НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали


 

НАРЕДБА

за управление на строителните отпадъци и за влагане

на рециклирани строителни материали

 

Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл. 1. С наредбата се регламентират:

 

         1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането

на строителните отпадъци (СО);

2. създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране,

транспортиране и третиране на СО;

3. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;

4. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

 

Чл. 2. Целта на наредбата е:

 

1. да се предотврати и минимализира образуването на СО;

2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за

управление на отпадъците (ЗУО);

3. да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;

4. да се намали количеството на депонираните СО.

Чл. 3. Наредбата се прилага за:

 

1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи (СМР), независимо

от категорията на строежа, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на

територията (ЗУТ);

2. отпадъци по приложение № 1 от премахване на строежи по т. 1, в т.ч. след въвеждането им в експлоатация;

  1. 3.       рециклирани строителни материали.

 

 

Глава втора

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРЕМАХВАНЕТО НА СТРОЕЖИ

 

Чл. 4. (В сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

      (1) Преди започване на СМР и/или премахване на строеж

възложителят е отговорен за изготвянето на план за управление на СО по чл. 11, ал. 1 ЗУО.

(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за:

 

1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 100 кв. м;

2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;

3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;

4. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;

5. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган;

6. всички текущи ремонти.

     (3) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

 

 

Чл. 5. (В сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 89 от 2012 г.) (1) Планът за управление на СО включва:

1. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2;

2. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 - за проекти, включващи дейности по премахване на строежи;

3. прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4;

4. прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа, съгласно приложение № 5;

5. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 10

 

(2) Принудителното премахване на незаконни строежи от органите на Дирекцията за национален строителен

контрол (ДНСК) започва след изготвяне и представяне в съответната общинска администрация на план по ал.

1, в частта т. 1, 2 и 3. В останалата част, включваща задълженията на кмета на съответната община по чл. 10,

ал. 4 ЗУО, планът се изготвя от общинската администрация преди окончателното разчистване на терена.

 

 

Чл. 6. В процеса на договаряне за възлагане на СМР и/или премахване на строеж възложителят или упълномощено от него длъжностно лице:

1. определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж;

  1. възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

 

Чл. 7. (В сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

         (1) При извършване на СМР и премахване на строежи задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване СО в количества

не по-малки от посочените в чл. 11, ал. 1, т. 1 - 3 .

         (2) Строителните отпадъци по ал. 1 се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.

         (3) Строителните отпадъци по ал. 1 се подготвят за оползотворяване и се рециклират на площадките по чл. 17 .

         (4) Изискванията по ал. 1 не се прилагат в случаите по чл. 4, ал. 2 .

 

 

 

 

Чл. 8. (1) Възложителите на СМР и възложителите на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 , изготвят транспортен дневник на СО по време на СМР и премахването съгласно изискванията на приложение № 6.

         (2) Дневникът по ал. 1 включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО, и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР и премахването.

(3) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК транспортният дневник се изготвя от съответната общинска администрация.

 

Чл. 9. (В сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

         (1) Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 , изготвят отчет съгласно приложение № 7 за изпълнение на плана за управление на СО.

         (2) Към отчета по ал. 1 се прилагат:

         1. копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10; за отпадъчните

материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста - документи, доказващи предаването им на съоръжения за обезвреждане;

         2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и други документи (OJ L, 88, 4.4.2011, стр. 5-43), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 305/2011 г.", доказващи влагането на продук-ти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

         (3) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК отчетът по ал. 1 се изготвя от съответната общинска администрация.

 

 

Глава трета

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

 

 

Чл. 10. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат следния йерархичен ред за третиране на

отпадъците:

         1. предотвратяване;

         2. подготовка за повторна употреба;

         3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;

         4. оползотворяване в обратни насипи;

         5. оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материалнооползотворени;

  1. 6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 - 5.

 

 Чл. 11. (В сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 89 от 2012 г.) (1) За постигане на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали по чл. 32, ал. 1 ЗУО съгласно сроковете по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО:

         1. възложителите на СМР на пътища са отговорни за постигане на цел 80 на сто материално оползотворяване от теглото на образуваните при тези дейности СО;

         2. възложителите на СМР на железопътни линии са отговорни за постигане на цел 80 на сто материално оползотворяване от теглото на образувани СО при тези дейности;

         3. възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън т. 1 и 2 осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на следните видове отпадъци с кодове съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО в минимални количества, както следва:

                   а) 17 01 01 бетон - 85 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от бетон;

                   б) 17 01 02 тухли - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от тухли;

                   в) 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

                   г) 17 02 01 дървесен материал - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от дървесен материал;

                   д) 17 02 02 стъкло - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от стъкло;

                   е) 17 02 03 пластмаса - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от пластмаса;

                   ж) 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01 - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от асфалт;

                   з) 17 04 01 мед, бронз, месинг - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от мед, бронз, месинг;

                  

                   и) 17 04 02 алуминий - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от алуминий;

                   к) 10 04 03 олово - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от олово;

                   л) 17 04 04 цинк - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от цинк;

                   м) 17 04 05 желязо и стомана - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от желязо и стомана;

                   н) 17 04 06 калай - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от калай;

                   о) 17 04 11 кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10 - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от кабели.

         (2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете по приложение № 8.

         (3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обобщава данните от документите по чл. 11, ал. 9 ЗУО и определя степента на изпълнение на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали по чл. 32, ал. 1 ЗУО съгласно сроковете по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО.

 

         (4) Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън ал. 1, т. 1 и 2 осигуряват селективното разделяне на цялото тегло на образуваните при съответната дейност опасни отпадъци от група 17 на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

         (5) Изискванията на ал. 1, т. 3 не се прилагат в случаите по чл. 4, ал. 2 .

 

Чл. 12. (1) Целите за материално оползотворяване на СО по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 3 се определят като отношение между материално оползотворените и/или предадените за материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) за съответния строеж, изразено в проценти.

         (2) За изчисляването на националната цел, определена в чл. 32, ал. 1 ЗУО, изпълнителният директор на ИАОС прилага метода на изчисляване по приложение № 9.

 

Чл. 13. (В сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 89 от 2012 г.) (1) Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на

третирани СО за материално оползотворяване в обратни насипи съгласно приложение № 10 в количества, както следва:

         1. за строителство на сгради - 2 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

         2. за строителство на пътища - 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

         3. за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища - 3 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

         4. за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи oт техническата инфраструктура - 8 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

         5. за оползотворяване на предварително третирани СО в обратни насипи - 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти.

                   (2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете по приложение № 10.

                   (3) Възложителите на проекти по ал. 1 задължително включват в документацията за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на СМР изисквания за влагане на продукти от оползотворяване на СО в посочените в ал. 1 количества съобразно обекта на предвидените в проекта СМР.

 

Чл. 14. Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват от лица, които притежават

документ по чл. 35 ЗУО.

 

Чл. 15. Дейностите по събиране, в т. ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване на СО се извършват на следните площадки:

                   1. строителната площадка;

                   2. площадката, на която се извършва премахването;

                   3. специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО.

 

Чл. 16. (1) За оползотворяване на СО в обратни насипи могат да се използват СО при спазване на следните

изисквания:

                   1. строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията, заложени в инвестиционния проект на строежа;

                   2. лицето, което извършва материалното оползотворяване чрез влагане на СО в обрат-ни насипи, трябва да притежава документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код R10.

         (2) Използването на СО в случаите по ал. 1 е дейност по материално оползотворяване, ако са спазени едновременно следните условия:

                   1. строителните отпадъци са инертни съгласно изискванията на § 1, т. 2 и на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО;

                   2. строителните отпадъци са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и/или подготовка

за повторна употреба.

         (3) Строителни отпадъци, за които има съмнение, че не отговарят на критериите за инертност и/или са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 11, или от други замърсени площадки, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО за доказване на тяхната инертност. Резултатите от изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени от

акредитирани лаборатории.

 

Чл. 17. Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на минимално заложените изисквания

в приложение № 12.

 

 

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И ВЛАГАНЕТО В

СТРОЕЖИ НА ПРОДУКТИ ОТОПОЛЗОТВОРЕНИ СО

 

Чл. 18. Рециклираните строителни материали, получени в резултат на оползотворяване на СО (строителните продукти от оползотворяване на СО), следва да отговарят на изискванията и допуските на хармонизираните стандарти, разработени за продуктите в

съответствие с чл. 17 от Регламент (ЕС) 305/2011 г.

 

Чл. 19. Пускането на пазара на строителни продукти по чл. 18 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Регламент (ЕС) 305/2011 г.

 

Чл. 20. Рециклираните строителни материали, получени в резултат на оползотворяване на СО (строителните продукти от оползотворяване на СО), се влагат в строежите само ако осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към

продуктите.

 

 

Глава пета

ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл. 21. Лицата, извършващи строителство, премахване, както и дейности по оползотворяване и обезвреждане

на СО, водят отчетни книги съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. По смисъла на наредбата:

         1. "Задължени лица, свързани със строителството и премахването" са възложителят на строителството,проектантът, строителният надзор, строителят, възложителят на премахването, лицето, което извършва

премахването, и всички лица, имащи отговорности съгласно наредбата.

         2. "Инертни отпадъци" са отпадъците, които:

                   а) не претърпяват съществени физични, химични и биологични изменения;

                   б) не са разтворими, не горят и не участват в други физични и/или химични реакции;

                   в) не са биоразградими и/или не оказват неблагоприятно въздействие върху други вещества, с които влизат в контакт, по начин, който води до увреждане на човешкото здраве или до замърсяване на околната среда над допустимите норми;

                   г) общата им способност за излужване, съдържанието на замърсяващи вещества в отпадъците и екотоксичността на инфилтрата са незначителни и не оказват вредно въздействие върху качеството на

повърхностните и/или подземните води.

         3. "Консултант" е всяко лице, отговарящо на изискванията на чл. 166 и 167 ЗУТ.

         4. "Материално оползотворяване" са всички операции по оползотворяване на СО, с изключение на енергийното оползотворяване и преработването в материали, които се използват  като гориво.

         Материалнотооползотворяване на СО е всяка една от дейностите:

                   1) подготовка за повторна употреба;

                   2) рециклиране;

                   3) оползотворяване в обратни насипи.

         5. "Минерални отпадъци" са отпадъци, образувани в резултат на строителство или събаряне на сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали, като тухли, бетон, строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови блокчета и/или газобетонови блокчета и др.

         6. "Оползотворяване в обратен насип" е дейност по оползотворяване,  при която инертни отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни  отпадъци се използват като заместители на неотпадъчни материали.

         7. "Основен ремонт" на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както истроително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени, материали, конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други

видове или се извършват нов вид дейности, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.

         8. "Площадката, на която се извършва премахването" е теренът, необходим за извършване на премахването и определен с инвестиционния проект или с границите на поземления имот, в който се извършва премахването.

         9. "Подготовка за повторна употреба на СО" са дейности по материално оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, посредством които строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да може да бъдат използвани повторно.

         10. "Подготовка преди оползотворяването или обезвреждането на СО" включва предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, трошене, пресяване

         11. "Продукти от оползотворяване на строителни отпадъци" е всеки продукт, който се произвежда за трайно влагане в строежите, в т.ч. материали, изделия, елементи, детайли, комплекти и др., получени при оползотворяване на СО, и отговаря на изискванията и допуските на

хармонизираните стандарти, разработени за продуктите в съответствие с чл. 17 на Регламент (ЕС) 305/2011 г.

         12. "Проектант" е всяко лице съгласно чл. 162, ал. 1 ЗУТ.

         13. "Публични средства" са всички средства, които се събират, получават, съхраняват, разпределят и разходват от организациите от публичния сектор, включително бюджетни приходи, кредити, разходи и субсидии, съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

         14. "Премахване" е дейност по отстраняване на строежи чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в процеса на премахването.

         15. "Реконструкция" на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.

         16. "Рециклиране на СО" е всяка дейност по оползотворяване на строителните материали, посредством която СО се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. Рециклирането на СО не включва оползот-воряването на СО за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива.

         17. "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки,

укрепителни, възстановителни, консервационни и реставрационни работи по недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.

         18. "Строител" е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

         19. "Строителна площадка" е теренът, необходим за извършване на строежа и определен с инвестиционния проект или с границите на поземления имот, в който се извършва строителството.

         20. "Строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.

         21. "Строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

         22. "Строителни отпадъци" са отпадъци, получени вследствие на строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от приложение № 1 на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

         23. "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

                   а) засяга конструкцията на сградата;

                   б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

                   в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

         24. "Техническа инфраструктура" е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.

         25. "Третиране" са дейностите по оползот-воряване или обезвреждане, включително подготовката преди

оползотворяването или обезвреждането.

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 4 ЗУО.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите

на чл. 4 , 5 , 7, 9, 11 и 13 , които влизат в сила от 1 януари 2014 г., и чл. 18 и 19 , които влизат в сила от 1 юли 2013 г.

НАРЕДБА № 2 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

                   Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на временните и подвижните строителни площадки.

                        Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при извършване на следните строителни и монтажни работи (СМР):

                        1. земни работи, вкл. екскавация;

                        2. изграждане;

                        3. монтаж и/или демонтаж;

                 4. преустройство и/или разширение;

                 5. реконструкция;

                 6. възстановяване;

                 7. ремонт;

8. събаряне, вкл. разрушаване;

9. техническо обслужване;

10. изолационни и довършителни работи; поддръжка;

11. отводнителни (дренажни) работи;

12. техническа ликвидация и/или консервация на обекти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Специфични изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на видове СМР са посочени в приложения № 1 - 6.

(3) Ръководства за изпълнение на СМР и кодекси за добра строителна практика се изработват въз основа на общите и специфичните изисквания на наредбата и се популяризират от синдикалните и работодателските организации в строителството съгласувано с Браншовия съвет по условия на труд в строителството. Тези ръководства или кодекси за добра практика могат да се използват при разработването на вътрешните инструкции и документи на строителя.

Чл. 3. Наредбата не се прилага при:

1. добив на подземни богатства чрез сондиране;

2. добив на минерални суровини по открит или подземен начин;

3. производство и заготовка на строителни елементи и продукти извън строителната площадка.

Чл. 4. Наредбата се прилага при спазване на изискванията на нормативните актове за:

1. здравословни и безопасни условия на труд, включително:

а) оценка на риска и съответни превантивни мерки;

б) работно място и работно оборудване;

в) консултиране и информиране на работещите;

г) лични предпазни средства;

д) инструктаж;

е) експозиция на химични, физични и биологични агенти;

ж) физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;

з) санитарно-хигиенни норми и изисквания;

и) знаци и сигнали;

2. проектиране и изпълнение на строежите, включително:

а) обхват и съдържание на инвестиционните проекти;

б) съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

в) лицензиране на консултантите;

г) правила за изпълнение и приемане на СМР;

3. пожарна и аварийна безопасност;

4. електробезопасност;

5. организация на движението и сигнализация на пътищата;

6. безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност;

7. извършване на взривни и огневи работи;

  1. 8.  опазване на околната среда.