Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения


 

Наредба за безопасната експлоатация и техническия

надзор на повдигателни съоръжения

в сила от 26.08.2006.

Приета с ПМС № 174 от 14.07.2006 г, Обн. ДВ бр 60 от 25 юли 2006 г, изм ДВ

бр 37 от 8 май 2007 г

 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С наредбата се уреждат изискванията за безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения поЧл. 2, ал. 1, редът за осъществяване на техническия им надзор и редът за вписване в регистъра поЧл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията.

 

 

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:

1. товароподемни кранове;

2. товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;

3. електрически телфери;

4. багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;

5. товарозахващащи органи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и др.;

6. сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука - сапани, клещеви захвати, траверси и др.;

7. подвижни работни площадки.

 

(2) Наредбата се прилага и за релсовите пътища към съоръженията по ал. 1, т. 1 - 3 и 7

 

Чл. 3. Наредбата не се прилага за повдигателни съоръжения поЧл. 2, ал. 1, които са:

1. монтирани на плавателни и летателни средства и в подземни мини;

2. предназначени само за научни изследвания;

3. със специално предназначение за системата на Министерството на отбраната.

 

 

 

 

 

Раздел III. Изисквания за безопасност при обслужване, поддържане и работа с повдигателни съоръжения

 

Чл. 23. Ползвателят е длъжен да допуска експлоатацията на повдигателни съоръжения само когато съответствието им със съществените изисквания е удостоверено с декларация за съответствие и маркировка за съответствие съгласно приложимите за съоръженията наредби поЧл. 7 ЗТИП.

 

 

Чл. 24. Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен:

1. лично да отговаря или да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред органите за технически надзор;

1. 2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) да възлага управлението на повдигателните

2. съоръжения поЧл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 7 само на машинисти, притежаващи съответната степен на правоспособност съгласно Наредба ? 1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.), или на обучени съгласно т. 3 лица;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) да установи ред и да осигури обучението на лицата, които управляват повдигателните съоръжения поЧл. 2, ал. 1, т.2и3, както и на управляващите товароподемни кранове и подвижни работни площадки, за управлението на които не се изисква правоспособност съгласно Наредба ? 1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки;

4. да предостави срещу подпис на отговорните лица по т. 1 и на ръководния и обслужващия персонал инструкцията за работа по Чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП;

5. да осигури поддържането, ремонтирането и преустройването на повдигателните съоръжения да се извършва само от лица, които са вписани в регистъра поЧл. 36, ал. 1 ЗТИП като лица, осъществяващи тези дейности;

6. да не допуска експлоатацията на повдигателни съоръжения, за които не е осигурил поддържане от лице съгласно т. 5.

 

 

Чл. 25. Отговорните лица по Чл. 24, т. 1:

1. не допускат до работа с повдигателните съоръжения поЧл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 7 персонал, който не притежава съответната степен на правоспособност съгласно Наредба ? 1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки или не е обучен съгласноЧл. 24, т. 3;

2. инструктират обслужващия персонал за:

а) правилното окачване на товарите;

б) спазването на габаритите при подреждане на товарите;

в) правилното установяване на стреловите самоходни кранове и на подвижните работни площадки;

3. изпълняват инструкцията за работа поЧл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП и контролират персонала за нейното изпълнение.

 

 

Чл. 26. Окачването чрез предварително привързване на товарите към куките на повдигателните съоръжения с управление от кабина се извършва от лица, които са инструктирани съгласно Чл. 27 да окачват товарите.

 

 

Чл. 27. Ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите към повдигателните съоръжения, наричани по-нататък "прикачвачите", и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения, за спазване на изискванията на наредбата, инструкциите за безопасна експлоатация на съоръженията и на инструкцията за работа поЧл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.

 

 

Чл. 28. (1) Сигнализацията между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения, се осъществява чрез сигнали съгласно приложение ? 8 към Чл. 6 от Наредба ? 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.) или чрез двустранна телефонна или радиовръзка.

 

(2) Не се допуска повдигането на товари, когато няма пряка видимост между лицето, което управлява повдигателното съоръжение, и товара, ако няма пряка видимост или не е осигурена двустранна телефонна или радиовръзка между прикачвача и лицето, което управлява съоръжението.

 

 

Чл. 29. (1) Отговорното лице поЧл. 24, т. 1 трябва да извършва проверка на изправността на сменяемите товарозахващащи приспособления всеки месец, а на сапаните - на всеки 10 дни. Резултатите от проверките се записват в дневник.

 

(2) Прикачвачите са длъжни преди започване на работа да извършват проверка на изправността на сменяемите товарозахващащи приспособления.

 

(3) Не се допуска използването на неизправни и несъответстващи на теглата и характера на товарите сменяеми товарозахващащи приспособления, палети, кошове и контейнери.

 

 

Чл. 30. Лицата, които управляват повдигателни съоръжения поЧл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 7, са длъжни преди започване на работа да извършват оглед и функционални проверки на повдигателните съоръжения и ежедневно да записват резултатите от огледите и проверките в сменен дневник.

 

 

Чл. 31. Повдигателните съоръжения не трябва да се използват в среда или с технически характеристики, различни от записаните в техническата документация на съоръжението

 

 

Чл. 32. Не се допуска повдигателните съоръжения, пуснати на пазара преди 23 април 2003 г., чиито механизми за повдигане имат триещи или сцепни съединители, да се използват за повдигане на разтопен метал, експлозивни, токсични и силно токсични вещества и съдове, намиращи се под налягане.

 

 

Чл. 33. Преместването на товари над покриви на сгради, в които се намират хора, трябва да се извършва под ръководството на лицето поЧл. 24, т. 1.

 

 

Чл. 34. (1) Повдигането и преместването на товари с повече от един кран се извършва по проект на ползвателя на крана и под ръководството на лицето поЧл. 24, т. 1.

 

(2) Проектът по ал. 1 трябва да съдържа схемите за привързване и преместване на товара, вида на товарозахващащите органи и приспособления, последователността на изпълнение на отделните операции, положението на товароподемните въжета, изискванията към състоянието на подкрановия път и други изисквания за безопасност.

 

(3)При повдигане на товари с повече от един кран натоварването на всеки отделен кран не трябва да превишава неговата товароподемност съгласно товарната му характеристика.

 

 

Чл. 35. (1) Ползвателите на повдигателните съоръжения с изключение на сапаните трябва да поставят върху тях табелки, на които ясно и трайно са означени товароподемността и регистрационният номер на съоръжението.

 

(2) На радиоуправляемите кранове трябва да се поставят добре видими табели с текст "радиоуправляем кран" с височина на шрифта не по-малка от 150 mm.

 

 

Чл. 36. (1) Лицата, които управляват мостови и придвижващи се конзолни кранове, по време на работа трябва да заключват входовете за пътеките по дължината на релсовите пътища.

 

(2) Присъствието на лица на релсовите пътища и на пътеките по дължината им за обслужване на крановете по ал. 1 се допуска само с писмено разрешение на лицето поЧл. 24, т. 1.

 

 

Чл. 37. (1) Инструкцията за работа трябва да има съдържание съгласно Чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП, като определя:

1. реда за привързване и окачване на товарите и използваните за целта товарозахващащи приспособления;

2. реда и начините за придвижване, завъртане и складиране на товарите;

3.реда за подаване на сигнали между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения;

4. реда за безопасно спускане на машиниста на крана от кабината при принудително спиране на крана извън пределите на входната площадка - за мостови и придвижващи се конзолни кранове, които нямат пътеки по дължината на релсовите си пътища;

5. реда за предаване на управлението на радиоуправляем кран от един команден блок на друг.

 

(2) Лицата, които управляват повдигателните съоръжения, и прикачвачите са длъжни да извършват товаро-разтоварните работи, като спазват изискванията на инструкцията по ал. 1.

 

 

Чл. 38. (1) Ползвателите на повдигателните съоръжения трябва да предоставят срещу подпис на прикачвачите и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения, графични схеми за начините на привързване на товарите.

 

(2) Прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения, трябва да извършват товаро-разтоварните работи в съответствие с графичните схеми по ал. 1.

 

 

Чл. 39. Стрелови кранове и подвижни работни площадки се установяват по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1000 mm между въртящата се част на крана или площадката и околните стени, товари или други предмети.

 

 

Чл. 40. (1) При необходимост от използване на изнасящите се опори на стрелови кранове и подвижни работни площадки трябва да се използват всички техни изнасящи се опори и под тях да се поставят подложките, които са инвентарна принадлежност на съоръженията.

 

(2) Не се допуска установяване на повдигателните съоръжения по ал. 1 върху нетрамбована почва, върху основа, под която има подземни комуникации, или върху площадки с наклон, по-голям от посочения в техническата документация на повдигателното съоръжение.

 

 

Чл. 41. Опорите на стрелови кранове се установяват в близост до неукрепени скатове, насипи и изкопи при спазване на изискванията на т. 1.27 и 1.28 от приложение ? 1 къмЧл. 2, ал. 2 от Наредба ? 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.).

 

 

Чл. 42. Ползвателят на повдигателните съоръжения поЧл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и лицата, които управляват повдигателните съоръжения, не трябва да допускат:

1.лица, които не участват в товаро-разтоварните работи, да присъстват в местата, предназначени за повдигане, преместване и поставяне на товарите, и в обхвата на повдигателните съоръжения;

2. присъствието на хора, включително и на прикачвачите, при повдигане и спускане на товари близо до стени, колони, складирани материали, вагони, машини и др.;

3.присъствието на хора под повдигнат товар; допуска се прикачвачът да се намира около товара, ако той е на височина не по-голяма от 1000 mm;

4. повдигане и спускане на товари върху платформи на превозни средства в присъствието на хора върху платформата; допуска се присъствие на прикачвачи върху платформите, когато товаро-разтоварните работи се извършват посредством кран с кука, от кабината на който има добра видимост на пода на платформата и има възможност прикачвачът да се отдалечи на безопасно разстояние от повдигнатия товар;

5. присъствието на хора в зоните на действие на магнитни и грайферни кранове по време на тяхната работа;

6. намаляване на минималните разстояния поЧл. 10;

7. използването на повдигателните съоръжения за повдигане на хора;

8. при прекъсване на работа товарът да се оставя в повдигнато положение;

9.качването на хора на повдигателното съоръжение по време на движението му;

10. товаренето и разтоварването на товарни автомобили, когато в кабините им има хора;

11. работа на повдигателните съоръжения с неработещи или неизправни предпазни устройства, контролни уреди, спирачки или звуков сигнал;

12.работа при силни валежи или недостатъчна осветеност на работната площадка;

13.боядисването на стоманени вериги и куки

14. складирането на товари в неустойчиво положение;

15.буксирането на един кран с друг.

 

 

Чл. 43. Лицата, които управляват повдигателните съоръжения поЧл. 2, ал. 1, т. 1 - 4, са длъжни:

1.да изключват главния прекъсвач на електрическото захранване при необходимост от преглеждане, ремонтиране и регулиране на механизмите и електрообзавеждането на повдигателното съоръжение и при излизане на хора на площадките на крановете мостови тип;

2.да повдигат предварително товара на височина не по-голяма от 200 - 300 mm за проверка на правилното му привързване и окачване и за сигурното действие на спирачката и да поставят преместения товар на места, които не позволяват падането, обръщането или приплъзването му;

3. да преместват товарите на височина не по-малка от 500 mm над височината на предметите, намиращи се по пътя на преместването;

4.да изключват електрическото захранване на крановете и да заключват кабините им след приключване на работа, а крановете, които имат релсозахватни устройства - да закотвят към релсите на площадките за домуване

5. да съхраняват на недостъпно място командните блокове на радиоуправляемите кранове след приключване на работата с тях

6.да не повдигат товари, намиращи се в неустойчиво положение или окачени на единия рог на двурога кука;

7.да не влачат товара и да не придвижват посредством куката вагони и други платформи без използване на направляващи ролки, които да осигуряват вертикално положение на товарните въжета;

8.да не освобождават чрез крана притиснати от товари сапани, въжета или вериги;

9.да не допускат прикачвачите да теглят или дърпат товара по време на повдигането или преместването му; допуска се за направляване на дългомерни или обемисти товари да се използват прътове с куки или въжета;

10. да не използват крайните прекъсвачи като работни органи за автоматично спиране на механизмите на повдигателното съоръжение;

11. да не включват механизмите на повдигателното съоръжение, когато върху него или на релсовия път има хора; допуска се изключение за лицата, които извършват прегледи и ремонти, като включването на механизмите се извършва само по сигнал на тези лица;

12. да не завъртат стрелата на движещ се кран;

13. да поставят стрелата на придвижващ се без товар стрелови кран в посоката на неговото движение;

14.да спазват изискванията в инструкцията за експлоатация на производителя за положението на стрелата по време на придвижване на стрелови кран с товар.

 

 

Чл. 44. Ползвателят и машинистите на подвижни работни площадки не трябва да допускат:

1. площадката да работи с неизправни предпазни устройства, контролни уреди или спирачки, без изнесени стабилизатори и без да е нивелирана;

2. работа при недостатъчна видимост, силни валежи или при скорост на вятъра, надвишаваща скоростта, посочена в техническата документация на площадката;

3. да се влиза и излиза на площадката през прозоречни и други отвори на сградите.

 

 

Чл. 45. (1) Прикачвачите са длъжни да използват сапани с товароподемност, съответстваща на теглото на товара, и с ъгъл между клоновете им не по-голям от 90°. Допуска се използването на сапани с по-голям ъгъл между клоновете им, когато това е маркирано върху тях.

 

(2) Прикачвачите са длъжни да не теглят или дърпат товара по време на повдигането или преместването му.

 

 

Чл. 46. Ползвателят на товарозахващащи приспособления е длъжен да използва само приспособления, върху които трайно е маркирана товароподемността им.

 

 

Чл. 47. Машинистите на радиоуправляем кран,Чието управление се осъществява от повече от един команден блок, трябва да използват разговорна уредба, когато между тях липсва визуална връзка.

 

 

Чл. 48. Ползвателят трябва да осигури провеждането на всички прегледи, обслужвания, ремонти и регулировки на повдигателните съоръжения и техните устройства съгласно инструкцията за експлоатация на производителя.

 

 

Чл. 49. Извършените ремонтни работи на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 7 се записват в ремонтен дневник от лицето по чл. 24, т. 1.

 

 

Чл. 50. Ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващия персонал са длъжни да не допускат експлоатация на повдигателните съоръжения, когато:

1. не са регистрирани пред органите за технически надзор;

2.в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;

3. не е извършен технически преглед на съоръженията съгласно чл. 71, ал. 1, т. 1 - 7;

4. се управляват от лице, което не притежава необходимата правоспособност;

5.нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на приложимите наредби поЧл. 7 ЗТИП;

6.престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на съоръжението.

 

 

Чл. 51. Ползвателят е длъжен да не допуска експлоатацията на повдигателни съоръжения,чиито детайли или сглобени единици подлежат на бракуване.

Ведакон