключване на напрежението с комутационен апарат от затворен тип (автомат, пакетен ключ и др.), на които няма достъп до контактите му, се проверява за напрежение на изводите на апарата или на изводите на захранваното съоръжение.

(2) На дистанционно задвижваните комутационни апарати се изключва захранването на пусковата бобина.

Чл.133. Допуска се след изключването на комутационен апарат, когато конструктивното изпълнение позволява, отсъединяване на изводите му от шини или към захранваното съоръжение. В такъв случай не се изпълняват мерките по чл.128, т.4.

 

 

 

 

Раздел III

Поставяне на знаци, табели, ограждения

 

Чл.134. След изключване на напрежението на всички ключове, бутони и ръкохватки за управление и задвижване на комутационните апарати, а също и на основата на предпазителите, с които може да се подаде напрежение към работното място, се окачват табели "Не включвай! Работят хора!", а когато на работното място са поставени преносими заземители - "Внимание! Заземено!".

 

 

Чл.135. (1) Неизключени тоководещи части, останали под напрежение, достъпни за случаен допир, се ограждат с временни ограждения.

(2) Разстоянието от временното ограждение до тоководещите части е не по-малко от посоченото в табл.1 към чл.66.

Чл.136. Допуска се използването на изолационни прегради и капачки, разположени между изключени тоководещи части и тоководещи части под напрежение. Допирането на изолационните прегради и капачки до частите под напрежение е разрешено.

Чл.137. (1) В закритите разпределителни уредби на постоянните ограждения на клетките (килиите), съседни или срещуположни на работното място, се окачват табели "Стой! Под напрежение!".

(4)   Коридори, проходи и места, където не се разрешава преминаване, се ограждат с преносими ограждения и върху тях се окачват табели "Стой! Под напрежение!" с надпис, обърнат към страната на работното място.

Чл.138. (1) На ремонтния и на оперативния персонал се забранява по време на работа да премества, сменя или прибира временни ограждения и табели. Когато това се налага от характера на работата, то се извършва само с разрешение на допускащия/изпълнителя на работата.

(2) След завършване на работата табелите, поставени на временните ограждения и на работното място, се свалят от оперативния/оперативно-ремонтния персонал.

(3) Табелите, поставени на ръкохватки на прекъсвачи и ключове за управление, се свалят непосредствено преди възстановяване на схемата.

 

Раздел IV

Проверка за отсъствие на напрежение

 

Чл.139. Проверката за отсъствие на напрежение се извършва с технически изправен стандартен указател за напрежение или с преносим волтметър. Непосредствено преди използването се проверява изправността на уреда.

 

Чл.140. Забранява се използването на лампи с нажежаема жичка (контролни лампи) като указатели за напрежение.

 

 

Чл.141. (1) Непосредствено преди поставяне на преносими заземители се извършва проверка за отсъствие на напрежение на всички тоководещи части, по които ще се работи.

(2) Постоянните ограждения се свалят непосредствено преди проверката за отсъствие на напрежение.

Чл.142. Проверката за отсъствие на напрежение се извършва от допускащия/изпълнителя на работата.

 

Чл.143. Стационарните постоянно включени волтметри не се приемат като средства, по които се установява отсъствието на напрежение.

 

Раздел V

Заземяване

 

Чл.144. Заземяването на тоководещи части се осъществява посредством стационарни и преносими заземители, непосредствено след проверката за отсъствие на напрежение по тях.

 

 

Чл.145. (1) Преносимите заземители се присъединяват към тоководещите части на всички фази, от всички страни, откъдето може да се подаде напрежение, в т.ч. и чрез обратна трансформация.

 

 

(4)   Местата за поставяне на преносими заземители се избират на безопасно разстояние от тоководещи части под напрежение.

 

(3) Не се допуска присъединяване на преносими заземители последователно с предпазители или прекъсвачи.

 

 

 

Чл.146. (1) В разпределителните устройства преносимите заземители се поставят на определените за целта места, почистени от боя и съответно маркирани.

 

 

 

 

 

(4)   На въздушна линия с напрежение до 1000 V преносим заземител се поставя само на работното място. Допуска се при повторно заземена неутрала заземителят да се присъедини към нея.

 

 

 

Чл.147. (1) Присъединяването на преносим заземител към заземителен контур/земя се извършва преди проверката за отсъствие на напрежение.

            Непосредствено след проверката заземителят се присъединява най-напред към най-близката тоководеща част и след това към по-далечните.

 

 

(2) Свалянето на преносим заземител е в обратна последователност на присъединяването - най-напред се отсъединява от най-отдалечената тоководеща част и накрая се отсъединява от заземителния

контур/земя.

 

 

Чл.148. Броят на лицата и изискваната квалификационна група за присъединяване и сваляне на преносими заземители и включване и изключване на стационарни заземители е посочен в табл.3 към чл.129, ал.2.

 

 

Чл.149. Забранява се използването на:

1. нестандартни преносими заземители със сечения и клеми, които не са оразмерени за тока на късо съединение в мястото на поставянето им;

2. заземители без клеми, както и присъединяване, извършвано чрез усукване.

Чл.150. (1) Комплектите преносими заземители за даден обект или уредба се маркират трайно с номер и се съхраняват окачени на определени места, означени с номерата на заземителите.

(2) При смяна на дежурните заземителите се предават по брой и по номер.

(3) Местата на поставяне/включване на заземители се отбелязват в наряда и се записват в оперативния дневник.

 

 

 

 

Глава пета

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл.151. Изискванията по тази глава се отнасят за личните предпазни средства и средствата за колективна защита, наричани общо "защитни средства", използвани при техническата експлоатация на електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.

Чл.152. (1) По смисъла на този правилник лично предпазно средство е всяко приспособление (екипировка), предназначено за ползване от едно лице, предпазващо го от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност, като:

1. осигурява защита от рисковете, при които се прилага, без то самото да води до увеличаване на който и да е риск;

2. отговаря на условията за вида работа на съответното работно място;

3.съответства на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

 

           

 

(2) Когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно лично предпазно средство, изискванията за едновременното им използване са относно тяхната съвместимост и ефективност срещу съответните опасности.

Чл.153. (1) Допуска се използването само на защитни средства, които са:

1. с оценено съответствие по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (обн.,ДВ,бр.48 от 2002 г.; изм.,бр.13 от 2003 г.);

2.преминали успешно изпитвания - начални, периодични или извънредни.

 

 

 

(3)   Работодателят осигурява необходимите защитни средства съобразно възприетата организация за извършване на работите, като утвърждава минималния им брой и резерв с вътрешна инструкция.

 

 

Чл.154. (1) Защитните средства се зачисляват като инвентарно имущество на определени длъжностни лица.

 

 

 

(2) Личните предпазни средства се зачисляват персонално.

(3) Защитните средства, използвани от няколко лица, се набавят с различни размери за удобство при ползването им.

 

 

 

Чл.155. Електрозащитните средства, като част от средствата за защита, предпазват електротехническия персонал от поражение на електрически ток, от въздействие на електрическа дъга и продукти на нейното горене, както и от въздействие на електромагнитно поле.

Чл.156. Електрозащитните средства се класифицират като:

1. основни, чиято електрическа изолация издържа продължително работното напрежение на електрическата уредба и при самостоятелно използване осигуряват необходимата защита при допиране до части, намиращи се под напрежение;

2. допълнителни, използвани в допълнение на основните защитни средства, както и за защита от допирно и крачно напрежение, които самостоятелно не могат да осигурят защита срещу поражения от електрически ток и задължително се използват съвместно с основни електрозащитни средства.

Чл.157. Основните и допълнителните електрозащитни средства, които се използват при напрежение до 1000 V, са посочени в табл.4.

 

Таблица 4

 

Електрозащитни средства при напрежение до 1000 V

Основни електрозащитни средства    Допълнителни електрозащитни средства

Диелектрични ръкавици          Диелектрични ботуши и галоши

Изолиращи оперативни щанги            Диелектрични килимчета

Изолиращи клещи       Преносими заземители

Електроизмерителни клещи    Изолиращи капачки и накладки

Указатели за напрежение        Временни ограждения

Монтьорски инструменти с изолирани ръкохватки     Указателни знаци и табели за безопасност

 

Чл.158. Освен посочените в табл.4 електрозащитни средства при техническата експлоатация на електрообзавеждане с напрежение до 1000 V се използват лични предпазни средства, като предпазни очила, предпазни ръкавици, противогази или цели защитни маски с филтри за токсични газове, отделяни от изгарянето на изолация и масла, предпазни колани и въжета, съобразно извършваната работа и оценката на риска.

Чл.159. Към електрозащитните средства не се отнасят конструктивните части на електрически уредби, като постоянни ограждения, стационарни заземителни ножове и други подобни.

 

Раздел II

Правила за използване и съхранение

 

Чл.160. Правилата и условията за използване на личните предпазни средства се определят в зависимост от работното място на всеки работещ, степента на риска и от характеристиките и ефективността на личното предпазно средство.

Чл.161. Личните предпазни средства се използват само по предназначение, с изключение на специфични и изключителни обстоятелства.

Чл.162. Личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя, изготвени разбираемо за работещите.

Чл.163. (1) Работодателят определя необходимите лични предпазни средства съгласно Наредба No 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ,бр.46 от 2001 г.).

(2) В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска работодателят може да предвижда и допълнителни лични предпазни средства освен определените по ал.1 съгласно наредба No 3.

Чл.164. (1) Личните предпазни средства се използват:

1. постоянно - когато опасностите действат непрекъснато;

2. периодично - когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;

3. аварийно - при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

(2) Местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно, се определят от работодателя със заповед.

Чл.165. (1) Личните предпазни средства се регистрират в дневник за защитните средства със записване името на лицето, което ги получава, датата на получаване, наименованието и модела на предпазното средство, фабричния (серийния) номер, ако има такъв, или инвентарния номер. Лицето получател се подписва в дневника.

(2) Лицата, на които са зачислени лични предпазни средства, отговарят за правилната им експлоатация и за своевременното им изваждане от употреба при установяване на повреда или изтекъл срок за проверка.

Чл.166. (1) Лицата от електротехническия персонал, които извършват самостоятелно работи при напрежения до 1000 V, разполагат със зачислен за индивидуално ползване указател за напрежение.

(2) Указателят за напрежение по ал.1 се избира съобразно номиналното напрежение на уредбата.

Чл.167. При работа с двуполюсен указател за напрежение най-напред се присъединява полюсът към тази част, която е заземена или има по-нисък потенциал спрямо земя, след което се присъединява полюсът, който носи измервателната или индикаторната част.

Чл.168. Електрозащитните средства се използват при напрежение не по-високо от това, за което са предвидени.

Чл.169. Преди всяка употреба персоналът:

1. извършва външен оглед за отсъствие на видими повреди и замърсявания по защитното средство;

2. проверява маркираното защитно средство да съответства на напрежението на електрообзавеждането, за което се използва;

3. проверява по маркировката срокът на периодичното изпитване; при изтекъл срок използването на защитното средство се забранява.

Чл.170. (1) Забранява се използването на основни изолиращи защитни средства на открито при дъжд, сняг, мъгла, слана или скреж.

(2) Допуска се в условията по ал.1 използването само на защитни средства, предназначени за работа при такива условия.

Чл.171. (1) При подмяна на предпазители се използват предвидените ръкохватки, диелектрични ръкавици и др.

(2) Не се допуска използването на ръкохватки, по електроизолационната част на които има пукнатини и замърсявания, и диелектрични ръкавици, които имат наранявания или не са дезинфекцирани.

Чл.172. (1) Преди всяко използване на диелектрични ръкавици се извършва проверка за отсъствие на пробождания чрез навиване откъм отвора. Забранява се извършване на проверката чрез надуване с уста.

(2) През зимния сезон при работа на открито се използват диелектрични ръкавици с големина, която позволява под тях да се поставят вълнени или други ръкавици за предпазване от студ.

(3) Ръкавиците се дезинфекцират периодично с препарати, предписани от производителя, не по-рядко от един път на три месеца.

Чл.173. Диелектричните ботуши и галоши се използват само при работите, за които са предвидени. Забранява се използване на диелектричните ботуши и галоши при работи, които не са свързани с електрическите уредби.

Чл.174. Диелектрични килимчета и пътеки се използват като допълнително защитно средство при операции със задвижване на разединители и прекъсвачи, пусково-регулираща апаратура и др.

Чл.175. (1) Монтьорските инструменти с електроизолационни дръжки се използват като основно защитно средство при напрежения до 1000 V.

(2) При работа без изключване на напрежението монтьорските инструменти с електроизолационни дръжки се използват заедно с диелектрични ръкавици и галоши.

(3) При работи по ал.2 в командни табла, вериги на вторична комутация и др. подобни използването на диелектрични ръкавици не е задължително.

(4) Преди употреба електроизолационните части на монтьорските инструменти се проверяват за отсъствие на пукнатини и наранявания, а изолационните дръжки - за плътно прилягане към металните части на инструментите.

Чл.176. Манипулациите при поставяне и сваляне на преносими заземители се извършват с диелектрични ръкавици.

Чл.177. (1) Предпазни очила се използват при следните работи:

1. замяна на предпазители под напрежение;

2. рязане на кабели и отваряне на муфи по кабелни линии, намиращи се в експлоатация;

3. спояване на кабели и заливане на кабелни муфи;

4. заливане на акумулатори, струговане и шлифоване на пръстени и колектори.

(2) Преди продължително използване на предпазни очила повърхността на стъклата откъм страната на очите се намазва с паста за предпазване от запотяване.

Чл.178. (1) При работа на височина се използват предпазни колани с ремък (кожен, синтетичен). Забранява се използване на колани с метална верига.

(2) Като допълнителна мярка за безопасност, когато работното място се намира на разстояние, непозволяващо закрепване с ремъка към стълба или конструкцията, се използва предпазно въже от електроизолационен материал.

Чл.179. Защитните средства се съхраняват съгласно указанията на производителя, дадени в съпровождащата документация, или съобразно правила, определени във вътрешна инструкция.

 

 

 

 

Раздел III

Контрол и периодично изпитване

 

Чл.180. Защитните средства се придружават със съпровождаща документация на производителя и документ, разрешаващ ползването им (сертификат, протоколи за съответствие, изпитване и др.).

Чл.181. (1) Периодичните изпитвания се извършват в срокове и по норми, указани в специалните нормативни актове, ако има такива, или съобразно указанията на производителя им, като се отчитат и евентуални особености при експлоатацията, установени при оценката на риска. Сроковете и нормите за периодични изпитвания се регламентират във вътрешна инструкция.

(2) Извънредни изпитвания се извършват при наличие на признаци на неизправност, след всеки ремонт и при подмяна на части от защитните средства.

(3) Резултатите от изпитванията се записват в дневник на лабораторията, която извършва изпитванията.

Чл.182. (1) Наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация, се проверяват на три месеца от упълномощени със заповед от работодателя лица.

(2) Резултатите от проверката по ал.1 се регистрират в дневник за отчитане и поддържане на защитните средства с посочване на датата и името на проверяващия.

(3) Когато се установи повреда/непригодност на защитно средство, то се изважда от употреба и без забавяне се уведомява прекият ръководител, който нарежда замяната или ремонта му.

Чл.183. Върху изпитаните защитни средства се поставя маркировка със срока за следващата проверка, допустимото работно напрежение, наименованието на лабораторията, а при необходимост - и други данни.

Чл.184. Зачислените за индивидуално ползване указатели за напрежение се преглеждат и изправността им се проверява преди всяка употреба.

Чл.185. (1) Преносимите заземители се оглеждат внимателно от лицето, което ще ги поставя. Когато преносимият заземител е бил подложен на въздействието на ток на късо съединение, се извършва цялостна проверка.

(2) Когато се установят дефекти в контактните съединения, нарушаване на механичната здравина на проводниците или скъсване на жила, преносимият заземител се бракува.

Чл.186. Диелектричните килимчета и пътеки не подлежат на периодични електрически изпитвания.