ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - ЧАСТ I


Глава 1

 

Кой може да бъде технически ръководител.

Основни права и задължения, отговорности

(административнО- наказателна)

 

ЧАСТ  1

  Кой може да бъде технически ръководител на строителен обект?

 

Техническият ръководител на строителен обект трябва да притежава множество компетенции в различни сфери на познанието. Необходимо е също да притежава съответните комуникативни умения и умения за работа в екип и с хора с различен социален статус и степен на образование. Техническият ръководител трябва да познава добре нормативната уредба, действаща в строителния сектор и да я прилага. За технически ръководител на строителен обект трябва да бъде назначавано лице, притежаващо съответните компетенции, а именно лице с техническо образование в сферата на строителството.

 

В Закона за устройство на територията (ЗУТ) относно техническата правоспособност е регламентирано следното:

Препоръчително е техническият ръководител на строителен обект да притежава образователно-квалификационна степен  бакалавър или магистър, придобита в някои от висшите учебни заведения, предлагащи такъв тип обучение по съответната специалност. Допуска се техническия ръководител на строителен обект да е завършил средно специално образование в учебно заведение, предлагащо такова по съответната специалност.

 

 

 

ЧАСТ  2

 

ОСНОВНИ ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ

 

Техническият ръководител е материално отговорно длъжностно лице, което ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии, отговаря за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а също така отговаря за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност. В зависимост от обема на обекта и от категорията му, тези функции могат да бъдат разпределени и възложени на няколко други лица, пряко подчинени на техническия ръководител. При това положение той координира действията им и носи пълната административна и наказателна отговорност. Тези си функции техническият ръководител на строителен обект изпълнява в съответствие с нормативната база, проекта и сключените договори. В длъжностната характеристика трябва изрично да са споменати правата и задълженията на техническия ръководите на съответния строителен обект. Тъй като на обектите се работи с множество подизпълнители, техническият ръководител има задачата да координира техните действия, да следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки, да следи за спазване на технологичните процеси и качеството на СМР, предоставянето и спазването на нормативната и проектна документация, необходима на съответния подизпълнител. Именно техническият ръководител определя пропускателния режим на обекта, изготвя график за изпълнението на видовете работи съгласно изискванията на техническата документация и спецификата на технологичните процеси и следи за неговото спазване. Той също така следи за своевременните заявки и доставки на материали, машини, инструменти, инвентарни пособия и готови изделия на ръководения от него обект. Техническият ръководител е длъжен да следи за точното спазване на проектите и да не допуска отклонения от тях или ако се наложи изменение на утвърдения проект, то да бъде отразено със съответната писмена заповед в заповедната книга от съответното лице, имащо право да направи това. Друго основно задължение на техническия ръководител е да познава в детайли проектната и нормативна база и да дава нужните разяснения и инструкции по прилагането ù на конкретния строителен обект, както на пряко подчинените си работници и бригади от работници, така и на подизпълнителите. Задължение на техническия ръководител е да следи и води документацията на обекта в съответствие с действащата нормативна уредба. Не по-малко важно е техническият ръководител да притежава умения за работа с хора и мотивация на  подчинените си,  да комуникира с тях и при необходимост да решава възникнали конфликтни ситуации и то по начин, ненакърняващ достойнството на участниците и непречещ на нормалния производствен процес.

 

Воденето на документацията на строителния обект включва:

-          водене на  заповедна книга на обекта;

-          водене на  бетонов дневник на обекта;

-          водене на  дневник за пилотни работи със съответните екзекутивни чертежи;

-          водене на  дневник за земни и други работи;

-          водене на протоколи за проби и изпитвания;

-          водене на  екзекутивна документация (екзекутиви) за извършените СМР;

-          водене на отчет за обучението по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана;

-          водене на всички видове инструктажи по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана;

-          следене и записване на пропускателния режим на обекта – точно колко лица се намират и работят на територията на обекта, какви машини влизат и напускат обекта;

-          получаване и архивиране на всички видове проекти, свързани с обекта;

-          води дневник на получената от подизпълнителите проектна документация – предоставена и върната;

-          следи за договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

-          получаване и архивиране на сертификатите за материали и изделия, вложени в обекта;

-          изготвяне на количествено-стойностни сметки за извършените СМР;

-          актуване на извършените СМР;

-          изготвяне на актове и протоколи за дейностите по строителството;

-          водене на отчети за разплащанията със съответните документи;

-          водене и документиране на финансирането на обекта;

-          водене и документиране на изпълнението на графиците;

-          води документацията по състоянието на машините и съоръженията, използвани на обекта, поддръжката им и обслужването им;.

-          води и предоставя пълната документация на обекта при пускането му в експлоатация.

-           

Този списък е обобщен и не включва детайлите, тъй като те са разгледани в отделните глави на  това ръководство.

Административно-наказателната отговорност също е регламентирана в нормативната уредба на Република България. Наказанията са различни, от глоби до лишаване от свобода, тъй като в законите изрично е регламентирано всичко, тук само ще се спрем  на някои по-важни пунктове.

 

Техническият ръководител на строителен обект носи административно-наказателна отговорност, когато:

-          не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконно строителство, за спиране или премахване на незаконно извършени строителни и монтажни работи или за премахване на други последици от нарушения;

-          разреши, допусне свързване или свърже външни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с незаконен строеж или със строеж, за който не е издадено разрешение за ползване, освен в случаите, когато с нормативен акт се разрешава временно свързване;

-          извършва, разпореди или допусне извършването на незаконен строеж;

-          ръководи строителен обект без да има това право;

-          не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност;

-          не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

-          работи на строеж и не го напусне, след като бъде предупреден писмено от контролните органи, че строителството се извършва незаконно;

-          не изпълни разпореждания на компетентните контролни органи, издадени във връзка с дейности и мероприятия по геозащита;;

-          не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на чужд недвижим имот във връзка с осъществяван от него строеж в срока, определен от органите на общината или от органите на Дирекцията за национален строителен контрол;

-          причини материални щети;

-          наруши нормативната уредба на Република България;

-          създаде предпоставки или допусне увреждане на здравето и живота на работещите на обекта лица  вследствие неизпълнение на служебни задължения, некомпетентност или немарливост;

-          вследствие на негово действие или бездействие бъде увреден или унищожен паметник на културата или архитектурата;

-          пусне на пазара и/или в действие на продукти, които са опасни за здравето и   живота на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и вещите на потребителите.

 

 

 

 

 

Глава 2

 

Нормативни изисквания към строежите пета и шеста Категория

 

         В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация та им строежите се категоризират в шест категории. Към пета и шеста категория се отнасят следните видове обекти съгласно чл. 137 на ЗУТ:

 

         Обекти от пета категория са:

 

         Обекти от шеста категория  са:

 

 

Глава 3

 

Актове и протоколи, съставяни по време на строителството

 

Актовете и протоколите, които се съставят през време на строителството са регламентирани с Наредба  № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г., изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.). В тази Наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи от издаване на разрешение за строителство до разрешаване ползването на изпълнения строеж. С тези актове и протоколи се удостоверява спазването на изискванията към строежите по Закона за устройство на територията.

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.

Съставените и оформени съгласно изискванията на тази Наредба № 3 актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

 

 

Задължителни образци на актове и протоколи

 

 Задължителни са образците за съставяне на актове и протоколи съобразно категорията на строежите по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, както следва:

      1 м .и с площ до 30 кв. м., когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти - раздел II на образец № 2.

 

Непосочените в съответната категория образци се ползват за съставяне на актове и протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството.

Актовете и протоколите се съставят при влязло в сила разрешение за строеж, удостоверено със заверка от органа, който го е издал, от определените лица в договорите за проектиране, изпълнение на строителството, упражняване на строителен надзор и в тази наредба. Заверката се извършва, преди разрешението за строеж да се връчи на  възложителя.

 

Лицата, участници в строителството съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ за съответните извършени СМР.

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по контрол на строителството от общината и от техническия ръководител.

Актовете и протоколите се подписват от съставителите и присъствалите лица, които носят солидарна отговорност за  достоверността на съдържащите се в тях данни. 

За строежите от шеста категория, за които по изключение, посочено по-горе се изготвя -  раздел II на образец № 2 се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър. При съставянето на протокола присъстват възложителят и служител по контрола за строителството от общината.

За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни. Независимо от заинтересуваните страни техническият ръководител е длъжен да поиска съставяне на акта или протокола.

Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж или от упълномощено от него длъжностно лице.

Липсата на подпис на поканената, но неявила се страна не е основание за обявяване на акта или протокола за недействителен.

Актът или протоколът се смята за съставен на датата на проверката, независимо от обстоятелствата, посочени по-горе.

Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

Споровете между участници в строителството на строежи от пета категория, за които не се изисква строителен надзор, се решават от регионалната Дирекция за национален строителен контрол. Началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок.

За неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица носят административно-наказателна отговорност по ЗУТ и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ако не подлежат по друг закон на по-тежко наказание.

Нарушенията се установяват с протоколи и актове по реда на ЗАНН, съставени от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и/или от служители на общинските (районните) администрации. Наказателните постановления се издават по реда на чл. 239 ЗУТ и на ЗАНН.

 

3.1 Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а):

а) “Протокол за откриване на строителната площадка" се съставя при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал) техническия, в присъствието на възложителя, на строителя и на служител на общината по контрола на строителството. След съставяне на този протокол строителната площадка може да се разчиства за започване на строежа. Той съдържа описание и данни за разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при съставянето му, както и описание на състоянието на околното пространство (прилежащите на строителната площадка благоустройствени пространства - улично платно, тротоар, зелени площи, както и едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи на премахване и др.) и на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. В него се записва, че се разрешава заемането на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при наличие на разрешение по чл. 157, ал. 5  от ЗУТ ;

б) Определянето на строителна линия и на нивото на строежа се извършва от техническия ръководител, в присъствието на възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" и на служител на общината по контрола на строителството. За строежите от шеста категория този раздел се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър,  в присъствието на възложителя и служител на общината по контрола на строителството. На точна схема (окомерна скица) се означават регулационните и нивелетните репери с разстоянията от новия строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, разстоянията до сгради и постройки в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, както и размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било. В тридневен срок от съставянето на този протокол, а когато такъв не се изисква,  преди започването на строежа техническият ръководител заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката Общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол, след което строителните и монтажните работи може да започнат;

в) "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било на сградите (съответно при достигане на ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри и при достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка). Проверките на достигнатите проектни нива се извършват от техническия ръководител в присъствието на строителя. При извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият геоложкото проучване инженер-геолог и проектантът по част "Конструктивна"; извършилият проверката установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи.

 

 (Образец 2)

 

Строеж:...............................................................

 

Местонахождение: .....................................................

Възложител: ..........................................................

Технически ръководител:...............................................

Строител: ............................................................

ПРОТОКОЛ

за откриване на строителна площадка и

определяне на строителна линия и ниво на строежа

 

I. Откриване на строителната площадка:

Днес, .............................. г., долуподписаният:

Технически ръководител................................................ ; (трите имена по ЛК и длъжност)

в присъствието на:

Б. Възложителя:....................................................... ; (трите имена по ЛК и длъжност)

В. Строителя:.........................................................; (трите имена по ЛК и длъжност)

Г. Служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ.................................. ; (трите имена по ЛК и длъжност)

 

съставих този протокол, с който удостоверявам:

 

1. Налице са следните разрешения и документи:

 

1.1. Разрешение за строеж № ........ от .................... г., издадено от.........................................................

(главен архитект на община/район, МРРБ, областен управител)

 

заверено, че е влязло в сила, от органа, който го е издал.

 

1.2. За заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно)................................................

(№/дата, издадено от ........)

 

1.3. За преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и др. зони с ограничен режим за преминаване:............

(№/дата, издадено от ...)

 

1.4. За ограждане на строителната площадка с временна плътна ограда с височина ........ м, разположена по страничните регулационни линии (имотни граници) и спрямо уличната регулационна линия съгласно скица № .................... от ........................ г., издадена от ......

 

1.5. За извозване на хумус:...........................................

(№/дата, издадено от ...)

 

1.6. За извозване на земни маси: .....................................

(№/дата, издадено от ...)

 

1.7. За извозване на строителни отпадъци: ............................

(№/дата, издадено от ...)

 

1.8. За изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета и др.:........

(№/дата, издадено от ...)

 

2. Изходните точки на външните връзки със съществуващата техническа инфраструктура са:

2.1. За временен водопровод:.............. , съгласно.................

2.2. За временна канализация: ............ , съгласно ................

2.3. За временно ел. захранване:.......... , съгласно ................

2.4. .................................................................

 

3. Описание на строителната площадка:

 

(окомерна скица на площадката)

 

 

3.1. .................................................................

(прави се подробен опис на състоянието на строителната площадка)

 

3.2. .................................................................

(описват се налични в зоната на строителната площадка строежи, действащи надземни и подземни съоръжения и комуникации, които подлежат на преместване)

 

3.3. .................................................................

(описание на постройки, подлежащи на събаряне; на съоръжения, подлежащи на преместване; на насаждения, подлежащи на изкореняване и изсичане)

3.4...................................................................

(описва се как ще се осъществява достъпът до строителната площадка)

 

3.5. .................................................................

(други)

 

4. Състоянието на околното пространство е:............................

(описва се състоянието — поземлени имоти, терени, зелени площи, улици, тротоари)

 

5. Предвидени мерки в плана за безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд: ............................

(описват се)

 

Забележка при съставяне на раздел I:..................................

 

Съставил:

 

А. ..................

 

Присъствали:

 

Б. .................. В. .................. Г. ......................

 

II. Определяне на строителна линия и ниво на строежа:

 

Днес, .......................... г., долуподписаният:

 

Технически ръководител................................................ ; (трите имена по ЛК и длъжност)

 

в присъствието на:

 

Б. Възложителя:....................................................... ; (трите имена по ЛК и длъжност)

 

В. Строителя: ........................................................ ; (трите имена по ЛК и длъжност)

 

Г. Технически правоспособното физическо лице по част “Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор ........................................ ; (трите имена по ЛК и длъжност)

 

Д. Служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ .................................... , (трите имена по ЛК и длъжност)

 

съставих този протокол, с който удостоверявам, че определих строителна линия и ниво на строежа в поземлен имот № ................ в квартал № ........... по подробен устройствен план на гр.(с) .........................., община (район) ......................, местност ........................., одобрен със Заповед № ................./................. г., както следва:

 

1. Окомерна скица:

окомерна скица с означение на регулационните и нивелетните репери, с нанесени разстояния от новия строеж до регулационните линии (границите на имота), респективно до сгради и постройки в поземления имот и до такива в съседните имоти, при намалени отстояния, както и на размерите в план на предвиденото застрояване (строителни линии)

 

 

2. Основни репери:

 

2.1. Регулационен репер № .................................... с координати ......................................, кота .............. м

 

2.2. Нивелетен репер № .................................................. с кота ........... м

 

3. Нива на строежа по одобрения проект:

3.1. Кота изкоп ................................................ м

3.2. Кота цокъл ................................................ м

3.3. Кота корниз (стреха) ...................................... м

3.4. Кота било ................................................. м

Забележка при съставяне на раздел II: ................................

 

Съставил:

А. ..................

 

Присъствали:

 

Б. .............. В. .............. Г. .............. Д. .................

 

III. Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива

 

1. Резултати от проверките:

1.1. Проверка при ниво изкоп, кота (коти) ........ (..... м)

 

Днес, .......... г., долуподписаният:

Технически ръководител................................................ ; (трите имена по ЛК и длъжност)

 

В присъствието на:

Б. Инженер-геолог .................................................... ; (трите имена по ЛК и длъжност)

В. Проектанта по част “Конструктивна”:................................ ; (трите имена по ЛК и длъжност)

Г. Строителя:......................................................... ; (трите имена по ЛК и длъжност)

Д. Технически правоспособното физическо лице по част “Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор ........................................ , (трите имена по ЛК и длъжност)

 

след проверка на достигнатото ниво изкоп с проектна кота (проектни коти) ............................ установих, че при изпълнението на изкопните работи са достигнати нива, както следва:.............................. ,

и че разкритата земна основа отговаря (не отговаря) на предвидената по проект и на изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ.

Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки за укрепване на изкопа и за обезопасяване на строителната площадка са изпълнени (не са изпълнени) по оси...................................................................

Следователно изпълнените строителни и монтажни работи:

 

а) отговарят на предвидените по проект и издадените други строителни книжа;

 

б) не отговарят на одобрения проект и на издадените други строителни книжа, което е съществено (несъществено) отклонение..........................

(описват се отклоненията, в т.ч. изпълненото в отклонение или неизпълненото укрепване)

 

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи................................................................

(описание на последващите СМР)

 

Извършил проверката:

 

А. ..................

 

Присъствали:

 

Б. .............. В. ............... Г. ............... Д. ................

 

1.2. Проверка при ниво цокъл, кота (коти) ........ (..... м)

 

Днес, .......... г., долуподписаният:

Технически ръководител................................................ (трите имена по ЛК и длъжност)

 

в присъствието на:

Б. Строителя:......................................................... (трите имена по ЛК и длъжност)

В. Технически правоспособното физическо лице по част “Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор ........................................ , (трите имена по ЛК и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво цокъл с проектна кота (проектни коти) ..........................................., установих, че при изпълнението на СМР до ниво цокъл определените строителни линии и нива:

 

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа.................................................................

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива и разстояния от новия строеж до регулационните линии, респективно до сгради и постройки в поземления имот и до такива в съседните имоти, при намалени отстояния, както и на размерите в план на предвиденото застрояване с тези при определяне на строителната линия и ниво, като установените при проверката размери се нанасят в скоби под определените и отразени в окомерната скица)

 

б) не отговарят на одобрения проект, като отклонения са констатирани при: ...................................,

(описват се отклоненията на измерените на място нива и разстояния от новия строеж до регулационните линии, респективно до сгради и постройки в поземления имот и до такива в съседните имоти, при намалени отстояния, както и на размерите в план на предвиденото застрояване, с тези, при определяне на строителната линия и ниво, като установените при проверката размери се нанасят в скоби под определените и отразени в окомерната скица)

 

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени) ........................................................

 

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи................................................................

(описание на последващите СМР)

 

Извършил проверката:

 

А. ..................

 

Присъствали:

 

Б. .................. В. ..................

 

1.3. Проверка при ниво корниз (стреха), кота (коти) ........

 

Днес, .......... г., долуподписаният:

Технически ръководител ............................................... ; (трите имена по ЛК и длъжност)

 

в присъствието на:

Б. Строителя: ........................................................ ; (трите имена по ЛК и длъжност)

В. Технически правоспособното физическо лице по част “Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор ........................................ , (трите имена по ЛК и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво корниз (стреха) с проектна кота (проектни коти) .................................... установих, че при изпълнението на СМР до ниво корниз (стреха) същите:

 

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа ................................................................

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива, конфигурация и размери)

 

б) не отговарят на одобрения проект и др. строителни книжа, като отклонения са констатирани при нива: ............................................ , (описват се подробно констатираните отклонения)

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени)

 

......................................................................

 

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи................................................................

(описание на последващите СМР)

 

Извършил проверката:

 

А. ..................

 

Присъствали:

 

Б. .................. В. ..................

 

1.4. Проверка при ниво било, кота (коти) ........ (..... м)

 

Днес, .......... г., долуподписаният:

Технически ръководител................................................ ; (трите имена по ЛК и длъжност)

 

в присъствието на:

Б. Строителя: ........................................................ ; (трите имена по ЛК и длъжност)

В. Технически правоспособното физическо лице по част “Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор......................................... (трите имена по ЛК и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво било с проектна кота (проектни коти)

......................................................................

установих, че при изпълнението на СМР до ниво било същите:

 

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа ................................................................

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива, конфигурация, наклони и размери в план по нива на строежа спрямо одобрения проект)

 

б) не отговарят на одобрения проект и др. строителни книжа, като отклонения са констатирани при нива: ............................................ , (описват се подробно констатираните отклонения)

 

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени).........................................................

 

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи................................................................

(описание на последващите СМР)

 

Извършил проверката:

 

А. ..................

 

Присъствали:

 

Б. .................. В. ..................

 

 

3.2 Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Приложение № 3)

 

Констативният акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (приложение № 3)  се съставя от длъжностно лице от общинската (районната) администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор или по искане на техническия ръководител за строежите от пета категория, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа.

 

 

(Образец 3)

 

КОНСТАТИВЕН АКТ

за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

Днес, . . . . . . . . . . г., долуподписаният:

 

А. Длъжностно лице от общинската (районната) администрация. . . . . . . . . .

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

 

в присъствието на:

 

Техническия ръководител. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена по ЛК и длъжност)

 

В. Строителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена по ЛК и длъжност)

 

по искане техническия ръководител извърших проверка на строеж: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

при която установих, че строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа са завършени, строежът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .на издадените строителни книжа

(съответства/не съответства)

и са допуснати/не са допуснати отклонения. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(описват се отклоненията)

 

Подробният устройствен план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по отношение на застрояването.

(е приложен /не е приложен)

 

Извършил проверката:

 

А. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Присъствали:

 

Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Забележки:

1. Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра—по един за

общината (района), за възложителя, за строителя и за строителния надзор и се

съхранява от посочените лица.

2. Попълват се само необходимите данни, свързани със спецификата на строежа.

3.При поетапно изпълнение или при изпълнение на технологични участъци

настоящият протокол може да се състави поотделно за всеки етап или

технологичен участък.

4. Екземпляр от настоящия протокол се съхранява задължително на местостроежа

за представяне на контролните органи при проверка

 

 

3.3.  Заповедна книга на строежа (Образец  № 4)

Заповедната книга на строежа (Образец № 4) се съставя, попълва, прошнурова и с номерирани страници, се заверява на първата и последната страница от техническия ръководител в тридневен срок от съставянето на протокол образец 2 , а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал). Техническият ръководител уведомява писмено Общината, РДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката.

 

Заповедната книга на строежа съдържа:

а) данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж;

б) данни за възложителя, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" с трите имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и телефони, номер на диплома (регистрационен номер), дата на издаване, учебно заведение, специалност на физическите лица, данни за юридическите лица и за лицата, които ги представляват за конкретния строеж, в т. ч. съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ;

в) всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта;

 

 

 

 

 

 

 

(Образец 4)

 

 

ЗАВЕРЯВАМ: ............................................

(подпис, печат)

 

.......................................................

(име, фамилия и длъжност на лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ)

 

Дата: ........................................

 

 

 

ЗАПОВЕДНА КНИГА

на строежа

 

№ .......

 

Строеж .......................................................................

Възложител ...................................................................

 

(гръб)

 

1. Строеж (част, етап от него)

 

Адрес: гр. ......................, ул. ............................. № ...., кв. ....., поземлен имот .......... , местност .....................,

зона .......................................................................

 

Разрешение за строеж № ........ от ................ г., издадено от ........

заверено, че е влязло в сила, от органа, който го е издал.

 

2. Възложител: .............................................................

3. Технически ръководител: ................................................... (трите имена по ЛК и длъжност)

 

5. Строител: .............................................................., (фирма)

 

представляван от .................................... (трите имена по ЛК и длъжност)

ЕГН ............. , дом. адрес ....................., тел. .................

 

6. Проектант на обекта: ..................................................., (фирма)

 

представляван от: .......................................................... (трите имена по ЛК и длъжност)

ЕГН ............. , дом. адрес ....................., тел. .................

Диплом № ............, издаден на ............ г. от ......................,

специалност ................................................................

6.1. .......................................................................

(физическо лице, притежаващо необходимата проектантска правоспособност по съответната част)

 

6.2. .......................................................................

 

7. Технически контрол за част "Конструктивна" .............................. (трите имена по ЛК и длъжност)

ЕГН ............. , дом. адрес ....................., тел. .................

Диплом № ............, издаден на ............ г. от ......................,

специалност ................................................................

 

Промени, настъпили по време на строителството:.................................

Забележка. Заповедната книга съдържа всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж. Заповедната книга на строежа се заверява от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ в тридневен срок след съставяне на раздел II от протокол обр. 2 след което строителните и монтажните работи може да започнат.

Заповедната книга се съхранява задължително на местостроежа за представяне на контролните органи при проверка.

 

 

3.4. Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция (Образец № 7)  

 

Актът за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция (Образец №  7) се съставя от строителя, проектанта по част "Конструктивна" и техническия ръководител. С акта се приемат и видовете СМР по част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната книга. Актът се съставя при достигане на проектните нива (подови, тавански, покривни и други конструкции или първо, второ и т. н. ниво, вкл. междинните нива), както и за вертикални и други елементи между две проектни нива на строежа, етапа, частта от него. В случай на бетонни и стоманобетонни конструкции актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, вкл. за  бетонираните части и за заваръчните работи.

 

 

 

(Образец 7)

Строеж: ....................................................................

Местонахождение: ...........................................................

Възложител: ................................................................

Строител: ..................................................................

 

 

AKT

за приемане на извършените СМР по нива и елементи

на строителната конструкция

 

 

Днес, .............. г., подписаните представители на:

 

1. .........................................................................

(строителя)

 

2...........................................................................

(проектант по част "Конструктивна")

 

прегледахме строителната конструкция по нива и елементи, изпълнена от ниво .............................. до ниво ...............................,

и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работните проекти:

 

............................................................................

При необходимост се прилагат скици, схеми и други чертежи.

Въз основа на горните констатации

 

Разрешаваме:

 

Изпълнението на:

 

............................................................................

 

Съставили:

 

1. .................... 2. ....................

 

3.5. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Образец № 12)

 

С този акт се удостоверява, че са постигнати изискванията на проекта. Съставя се от строителя и технически правоспособните физически лица по съответните части. Съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др. Съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба. С акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга.

 

 (Образец 12)

Строеж: .....................................................................

Местонахождение: ............................................................

Възложител: .................................................................

Строител: ...................................................................

 

АКТ

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,

удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта

 

Днес, ......................... г., подписаните представители на:

1. .........................................................................,

(строителя - трите имена или фирмена регистрация

и длъжност към юридическото лице)

2. .........................................................................,

(технически правоспособните физически лица по съответните части)

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

 

№ по ред

Наименование на СМР

По проект

Изпълнено

Оценка за постигнати показатели

ед. мярка

количество

ед. мярка

количество

 

 

 

1

2

             

 

При необходимост се прилагат скици, схеми, чертежи и други материали за установяване съответствието на изпълнените работи с проектните решения и изисквания.

Забележка. Съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или частта от него по спазване изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност, съобразно действащата нормативна уредба.

 

Съставили:

 

 

 

3.6 Акт за приемане на конструкцията (Образец № 14)  

 

 Съставя се от проектанта-конструктор и строителя. Съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите и др., доказващи годността за употреба при спазване на съществените изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията на     чл. 169, ал. 1 и 2  от ЗУТ.

 

 (Образец 14)

Строеж: .....................................................................

Местонахождение: ............................................................

Възложител: .................................................................

Консултант (строителен надзор): .............................................

Строител: ...................................................................

Проектант: ..................................................................

АКТ

за приемане на конструкцията

 

Днес, ........................... г., подписаните представители на:

1. ..........................................................................

(проектант-конструктора)

2. ..........................................................................

(строителя)

 

прегледахме изпълнението на конструкцията на строежа, етапа или на частта от него, както и всички документи по изпълнението й: работните проекти, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, дневници за изпълнените работи, заповедна книга на строежа, съставените актове, протоколи и др.: .........................................................................................................................................

.............................................................................

(изброяват се всички документи, характеризиращи изпълнените конструкции)

 

и установихме:

1. Конструктивните елементи на строежа, етапа или на частта от него са изпълнени в съответствие с одобрените проекти и промените, предписани от проектанта в заповедната книга.

2. Следните частични недостатъци и пропуски при изпълнението, които не увреждат сигурността на изпълнената конструкция: .........................................................................................................са отстранени.

Въз основа на горните констатации даваме следното

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Носещата конструкция на строежа, етапа или частта от него е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба и разрешаваме изпълнението на довършителните работи.

Съставили:

1. ...........................

2. ................................

3.7  Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част,  етап от него) (Образец № 15)

 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, техническия ръководител. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя .

Актът съдържа:

а) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението и др.;

б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.;

в) доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него.

 

 

 (Образец 15)

Строеж: .....................................................................

Местонахождение: ............................................................

Възложител: .................................................................

Консултант (строителен надзор): .............................................

Строител: ...................................................................

Проектант: ..................................................................

КОНСТАТИВЕН АКТ

за установяване годността за приемане на строежа

(част, етап от него)

 

Днес, .................................. г., представители на:

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. .......................................................................... (трите имена или фирмена регистрация)

 

Б. ПРОЕКТАНТИ (по всички части): ............................................

.............................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

 

В. СТРОИТЕЛЯ:

1. ..........................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

2.1. По част: ...............................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

2.2. По част: ...............................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

 

Г. ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ:

.............................................................................

 

се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и готовността му за въвеждане в експлоатация.

След като прегледахме:

1. Разрешението за строеж № ............ от ................. г., издадено от......................... на община (район) .........................., и/или акт за узаконяване № ............. от .......................... г. на община (район) ......................

2. Одобрените на ................... от .....................................проекти и екзекутивната документация ...........

3. Договора (договорите) за строителство и анексите към него (тях): .....................................................

и след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа (част, етап от него)

 

УСТАНОВИХМЕ:

1. По издадените строителни книжа и строителната документация: ................................................................

(дават се накратко резултатите от прегледа на техническата документация: проекти, екзекутивна документация, актове и протоколи, съставени по време на строителство, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, изпитвания и измервания, доказващи правилността на

изпълнението, и др.)

2. По изпълнението на строежа: ..............................................

.............................................................................

(посочват се резултатите от извършения оглед на място на изпълнения строеж съобразно сключените договори и проектите, описва се строежът и се описват неизвършени, недовършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени)

3. По състоянието на строителната площадка: .................................

.............................................................................

(описва се състоянието на строителната площадка - премахнати ли са сградите и постройките от временното строителство и извозени ли са отпадъците)

4. По състоянието на околното пространство: .................................

.............................................................................

(описва се състоянието на околното пространство - околните поземлени имоти, терени, проводи, съоръжения; бордюри, тротоари, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета, огради и др., и се дава заключение възстановено ли е околното пространство в състоянието при откриване на строителната площадка и посочените благоустройствени фондове, възстановени ли са или са подобрени)

 

Въз основа на горното

РЕШИХМЕ:

1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ , условията на договора (договорите) за строителство и съответните анекси към него (описани в общата част на настоящия акт) и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.

2. Определяме общ срок за отстраняване от ........................ на всички недостатъци по изпълнените строителни и монтажни работи (СМР) .............. до ....................... г.

3. Определяме срок до .................................. г. за премахване от ............................... на временно запазените сгради, постройки и др. от временното строителство.

4. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания, а именно:

а) .........................................................................;

б) ..........................................................................

5. Упълномощаваме от името на всички възложители да ни представлява като единствен участник в процедурата по издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация)

.............................................................................

6. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя .................................................

Съставили:

А.........

Б. .........

В. .........

Г. .........

 

Забележки:

1. Попълват се само необходимите текстове.

2. Попълват се трите имена и точните имоти на всеки един възложител и констативен акт обр. 15 е действителен само при подписване от всички възложители (или от техните пълномощници) и всички изброени участници в строителството или е оформен по реда на чл. 5, ал. 4 .

3. Когато някоя от страните е юридическо лице по смисъла на Търговския закон или по Закона за лицата и семейството, се вписват фирмената регистрация, данъчният номер, БУЛСТАТ и лицето, представляващо юридическото лице.

 

 

 

 

 

Глава 4

 

Технически спецификации и стандарти

 

Основен нормативен документ в България е “Закон за националната стандартизация”, обнародван в ДВ,  бр. 88 от  4 ноември 2005 г., в сила от 05.05.2006 г. Характерно е това, че този закон касае националната стандартизация и не се прилага за стандарти, разработвани и одобрявани от ведомства, отраслови организации и предприятия.

Член 5, ал. 1  гласи, че българските стандарти се прилагат доброволно.

Абревиатурата БДС означава Български държавен стандарт. Съответният стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт към Наредбите за съществените изисквания и оценяване на съответствието влиза в сила след като бъде публикувано наименованието му и регистрационния му номер в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

В същия закон е записано: “Европейските и международните стандарти се въвеждат в Република България само като български стандарти”. Българските стандарти се идентифицират с буквено и цифрово означение. Буквеното означение се състои от буквите БДС или комбинация от буквите БДС и други буквени означения в случаите на въвеждане на европейски или международни стандарти, напр. БДС EN 13279-1:2005 относно гипсови мазилки и шпакловки, който въвежда EN 13279-1:2005, хармонизирани европейски стандарти. Цифровото означение се състои от номера на стандарта и годината на одобряване или въвеждане.

 

Техническата спецификация включва подробно описание на продукта, какво съдържа изделието, какви са работните му параметри, пълна документация и ръководство по експлоатацията му. Реално всяко изделие на пазара се предлага с подобно описание. Редно е, независимо каква категория е сградата, да има създаден един подобен документ и всеки купувач на жилище, сграда или друг обект да получава пакет с документи заедно с нотариалния акт, който като минимум да включва техническа спецификация, съдържаща:

-          информация за парцела и ориентацията на сградата, съседни имоти, отстояния спрямо регулационните линии, застроена площ, етажност, височина на сградата, разгъната площ;

-          описание на стаите: височина, кубатура, площ;

-          описание на апартамента: ориентация, граници със съседни апартаменти, общи площи – дял светла височина на етажа;

-          използвани материали – бетон, стомана, тухли и други;

-          изградени инсталации и съоръжения – дренажи, водопроводи, канали, отопление, вентилация, газификация и други;

-          тип на конструкцията;

-          описание на топлоизолацията, звукоизолацията, хидроизолацията –  използвани материали, тип, дебелина на пластовете, брой и начин на изпълнение;

-          клас на енергийна ефективност, на който отговаря сградата;

-          използвани материали за съответните елементи и повърхности по помещения в апартамента  - стени, таван, подови замазки, настилки, аксесоари, осветителни тела, мебели, дограма и други;

-          двор – озеленяване, осветление, барбекюта, маси, пейки и т. н.;

-          огради, басейни и други;

-          гаранции – за съответния елемент, покритие и друго;

-          срокове, в които трябва да се извърши профилактика, ремонт, подмяна или някакъв вид техническо обслужване;

-          начин на експлоатация и третиране, опасни комбинации, ако има такива, които може да застрашат здравето или живота на потребителите или да предизвикат някаква авария;

-          екзекутивни чертежи.

 

Когато се описва съответния материал или готово изделие, ползвано при изграждането на сградата, е необходимо да се впише и на кой БДС отговаря. Реално подобна спецификация се прави при въвеждане в експлоатация на сградата, по-голяма част от информацията се дублира в окончателния доклад и в техническия паспорт на сградата.

За строежите от пета категория технически паспорт се изготвя от техническият ръководител  след завършване на строително-монтажните работи на базата на констативния акт за установяване на годността за приемане на строежа по чл.176, ал.1 от ЗУТ, с който се доказва съответствието на строежа със съществените  изисквания по чл.169, ал. 1 от ЗУТ.  Резултатите от установеното съответствие се включват в техническия паспорт.

Паспорта се изготвя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя. Изисква се и екземпляр  на магнитен носител. Оригиналните екземпляри следва да се предоставят в три дневен срок на възложителя на строежа и на органа, издал разрешението за строеж.

Технически паспорт се съставя за целия строеж. За строежи, за които е разрешено изпълнение на етапи, може да се изготвят паспорти за отделните части на строежа. Необходимо е след завършване на цялостния строеж, съставяните за отделните етапи технически паспорти да бъдат обединени в единен паспорт на целия строеж.

Собствениците на строежите  възлагат с договор съставянето му. Технически паспорт се изготвя за  новите строежи от първа до пета категория преди въвеждането им в експлоатация

 

За да бъдат фирмите ни конкурентни на световния пазар, много от ISO стандартите и други еталонни стандарти (примерно ANSI, DIN, JIS, EN и други) се преведоха на български език и ги има в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрология и технически надзор, като практиката за запис е БДС – абрeвиатура на стандарта-първоизточник (с което се показва първоизточника), съответен номер на стандарта.

По-горе цитирахме член пети, в който е записано, че прилагането на стандарта е доброволно. Обаче, за да присъства една фирма на пазара е задължително да изпълнява изискванията на стандартите,  за да бъде  конкурентоспособна в условията на пазарната икономика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5

 

Екзекутивна документация

 

5.1. Същност на екзекутивната документация

  Eкзекутивната документация  отразява действителната реализация на строителния проект  и извършените строителни и монтажни работи.

 Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражняващо авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна” и от техническия ръководител на обекта.

 

5.2. В случаите, когато не са извършвани промени в одобрените инвестиционни проекти, за екзекутивна документация може да послужи одобрения инвестиционен проект,  по който е изпълнено строителството.

5.3. Екзекутивната документация в случаите, когато са  настъпили несъществени отклонения  от одобрените инвестиционни проекти

    При промяна на инвестиционните намерения, след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.

    За екзекутивна документация може да послужи  проектът, по който е изпълнено строителството, като промените са отразени по подходящ начин в него. При несъществени отклонения от одобрения проект в процеса на изпълнението му действително изпълнените строително монтажни работи своевременно се отразяват върху копие от одобрения (съгласуван) проект. След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация  от строителя или от упълномощено лице, определено от възложителя, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти.

    Екзекутивната документация се предава от възложителя на съответната администрация , издала строителните книжа, която удостоверява представянето с печат, положен върху всички графични и текстови материали.

    Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа и тя трябва да е в добро състояние и в изискващия се вид.

    Цялата екзекутивна документация се представя за безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем - и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

    Екзекутивната документация е необходима за правилната експлоатация (ремонт и поддържане на обекта, както и бъдещите му разширения, реконструкции и модернизации).  

 

    5.4. Съществени  отклонения  от одобрените инвестиционни проекти

     Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:

           5.4.1. Нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план;

           5.4.2.Нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита;

            5.4.3. Са несъвместими с предназначението на територията;

            5.4.4. Нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания;

            5.4.5. Променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията;

            5.4.6. Нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа;

            5.4.7. Променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения;

            5.4.8. Променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

      След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения са недопустими.

     След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по т. 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7 и 5.4.8 се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.

     Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в архива на общинската (районната) администрация.

     Към разрешението за строеж се прилага заверено копие от одобрения инвестиционен (екзекутивен) проект.

     При установени съществени отклонения от издадените строителни книжа органът, одобрил проектът е длъжен  да предприеме действия по чл. 223 ал. 3 от ЗУТ. Общинските администрации осъществяват контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и по спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията. В администрацията на всяка община се назначава служител или служители за контрол по строителството, които осъществяват контрола и предотвратяват, не допускат и констатират нарушения в строителството.

 

    При констатиране на строеж без одобрени инвестиционни проекти или без разрешение за строеж, при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект,при изпълнение на обекта със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, както и без съставен протокол за строителна линия и ниво и без заверена заповедна книга  или на неаконосъобразно ползване на строеж(преди да е въведен в експоатация от компетентни органи) служителите са длъжни в тридневен срок да съставят и връчат на нарушителя констативен акт. В тридневен срок от изтичането на срока за възражения копия от констативния акт и от заповедта на кмета се изпращат на началника на Дирекцията за национален строителен контрол и на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

 Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта на кмета се поставят на обекта и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.

 

Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощени от него лица спират с мотивирана заповед изпълнението на строеж или на част от него, въз основа на констативния акт за съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти.

 

 

 

 

 

Глава 6

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ Н А СТРОЕЖА

 

6.1. Нормативни изисквания

Разработването на техническия паспорт на строежа се изисква от Закона за устройство на територията (ЗУТ), регламентиран в чл. 176а и чл. 176б, както и Наредба    № 5 на МРРБ за техническите паспорти на строежите от месец декември 2006 г.

 

6.2. Изисквания към строежите

Съгласно измененията и допълненията на ЗУТ (изм. и доп. - бр. 76 от 2006 г.) строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

1. носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

2. безопасност при пожар;

3. хигиена, опазване на здравето и живота на хората;

4. безопасна експлоатация;

5. защита от шум и опазване на околната среда;

6. енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.

Освен това, към строежите се включват изисквания за проектиране, изпълнение и поддържане в съответствие с нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите паметници на културата;

2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

3. физическа защита на строежите.

 

Въз основа на тези изисквания, посочени в ЗУТ съответните министерства разработват и издават наредби, свързани с проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите, дълготрайността на строителните конструкции, устойчивостта на земната основа, както и други изисквания за безопасност при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните въздействия.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите.  Необходимо е всички продукти, които се влагат при изграждане на сградата или съоръжението да са съпроводени с документи, удостоверяващи оценяване на съответствието на строителните продукти и технически одобрения.

 

Съгласно Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 76, ДВ, бр. 79 от 2006 г.) след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. Не се съставят технически паспорти за строежите по глава трета, раздел VII и VIII на ЗУТ. Посочените раздели се отнасят до допълващото застрояване и временните строежи.

 

За строежите от пета категория техническият паспорт на нов строеж се съставя от техническия ръководител след завършване на строително- монтажните работи, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган, на базата на констативния акт за установяване на годността за приемане на строежа по чл.176, ал.1 от ЗУТ, с който се доказва съответствието на строежа със съществените  изисквания по чл.169, ал1 от ЗУТ.  Резултатите от установеното съответствие се включват в техническия паспорт. Техническият паспорт става част от строителните книжа на строежа.

 

Техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител - по един за възложителя и за органа, издал разрешението за строеж – за строежите от пета категория това е общинската администрация, издала разрешението за строеж, които се предоставят в тридневен срок. Изисква се и екземпляр на магнитен носител. Тук трябва да се включи изискването, че възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт на строежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 Технически паспорт се съставя за целия строеж. За строежи, за които е разрешено изпълнение на етапи, може да се изготвят паспорти за отделните части на строежа. Необходимо е след завършване на цялостния строеж, съставяните за отделните етапи технически паспорти да бъдат обединени в единен паспорт на целия строеж. Собствениците на строежите  възлагат с договор съставянето на техническия паспорт.

 

В техническия паспорт на строежа се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и се съдържат данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от нормативните актове. Посочват се също така всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване.

 

Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на Закона за устройство на територията от лицата, извършили обследването. Срокът за изготвянето им за пета категория обекти е до 31.12.2016 г.

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

 

 

 

 

ГЛАВА 7

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА

ТРУД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

 

Техническият ръководител на строежи от пета категория е задължен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителните или монтажните работи.

 

7.1. План по безопасност и здраве

Планът по безопасност и здраве е неразделна част от проектно-сметната документация на обекта, без наличието на такъв не може да се издаде разрешение за строеж.

Планът за безопасност и здраве е разработен в процеса на проектирането от проектант с пълна проектантска правоспособност. Обемът и съдържанието на този проект са регламентирани в Наредба  № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., попр., бр. 98 от 5.11.2004 г.

Съгласно чл. 10 от Наредба  №  2 планът за безопасност и здраве трябва да съдържа:

1. организационен план;

2. строителен ситуационен план;

3. комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;

4. планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

5. мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

6. списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;

7. списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;

8. схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;

9. схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

10. схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;

11. схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;

12. схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;

13. схема на разположението на санитарно-битовите помещения;

14. схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;

15. схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места;

16. схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

 

В етапа на изпълнение на строежите, съгласно изискванията на Наредба № 2, се включва още едно лице – координатор по безопасност и здраве. При пета категория строежи тази функция изпълнява техническият ръководител (Наредба № 2, чл.5, ал.3, т. 2 б.) .

 

Техническият ръководител трябва да е запознат със съдържанието на Плана по безопасност и здраве и да се ръководи от него при разполагане на временното строителство и безопасното изпълнение на строежа. При необходимост от затваряне на улици, заемане на тротоар и др. подобни, техническият ръководител непременно трябва да се увери, че ПБЗ е съгласуван с органите на организация на движението и МВР. Техническият ръководител е длъжен да се съобразява с вписаните изисквания от тези ведомства и да ги изпълнява стриктно.

Дейността на техническия ръководител като координатор по безопасност и здраве включва:

1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) при:

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

2. координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ , като осигурява:

а) извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;

б) комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;

в) изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискваните по тази наредба случаи;

г) избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;

д) необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;

е) инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;

ж) картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;

з) необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси;

и) поддържането на ред и чистота на строителната площадка;

к) разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;

л) изискванията за работа с различни материали;

м) изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;

н) събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;

о) адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;

п) съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

р) взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която или в близост до която се намира строителната площадка;

с) по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;

3. актуализира плана за безопасност и здраве, при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР. Подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите и се взема предвид при евентуални следващи работи.;

4. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

5. координира контрола по правилното извършване на СМР;

6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

 

7.2. Инструктаж на персонала

Всеки технически ръководител е длъжен да познава и спазва изискванията на НАРЕДБА № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, издадена от министъра на труда и социалните грижи и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 01.07.1996 г.

За да се започне каквато и да е дейност на строителния обект работниците, които ще извършват отделните строителни и монтажни работи задължително си инструктират. Инструктажите се делят на: начален, периодичен, ежедневен, инструктаж на работното място. За отделни специалности работници е необходимо провеждане на обучение и притежаване на определен сертификат. Например, такелажниците трябва да са завършили курс за такелажници и да притежават сертификат за това; при извършване на отговорни заварки, работникът, извършващ заварките, трябва да притежава съответен паспорт.

В досието на обекта техническият ръководител трябва да поддържа съответните книги за инструктаж на работниците, които да са надлежно написани, прошнуровани, прономеровани и с подписа на извършващия инструктажа.

 

Начален инструктаж

Целта на началния инструктаж е лицата, които постъпват на работа, да бъдат запознати с основните правила и изисквания по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на територията на обекта, с вида и характера на извършваната работа и възможните рискове, както и с изискванията към тяхното поведение с оглед запазване на здравето и живота им.

Началният инструктаж се провежда с:

               1.  новопостъпващи работници и служители;

               2.  учащи и лица на производствена практика;

               3.  работници и служители от други предприятия, които ще работят или пребивават на територията на строежа.

Началният инструктаж на работниците и служителите се провежда индивидуално или групово в деня на постъпване на работа.

Продължителността на началния инструктаж се определя в зависимост от степента на производствения риск и характера на работата.

 

В началния инструктаж се включват следните групи въпроси:

               1.  въпроси от общ характер:

               а) запознаване с характера на производството, съществуващите опасности на строителната площадка - машини, съоръжения, шахти, асансьори, използван транспорт, наличие на вредни за здравето фактори на работната среда и трудовия процес;

               б) установен ред в района на строителната площадка и на работните места;

               в) разяснения за причините и характера на най-често допусканите трудови злополуки, примери за допускани грешки и нарушения;

               г) основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки и професионални заболявания;

               д) запознаване със специфичните опасности и рискове за здравето, свързани с конкретните технологии и употребявани материали и с начините и средствата за предпазване;

               е) лични и колективни предпазни средства, специално работно облекло значение и начин за ползване и съхраняване;

               ж) общи правила за оказване на долекарска помощ при злополуки и отравяния;

               з) безопасност на движението на строителната площадка и извън нея;

               и) запознаване с аварийните планове;

               2.  въпроси, свързани със съответната дейност или професия:

               а) конкретни правила и изисквания по безопасността, хигиената на труда и противопожарна охрана, отнасящи се за цеховете, производствата, дейностите, технологичните процеси, работните места, машините, механизмите, инструментите и електросъоръженията, с които ще се работи;

               б) опасни работни места, свързани с високо ниво на производствен риск - възможни аварии, повреди и усложнения, които могат да възникнат;

               в) енергийни уредби и съоръжения на територията на предприятието и общи изисквания за безопасната им експлоатация;

               г) съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и отдалечено въздействие;

               д) използвани знаци и сигнали за безопасност и противопожарна охрана и изисквания за специфично поведение на работещите;

               е) пожарна и взривна опасност на работните места в района на предприятието, противопожарните мерки, които трябва да се спазват, както и работата с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начините на използването им;

               ж) транспортиране на хора, на материали и готова продукция;

               з) съхраняване на опасни химически вещества, начин за безопасна работа с тях и мерките, които трябва да бъдат предприети при разливане и разпиляване;

               и) конкретни забранителни разпоредби, действащи в предприятието и други специфични правила и изисквания.

Провелият началния инструктаж издава служебна бележка, която се съхранява в личното досие на работника.

Инструктаж на работното място

Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

На работниците, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, инструктажът на работното място се допълва (съвместява) с обучение за безопасните методи на работа.

Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на действащите правила, норми и изисквания и инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове.

Инструктажът на работното място приключва, след като техническият ръководител се убеди, че работещият познава правилата за безопасен и здравословен труд за извършваната от него дейност.

Допускането на инструктирания работник или служител до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в книгата за инструктажи.

Периодичен инструктаж

Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца, ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.

Основа за провеждане на периодичния инструктаж са правилата, нормите и изискванията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност.

Периодичният инструктаж се провежда от техническият ръководител, като тематиката се определя в зависимост от характера на работата и условията на труд.

Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа.

На отсъстващите работници или служители периодичният инструктаж се провежда в деня на идването им на работа.

Ежедневен инструктаж

               Съгласно чл. 20.  (1) от Наредба № 3 ежедневно се инструктират работници, заети в дейности с висок производствен риск: работещите в подземни, минни и строителни и геологопроучвателни обекти, кариери, при експлоатацията на транспорта, добива на нефт и газ, производството и употребата на взривни материали и с опасни химически вещества.

Ежедневен инструктаж се провежда от техническия ръководител.

Ежедневният инструктаж се документира в Книга за ежедневен инструктаж.

Извънреден инструктаж

Извънреден инструктаж се провежда:

               1.  след всяка смъртна, тежка, аварийна трудова злополука, пожар, промишлена авария и природно бедствие;

               2.  при констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана;

               3.  по нареждане на контролен орган.

Тематиката на извънредния инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.

По преценка на техническия ръководител при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и противопожарна охрана, преди започване изпълнението на задачите на работещите се провежда извънреден инструктаж.

Извънреден инструктаж се провежда с работещи, отсъствали от работа повече от 45 дни, независимо от причините, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения.

Извънреден инструктаж се провежда и при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място и организацията на работа.g

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - ЧАСТ II

Глава 8 - Глава 11

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - ЧАСТ II

Глава 8 - Глава 11

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - ЧАСТ II

Глава 8 - Глава 11