ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Издаден от Камарата на строителите в България
Обн. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007г.


Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят:
1. редът за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък “регистъра”;
2. изискванията към строителите, които кандидатстват за вписване в регистъра;
3. редът и условията за периодично и ежегодно потвърждаване на наличието на обстоятелствата, станали основание за вписване на строителя в регистъра.
Чл. 2. (1) Комисията по чл. 26 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), наричана по-нататък “комисията”, създава, поддържа и ръководи функционирането и използването на регистъра съгласно ЗКС и устава на Камарата на строителите в България, наричана по-нататък „камарата”.
(2) Организацията и дейността на комисията се регламентират с правилник, приет от управителния съвет на камарата.
(3) Комисията по ал. 1 е независим орган на камарата, чиято дейност се осъществява в съответствие със ЗКС и с разпоредбите на този правилник и на правилника по ал. 2.
Чл. 3. Към камарата се създава специализирано звено “Регистър”, състоящо се от щатни служители на камарата и структурирано като централно специализирано звено “Регистър” и специализирани звена “Регистър” в областните структури на камарата.
Чл. 4. На вписване в регистъра подлежат строителите, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в Националната класификация на икономическите дейности (НКИД), позиция 45 “Строителство”, както и холдинговите дружества, които имат от структурата си вписан/и в регистъра строител/и.
Чл. 5. (1) Строителите, които изпълняват строежи от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и които подлежат на вписване в регистъра съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, могат да се вписват в една или повече от следните групи:
1. първа група: строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
2. втора група: строежи от транспортната инфраструктура;
3. трета група: строежи от енергийната инфраструктура;
4. четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
(2) Видът и броят на групите от регистъра, в който строителят желае да се впише, се определят със заявлението за вписване съгласно чл. 10, ал. 1.
(3) Строител, вписан първоначално в регистъра в заявена от него група, може да кандидатства за вписване и в други групи по реда на глава четвърта.
(4) Във всяка група съгласно ал. 1 се обособяват следните подгрупи:
1. строежи от първа до пета категория;
2. строежи от втора до пета категория;
3. строежи от трета до пета категория;
4. строежи от четвърта и пета категория.
(5) Изискванията към строителите за вписването им в групите по ал. 1 и в техните подгрупи по ал. 4 се определят в съответствие с глава втора.
(6) Строежите по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ се разпределят по групи и категории, както следва:
1. първа група:
1.1. първа категория:
1.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “г” – строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;
1.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “е” – строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес;
1.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “и” – производствени предприятия с капацитет над 500 работни места и съоръженията към тях;
1.1.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “к” - металургични и химически предприятия, в т.ч. и ликвидацията им;
1.1.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “м” – недвижими паметници на културата с категория “световно значение” и “национално значение”;
1.2. втора категория:
1.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква “д” – сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители;
1.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква “е” - производствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места и съоръженията към тях;
1.2.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква “з” – недвижими паметници на културата с категория “местно значение”;
1.3. трета категория:
1.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “в” - жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
1.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “г” - производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;
1.3.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “з” - електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво;
1.4. четвърта категория:
1.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква “б” - жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
1.4.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква “в” - производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
1.4.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква “ж” - електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване;
1.5. пета категория:
1.5.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква “а” - жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители;
1.5.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква “б” - производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
1.5.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква “д” – електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;
2. втора група:
2.1. първа категория:
2.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “а” – автомагистрали и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени и съоръжения към тях;
2.2. втора категория:
2.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква “а” – пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенната улична мрежа I и II клас и съоръженията към тях;
2.3. трета категория:
2.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “а” – общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях;
2.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “б” - елементи на транспортната инфраструктура, които не попадат в първа и втора категория;
2.4. четвърта категория:
2.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква “а” - частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;
3. трета група:
3.1. първа категория:
3.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “б” – преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването;
3.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “з” – електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100 мегавата;
3.2. втора категория:
3.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква “б” – разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на електроснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването;
3.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква “ж” – електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата;
3.3. трета категория:
3.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “б” – елементи от енергийната инфраструктура, съоръжения и инсталации, които не попадат в първа и втора категория;
3.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “д” – електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата;
4. четвърта група:
4.1. първа категория:
4.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “б” – преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването;
4.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “в” – строежи, необходими за предпазване и защита на населението и за възстановяване на районите от бедствия и аварии;
4.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “д” – хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири с обем над 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена над 80 м;
4.1.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “ж” – съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг;
4.1.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “к” – мини, рудници, кариери, в т.ч. и ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им;
4.2. втора категория:
4.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква “б” – разпределителни проводи, съоръжения и устройствата към тях в областта на водоснабдяването и канализацията;
4.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква “в” – хидротехнически съоръжения, в т.ч. язовири с обем от 30 до 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена от 50 до 80 м;
4.2.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква “г” - съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;
4.3. трета категория:
4.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “б” – елементи на водоснабдителните и канализационните мрежи, хидротехнически и хидромелиоративни мрежи, съоръжения и инсталации, които не попадат в първа и втора категория.
Чл. 6. Строителите, които изпълняват отделни видове СМР, посочени в НКИД, позиция 45 “Строителство”, и които подлежат на вписване в регистъра съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, се вписват в регистъра в самостоятелна група с подразделяне, съответстващо на категориите на НКИД.
Чл. 7. Строителите, вписани в регистъра по чл. 6, могат да кандидатстват и за вписване по реда на чл. 4.
Чл. 8. С решение на управителния съвет на камарата по предложение на комисията към регистъра могат да се създават допълнителни групи, предназначени за вписването на лица, които подпомагат отрасъл „Строителство”, като производители и доставчици на строителни материали, полуфабрикати и изделия за влагане в строежите и др.

Г л а в а в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛИТЕ

Чл. 9. (1) В регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания:
1. нямат ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, както и лихви, свързани с тези задължения, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
2. не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. разполагат с изискващото се техническо оборудване за извършване на заявените СМР;
4. разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори:
а) за техническо ръководство на строежите;
б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност;
в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;
г) за организиране изпълнението на дейности по управление при кризи;
д) други лица, за които с нормативен акт се изисква да са наети по трудов договор;
5. наетият технически персонал притежава необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство;
6. наетите работници притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение на извършваните строителни дейности;
7. имат валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията им, изисквани по действащи нормативни актове.
(2) За изпълнението на строежи от първа категория в регистъра се вписват строители, които освен на изискванията по ал. 1 отговарят и на следните условия:
1. средносписъчна численост на персонала - не по-малко от 50 човека за предходната година;
2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година - не по-малко от 3 000 000 лв.;
3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година - над 500 000 лв.
(3) За изпълнението на строежи от втора категория в регистъра се вписват строители, които освен на изискванията по ал. 1 отговарят и на следните условия:
1. средносписъчна численост на персонала - не по-малко от 30 човека за предходната година;
2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година - не по-малко от 1 500 000 лв.;
3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година - над 200 000 лв.
(4) За изпълнение на обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "м" и чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "з" от ЗУТ в регистъра се вписват строители, които отговарят на изискванията по ал. 1, имат опит в областта на реставрацията и консервацията на обекти - паметници на културата, и в състава на персонала им участва квалифициран специалист - архитект.
(5) Изискванията по ал. 2 и 3 не се прилагат за строители, вписани в регистъра за изпълнение на обектите по ал. 4.
(6) Вписаните в регистъра строители могат да изпълняват строежи от съответната категория, за която са вписани, както и строежи от по-ниска категория.

Г л а в а т р е т а

ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

Чл. 10. (1) Строителите, които подлежат на вписване в регистъра, подават заявление до председателя на комисията, като декларират групата, в която желаят да бъдат вписани.
(2) Комисията изготвя образеца на заявлението.
(3) Строителите, които подлежат на вписване в регистъра, могат да се впишат в една или повече групи съгласно чл. 5 в зависимост от конкретната им специализация и опит.
(4) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. съдебна регистрация (удостоверение за вписване в търговския регистър или легализиран документ съгласно законодателството по регистрация на строителя);
2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от три месеца преди датата на подаване на заявлението за вписване;
3. единен идентификационен код по Булстат;
4. декларация, че строителят не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. документи (лицензи, сертификати и др.), разрешаващи на строителя или на неговите работници да извършват строителство, свързано с изграждането или ползването на съоръжения с повишена опасност;
6. справка за числеността и квалификацията на персонала по категории;
7. справка за проведено квалификационно обучение на инженерно-техническия персонал и на работниците през последните три години, с изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 от ЗКС;
8. справка за притежаваните от строителя машини, съоръжения и оборудване за изпълнението на строителни работи по видове, брой и технически параметри;
9. справка за изпълнените от строителя строежи през последните три години (по вид и местонахождение) и обем на изпълненото строителство, с изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 от ЗКС;
10. справка за изпълнените строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "м" и чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "з" от ЗУТ, придружена от становище на Националния институт за паметниците на културата за качеството на изпълнение на строежите - в случаите по чл. 15, ал. 4 от ЗКС;
11. копия от годишния финансов отчет на строителя за последните три години, с изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 от ЗКС;
12. удостоверения, издадени от компетентните органи, за обстоятелствата по чл. 16, ал. 3, т. 10 и 11 от ЗКС;
13. копия от застрахователните полици за доказване на застрахователна осигуреност по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗКС;
14. платежен документ за внесена такса за вписване в регистъра;
15. сертифициране по стандарта ISO (при необходимост);
16. награди и сертификати на строителя за участието му в международни и национални класации и конкурси (ако има такива).
(5) Ако в заявлението за вписване са посочени повече от една група строители, приложените към заявлението документи съгласно ал. 4 се изготвят, както следва:
1. за първата посочена група строители в заявлението - в пълен обем;
2. за всяка следваща група строители се прилагат отделни документи, изясняващи обстоятелствата по ал. 4, т. 5, 9 и 10.
(6) Документите по ал. 4, т. 1 и 2 се представят в оригинал или във вид на нотариално заверено копие.
(7) Документите по ал. 4, т. 3 - 16 се представят от заявителя в оригинал или във вид на заверен препис от оригинала.
(8) Комисията подготвя образците на документите към заявлението и ги предоставя на строителите.
(9) Комисията подготвя електронния формат на заявлението за вписване и на документите към него и го предоставя на строителите.

Г л а в а ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

Чл. 11. (1) Заявлението за вписване, придружено от документите по чл. 10, ал. 4, както и електронният формат на заявлението и документите се подават по регистрация на строителя в специализираното звено на регистъра в съответната областна структура на камарата.
(2) Чуждестранните лица, извършващи строителство на територията на Република България, могат да подават заявления за вписване в регистъра и в централното специализирано звено “Регистър” към комисията.
Чл. 12. (1) Специализираните звена „Регистър” в съответните областни структури на камарата изпращат заявлението, придружено от документите към него и информацията на електронен носител, до председателя на комисията.
(2) Комисията вписва строителя в регистъра след подадено заявление по образец, придружено от документите по чл. 10, ал. 4 и от решението за вписване.
(3) В 14-дневен срок от постъпване на заявлението, придружено от документите към него и от информацията на електронен носител, комисията удостоверява вписването или отказа от вписване на строителя в регистъра, за което уведомява председателя на комисията.
(4) Комисията вписва обстоятелствата, като по електронен начин пренася в регистъра решението си и информацията по чл. 10, ал. 4, представена на електронен носител, съгласно утвърдените образци.
(5) Комисията отказва вписване в регистъра, ако строителят не отговаря на някое от изискванията по чл. 9.
Чл. 13. (1) Строител, вписан в регистъра за изпълнението на определена група (категория) строежи, може да подава заявление за вписване за изпълнението на строежи от по-висока категория от дадената група и/или за вписването в друга група строежи и/или за изпълнението на отделни видове СМР, посочени в НКИД, позиция 45 “Строителство”, не по-рано от три месеца от датата на последната му регистрация.
(2) Въз основа на подадените заявления по ал. 1 комисията вписва строителя в регистъра при условията и по реда на чл. 12, ал. 2.
Чл. 14. (1) В удостоверението за вписване в регистъра на строител, който отговаря на изискванията за изпълнението на строежи от първа категория, се вписват и видовете строежи от втора до пета категория от съответната група и/или отделни видове СМР.
(2) В удостоверението за вписване в регистъра на строител, който отговаря на изискванията за изпълнението на строежи от втора категория, се вписват и видовете строежи от трета до пета категория от съответната група и/или отделни видове СМР.
(3) Когато строителят, вписан в регистъра за изпълнението на строежи от първа или втора категория, престане да съответства на изискванията на чл. 15, ал. 2 и 3 от ЗКС, той подава заявление за промяна във вписването.
(4) След извършване на промяната във вписването комисията издава на строителя удостоверение по чл. 17.
(5) При получаване на новото удостоверение строителят връща предходното удостоверение в съответното специализирано звено.
Чл. 15. Списък на вписаните и на заличените от регистъра строители се публикува в информационния бюлетин на камарата.

Г л а в а п е т а

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

Чл. 16. (1) За строителите, вписани в регистъра, се посочва следната информация:
1. правно-организационната форма, търговската фирма (наименование), седалището и адреса на управление, регистрацията на строителя съгласно законодателството по неговата регистрация (фирмено дело, година, окръжен/градски съд);
2. адреса за кореспонденция и контакт;
3. начина на управление, представителството и лицата, представляващи строителя;
4. ЕГН на лицата, представляващи строителя;
5. ЕИК по Булстат на строителя;
6. числеността на наетите лица съгласно позиция 45 “Строителство” от НКИД по специалности и степен на професионална квалификация;
7. числеността на назначените по трудов договор лица - поотделно за лицата, осъществяващи техническо ръководство на строежите; за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност; за лицата по спазването на здравословни и безопасни условия на труд и за организиране изпълнението на дейности за управление при кризи;
8. проведените квалификационни обучения на техническия персонал и на работниците през последните три години;
9. притежаваните от строителя машини, съоръжения и оборудване по видове, брой и технически показатели;
10. правото на строителя и на неговите работници да извършват строителство, свързано с изграждането или ползването на съоръжения с повишена опасност – номер, дата на документа и сертифициращ (лицензиращ) орган;
11. сертифицирането по стандарта ISO;
12. строежите, изпълнени през последните три години - по вид, местонахождение и обем в стойностно изражение;
13. годишните финансови отчети на строителя за последните три години преди текущата година, в т.ч. нетни приходи от продажби, разходи за данъци, печалба след облагане (загуба), дълготрайни материални активи, краткосрочни вземания, основен капитал, дългосрочни задължения, краткосрочни задължения, средносписъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение;
14. данъчните задължения и задълженията за задължителни осигурителни вноски;
15. наказанията, наложени на строителя от контролните органи за нарушения по ЗУТ;
16. номера на вписване на строителя в регистъра;
17. номера и датата на протокола на комисията за вписване на строителя;
18. групата, категорията и видовете строежи или групата СМР съгласно позиция 45 “Строителство” от НКИД, за които е вписан строителят;
19. присъдените награди и сертификати на строителя за участието му в международни и национални класации и конкурси.
(2) Строители, които от създаването си осъществяват дейност за период, по-малък от три години, предоставят информация по ал. 1, т. 8, 12 и 13 за последната година от дейността си.
(3) Информацията от регистъра, представляваща лични данни, се предоставя по ред, определен със закон.


Г л а в а ш е с т а

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ И СПРАВКИ

Чл. 17. (1) На вписания в регистъра строител комисията издава удостоверение по образец.
(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа информация за:
1. шестцифрения номер на вписване в регистъра;
2. датата и мястото на издаване на удостоверението;
3. пълното наименование на строителя и правно-организационната форма;
4. седалището и адреса на управление на строителя;
5. лицето, представляващо строителя съгласно БУЛСТАТ;
6. ЕИК по Булстат на строителя;
7. групата и категорията на съответните строежи съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ или групата СМР съгласно позиция 45 “Строителство” от НКИД, за които е вписан строителят;
8. номера на протокола на комисията за решението за вписване.
(3) За удостоверяване на вписването в регистъра комисията издава удостоверение по образец (формат А4), утвърден от управителния съвет. Удостоверението съдържа информацията по ал. 2.
(4) Удостоверението се подписва от председателя на комисията.
(5) Удостоверението се изпраща до съответните областни специализирани звена “Регистър” по седалище на лицето, представляващо строителя, или на нотариално упълномощеното от него лице.
Чл. 18. При отказ от вписване в 14-дневен срок комисията издава решение на заявителя, съдържащо информация за:
1. датата и мястото на издаване;
2. пълното наименование на строителя и правно-организационната форма;
3. седалището и адреса на управление на строителя;
4. лицето, представляващо строителя съгласно БУЛСТАТ;
5. основанията съгласно ЗКС, въз основа на които се отказва вписването на строителя в регистъра;
6. номера на протокола, с който комисията отказва вписването на строителя в регистъра.
Чл. 19. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 от ЗКС комисията заличава строителя от регистъра.
(2) Заличаването се извършва с решение на комисията, за което тя писмено уведомява строителя.
(3) След изтичане на една година от решението на комисията за заличаване от регистъра строителят може да подаде ново заявление за вписване.
Чл. 20. Отказът от вписването и заличаването от регистъра се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 21. (1) Регистърът дава справки за извършените вписвания.
(2) Справките се издават по ред, утвърден от комисията.

Г л а в а с е д м а

ГОДИШНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛЯ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА


Чл. 22. (1) Строителят уведомява в 14-дневен срок комисията чрез специализираното звено “Регистър” по седалище на строителя за всяка промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗКС.
(2) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 16, ал. 3, т. 3 – 11 от ЗКС, се представят от строителя по ред и в срокове, определени в правилника по чл. 2, ал. 2.
(3) Строителят представя ежегодно до 30 юни в комисията чрез специализираното звено “Регистър“ по седалище на строителя следните документи за предходната година:
1. годишен финансов отчет;
2. удостоверение за наличието или липсата на публични задължения.
(4) Информацията по ал. 1 и 2 се представя на хартиен и на електронен носител.
Чл. 23. (1) За потвърждаване наличието на обстоятелствата, подлежащи на вписване, комисията ежегодно издава талон към удостоверението за вписване на строителя.
(2) Талонът е неразделна част от удостоверението за вписване и съдържа следната информация:
1. двуцифрен пореден номер и дата на издаване;
2. пълното наименование на строителя и правно-организационната форма;
3. седалището и адреса на управление на строителя;
4. лицето, представляващо строителя съгласно БУЛСТАТ;
5. групата и категорията на съответните строежи съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ или групата СМР съгласно позиция 45 “Строителство” от НКИД, за които комисията потвърждава вписването на строителя.
(3) Талонът по ал. 1 се издава в 14-дневен срок след получаване на документите по чл. 22, ал. 2 и 3 и е валиден една година от датата на издаването.

Г л а в а о с м а

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл. 24. (1) За нанасяне на информацията в регистъра по чл. 16, ал. 3 от ЗКС се разработва специализиран програмен продукт.
(2) Централното специализирано звено “Регистър” към комисията извършва техническото водене и поддържане на регистъра.
(3) Специализираното звено “Регистър” отговаря за:
1. своевременното и пълно нанасяне на информацията в регистъра съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗКС след решението на комисията за вписване;
2. актуализацията за настъпили промени на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра;
3. подготовката на справки за вписаните в регистъра строители.
(4) В края на всеки календарен месец информацията от регистъра се записва еднократно на електронен носител и се съхранява на място извън седалището на камарата по решение на комисията.
Чл. 25. (1) Информацията в регистъра е публична. Тя се публикува в електронната страница на камарата, с изключение на информацията, представляваща лични данни.
(2) Право на достъп до пълната информация в регистъра имат председателят на камарата или упълномощеното от него лице от управителния съвет на камарата, членовете на комисията и длъжностните лица от централното специализирано звено “Регистър” по ред, утвърден от комисията.
(3) Председателят на камарата, членовете на комисията и длъжностните лица подписват декларация за конфиденциалност на информацията, съдържаща се в регистъра и представляваща лични данни.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Холдинговото дружество представя доказателства, че вписаният строител от структурата му е негово дъщерно дружество по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон.

§ 2. (1) За първоначално вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за вписване, за промяна във вписването, за поддържане и функциониране на регистъра, за преиздаване на загубено или унищожено удостоверение и други услуги се заплащат цени, определени от общото събрание на камарата.
(2) Цените по ал. 1 се заплащат по сметка на камарата преди подаване на заявлението за извършване на услугата.
§ 3. Допуснатите явни фактически грешки при вписване в регистъра и при издаване на удостоверения се отстраняват от администрацията на регистъра по ред, определен от комисията.
§ 4. Комисията съхранява подадените заявления с приложенията към тях на хартиен носител за срок пет години от датата на решението на комисията за вписване, отказ от вписване или заличаване на строителя.


Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. Този правилник се издава на основание на чл. 14, ал. 7 от ЗКС.
§ 6. Правилникът е приет на учредителното събрание на камарата на 29 юни 2007 г.