ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - ЧАСТ II


 

 

 

 

 

 

Глава 8

 

Бетониране при зимни условия, грижа за бетона при полагането му, забрана за бетониране съгласно Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

(обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 53 от 1999 г.).

 

Когато средната денонощна температура падне под 5оС или когато минималната денонощна температура е под 0оС, следва бетоновите работи да се изпълняват като задължително към смесите се прибави противозамръзваща химическа добавка и/или се ползва някой от методите за зимно бетониране. Зимата ни е сравнително дълга и през периода от около месец ноември до към месец март е  задължително да се ползват добавки за зимно бетониране, защото вероятността от появата на температури под 0оС съществува. Все пак, процесът на набиране на якост на бетона до достигане на 100 % якост е прието в цял свят, че е 28 дни. Производителите на строителна химия в рекламните брошури, които придружават продуктите им, обикновено записват следните няколко важни изречения и данни, които е желателно да бъдат разбрани правилно, а именно:

-          добавките за ускоряване на втвърдяването или добавките против замръзване не са достатъчни сами по себе си за противодействие на ниските температури.

Това ще рече, че при полагане на бетон в зимни условия е необходимо да се положат всички необходими грижи за бетона, като например подгряване на бетонната смес, използване на топлоизолирани кофражи, завиване повърхностите на бетона (метод “Термос”) и други.

-          якост на натиск - след втвърдяване в сравнение с еталон, отлежал при нормални условия е от  125 %  до 140 % по-висока.

Това ще рече, че под нормални условия се разбира температура средна денонощна  5оС, иначе казано става дума за бетониране при зимни условия, обаче някои инвеститори смятат, че това им дава основание предписания  в проекта бетон клас В20 да бъде заменен с бетон клас В15, което е абсолютно недопустимо.

-          добавъчните материали не трябва да са замръзнали и по кофража не трябва да има лед или сняг

Това просто трябва да се изпълни, защото иначе каква полза, че ползваме добавка.

Изобщо указанията за употреба на добавката трябва да бъдат прочетени внимателно. Редно е бетоновата смес да е приготвена в бетонов възел с вложени съответните добавки, като изрично е упоменато точно какви добавки са вложени.

Редно е когато полагаме бетоновата смес в първите дни на набиране на якост, минимум от първия до седмия ден да направим така, че да нямаме замръзване на бетона дори и за една минута, защото едно такова замръзване нарушава физическата му структура и е причина за по-ниски крайни якости. Особено негативно върху структурообразуването на бетона влияе многократното му размразяване и размразяване в процеса на набиране на якост, а също и след това /клас на мразоустойчивост/.

 

Какво реално става, ако температурата на бетона падне под 0оС ?

-          отрицателните температури са причина за замръзването на свободната вода в прясно положената бетонна смес;

-          известно е, че лед е твърдото агрегатно състояние на водата, в него обаче заеманият обем е с около 9-10 % по-голям, тоест пораждат се вътрешни напрежения, които разрушават възникналите вече връзки;

-          при по-ранна възраст на бетона свободната вода е повече, следователно негативните последствия са по-големи;

-          след като водата замръзне, процесът на взаимодействие с цимента се прекратява, процесът на взаимодействие се възстановява едва след като водата отново премине в течно състояние;

-          намалява се сцеплението между бетона и армировката;

-          увеличават се порите в бетона  вследствие на нарушената структура;

-          отделят се пълнителите от циментовата паста.

 

Това са най-значимите последствия, като трябва да бъде уточнено, че все пак процеса на свързване на бетона е екзотермичен и до замръзване на водата в сместта, за да се стигне, е необходимо или преди начало на свързването да попаднем при температури под 0оС, или след започване на свързването температурите трайно се задържат под - 0оС, затова сме длъжни да изберем и приложим подходящ, евтин и ефективен метод за зимно бетониране. Известно е също така, че бетоните получават проектната си якост след замръзването, ако отлежават при положителни температури, само ако преди въздействието на отрицателните температури те са достигнали една минимална определена якост, наричана критична якост (ако не са я достигнали и замръзнат, те не биха могли да достигнат проектната си якост дори и да отлежават при положителни температури след това). Критичната якост зависи от марката на бетона, вида на цимента, водоциментовото отношение, количеството на водата. У нас съгласно инструкциите за зимно бетониране се изисква критичната якост да бъде не по-малка от 5 MPa, а също така:

-          не по малка от 50% от Rb28 – за фундаменти, плочи, и сводове с отвор до 2 метра;

-          не по-малка от 70% от Rb28 - за плочи и сводове с отвори 2-3 метра и греди с отвори до 8 метра;

-          не по малка от 100% от Rb28 – за греди с отвори над 8 метра и за конструкции, които получават пълния си товар в края на периода за получаване на горната якост.

 

Какъв метод трябва да приложим за зимно бетониране, ще зависи от степента на масивност на конструкцията. По степен на масивност конструкциите се разделят на следните групи – тънкостенни /Мп≥40/, плочести /Мп ­­=16-39/, средно масивни /Мп ­­=10-15/, масивни /Мп ­­=4-9/ и свръхмасивни /Мп≤3/, като Мп се нарича модул на повърхността и е равен на: Мп=S/V m-1 тук S – площ на охлажданата повърхност на конструкцията в м2, a V – обем на конструкцията в м3.

 

При бетониране в зимни условия е целесъобразно използването на топли бетонни смеси, като затоплената бетонна смес да се транспортира на минимално разстояние с минимални топлинни загуби. Полагането да става върху предварително затоплени до температурата на сместа почви, кофражи или бетонни конструкции. Армировката с диаметър над 25 мм. също да се загрява до температура над 5 оС. Загряването да се извършва с пара или горещ въздух, подавани по маркучи под брезентно покритие или електрически печки.

Отлежаването на бетона в зимни условия да се извършва по метод “Термос” или чрез допълнително нагряване (пропарване, топловъздушно нагряване, електронагряване).

Най-подходящ метод за приготвяне на топли бетонни смеси е метода чрез подгряване на водата и пълнителите в бетоновия възел преди приготвянето на бетонната смес. При него водата се подгрява до температура 80-90оС, а пълнителите (пясък и чакъл) се подгряват до 60оС, само ако е необходимо за постигане на температура на изхода. От бетонобъркачката трябва да излезе след забъркването смес с температура 35-45 оС, която трябва да се положи в кофража до половин час след това.

 

Съществува и метод чрез електронагряване на готова бетонна смес, но разходът на електроенергия за един кубичен метър бетон е около 360 kW, което прави метода прекалено скъп.

Друг възможен метод е чрез парозабъркване, но за целта са необходими специални бетонобъркачки с принудително действие.

 

Зимното бетониране по метода “Термос” се състои в отлежаване и втвърдяване на положения в кофража бетон под действието на съдържащата се в бетонната смес топлина при полагането и на вътрешната топлина, отделяна при екзотермичния процес на втвърдяването. При него с провеждането на технически и технологически мероприятия се постига: по висока начална температура на бетонната смес след полагането и ΔTбн оС, ускорено втвърдяване на бетона в ранна възраст, по-бавно изстиване на положения бетон. В края на термосния период при изстиване на бетона от ΔTбн оС до температурата на външния въздух Tв оС или до 0 оС бетонът трябва да е придобил якост, не по-ниска от критичната.

 

По-високи начални температури ΔTбн оС се получават при използването на топли бетонни смеси. Ускореното втвърдяване на бетона в ранна възраст се осъществява с прилагането на бързо втвърдяващи и висококачествени цименти и в влагането на ускоряващи химически добавки в бетонната смес. По-бавното изстиване на отлетите конструкции се осигурява чрез употребата на топлозащитни кофражни форми и чрез покриване на откритата бетонна повърхност с топлозащитни пластове. В зависимост от температурата на въздуха Tв оС, вида на конструкцията по степен на масивност /Мп/ и необходимата якост след изстиването, метод “Термос” се прилага в различни форми, включващи някои или всички споменати по-горе мероприятия. Необходимо е предварително проектиране за прилагането на метод “Термос”, което да гарантира набирането на минималната необходима якост на бетона и оптималния температурен режим.

 

Днес най-често се прилага бетониране при зимни условия с влагане на химически добавки в бетонната смес, имащи противозамръзващ и ускоряващ втвърдяването ефект. Производители на такива добавки има много, качеството на повечето е достатъчно добро и отговаря на нормите. В България също се произвеждат такива добавки и качеството им е на световно равнище. На практика противозамръзващите добавки понижават граничната температура на замръзване на бетонната смес и осигуряват втвърдяване на бетона при ниски положителни и при отрицателни температури. Количеството на необходимите противозамръзващи добавки е определено по експериментален път в зависимост от изчислителната температура, при която отлежава бетона. Производителите предоставят указания за начина на ползване на добавката и количеството, необходимо при приготвянето на бетонната смес, а също и до какви отрицателни температури може да се прилага без вземането на други мерки. Има ефективни добавки, които предпазват от замръзване бетонната смес при падане на температурите и отрицателни стойности до -10 оС. При ползване на противозамръзващи добавки бетонната смес се приготвя от незагрети материали, но пълнителите не трябва да съдържат лед или замръзнали буци. Добавките се влагат в бетонната смес във вид на водни разтвори, като е необходимо да бъде спазено предписаното от производителя количество. Приготвените смеси с противозамръзващи добавки се полагат в кофражните форми без допълнителни мероприятия, освен да няма заледявания по кофража и армировката. Те се втвърдяват при отрицателни температури, които не трябва да бъдат по-ниски от изчислителните, за които са дозирани. Дозите и температурите са дадените от производителя в упътването. Интензивността на нарастване на якостта на бетоните е толкова по-малка, колкото температурите са по-ниски, за целта трябва да се прочетат техническите параметри и действието на добавката да ни бъде известно, също се препоръчва по-късно декофриране на елементите, тъй като процеса на набиране на якост може да се забави вследствие на ниските температури и бетона да не достигне проектната си якост на 28-ия ден. Производителите все по-често предлагат течни комплексни противозамръзващи добавки, често пъти патентовани от съответните фирми. Такива добавки, освен че правят възможно бетонирането при отрицателни температури, ускоряват и процеса на свързване на бетонната смес. При прилагането им да се четат указанията на фирмата-производител, да се изиска сертификат и да се спазват стриктно инструкциите.

 

Съвети за зимно бетониране с използването на добавки:

-          Използвайте за приготвянето на бетона висококачествен цимент, прясно доставен или добре съхраняван в топъл и сух склад или силоз;

-          Използвайте по-голямо количество цимент от порядъка на 350-450 кг./м3 готов бетон;

-          Намалете количеството на водата, като осигурите необходимата обработваемост на бетонната смес;

-          Увеличете температурата на бетона при полагането му чрез затопляне на материалите за изготвянето му, транспортните средства, кофражите;

-          Отливайте бетона без прекъсвания, причинени от лоша организация;

-          Отливайте през най-топлата част на деня;

-          Задължително размразете кофража и арматурата преди полагане на бетона;

-          Ако е възможно, използвайте затворени и топлоизолиращи кофражи;

-          Защитавайте бетона от измръзване и по време на отливането и уплътняването във вибратор;

-          Защитавайте от измръзване откритите повърхнини на положения бетон;

-          Препоръчително е, ако е възможно бетонирането да се отложи за по-топъл сезон, особено ако по степен на масивност конструкциите са тънкостенни /Мп≥40/ или плочести /Мп ­­=16-39/;

-          Не мокрете бетона със студена вода веднага след демонтиране на кофража или непосредствено след прекратяване на затоплянето му, ако е имало такова;

-          Температурата на бетоновата смес може да се покачи с 1оС, ако се направи следното, доказано емпирично:

 • Повишите температурата на пълнителите с 2 оС;
 • Или повишите температурата на водата с 4 оС;
 • Или повишите температурата на цимента с 8 оС.

 

Тук са разгледани всички възможни предпазни мерки при зимно бетониране, а  именно:

-          подгряване на сместа;

-          подходяща защита на отлетия бетон;

-          използване на подходящи химически добавки.

-           

В зависимост от икономическата ефективност, климатичните условия, технологичната пригодност и други, те могат да бъдат прилагани на всеки обект, съответно поединично или в комбинация.

 

 

 

 

ГЛАВА 9

 

Отчетност. Количествено-стойностни сметки, анализ за единична цена на строителни и монтажни рабoти и калкулативни сметки–КС 28 А.
Обемни тегла
(плътност) на основните строителни материали

 

9.1.          Разработване на количествени сметки

 

Количествената сметка представлява документ, в който подробно са определени видовете и количествата на строителните и монтажните работи, необходими за изграждане на строеж. Към всяка част на проекта се съставя количествена сметка. Количествата на видовете работи се изчисляват въз основа на архитектурните и конструктивни чертежи, а където това е необходимо и въз основата на детайли към чертежите.

Количествената сметка се разработва, като се използува списък (номенклатура) на видовете работи. Не е задължително всички проектанти да използуват една и съща номенклатура на видовете работи, но е необходимо номенклатурите  да бъдат поне сходни.

В момента се използуват два вида номенклатури:

 • на Главно управление на цените (ГУЦ) от 1980 г. (Нейната основа са разработените на технологичен принцип трудови норми. По тази номенклатура са разработени и сметните норми (УСН - уедрени сметни норми) от 1980 г. Недостатък на тази номенклатура е голямото раздробяване на операциите.);
 • на Стройексперт (СЕК), разработена след 1990 година. ( По номенклатурата на СЕК са разработени разходните норми и ценоразписите на СЕК.).

Видовете работи в номенклатурата на СЕК са разделени на групи, като всяка група освен наименованието има и номер от двуцифрено число. Всяка група СМР се разчленява по видове СМР, с което се съставя общата номенклатура (списък ) на СМР. В този списък всеки вид работа получава свой шифров номер,  който е постоянен . Означенията на всяка СМР в номенклатурата се състои от 5- цифров шифър, както следва:

 

 ХХ       ХХХ

    І____________________ номер на групата работи

 

                 І_____________   номер на вида работа

 

­­Например: 01.013. Тънки изкопи до 0.5 м.  ръчно в земни почни с прехвърляне на 3 м.  хоризонтално разстояние.

Няма държавен норматив, който да задължава инвеститора коя номенклатура да използува.

 

Списък на строителните и монтажни работи по СЕК

Таблица №1

 

Шифър

Наименование на групата строителни и монтажни работи

 01

Земни работи

02

Кофражни работи

03

Армировъчни работи

04

Бетонови работи

05

Зидарски работи

06

Покривни работи

07

Тенекеджийски работи

08

Дърводелски работи

09

Облицовъчни работи

10

Мазачески работи

11

Настилки

12

Стъкларски работи

13

Бояджийски работи

14

Изработка и монтаж на метална дограма и стоманени конструкции

15

Хидроизолации

17

Монтаж на дограма

18

Отопление  и вентилация

22

Водопровод и канализация

26

Пътища, улици, тротоари, озеленяване

34

Електрически инсталации в сгради

 

Предстояща е цялостна преработка на номенклатурите на видовете СМР. Новата номенклатура ще бъде съобразена с подобни европейски разработки, за да има еднаквост.

Необходимостта от спадане на количества за даден вид работа (отвори на врати и прозорци, шахти за вентилационни и инсталационни отвори, обема на греди, пояси и колони в тухлена зидария и др.) се обозначават в графа № 3 със запис “спадат се”. Спаднатите количества се изчисляват аналогично на действително изпълняваните,  като се изваждат от изчислените общи обеми за дадена работа.

 

Подробната количествена сметка може да се разработи по образец № 9.1.

 

образец № 9.1.а

 

Подробна количествена сметка

за установяване количествата на видовете работи на строеж

 

Строеж : ..........................................................................................................................

Възложител:  ..................................................................................................................

Част:  ...............................................................................................................................

Подробните количества са изчислени от:  ...............................................................

(име, фамилия)

............................................................................................................................................

                                          ( длъжност и специалност)

Обобщената сметка е съставена от :  ........................................................................

...........................................................................................................................................

(име, фамилия)

............................................................................................................................................

                                          ( длъжност и специалност)

 

Обект: ....................     Шифър..............................    Фаза .........................................

 

 

 

Подробна количествена сметка

за установяване количествата на видовете работи на строеж

 

образец № 9.1.б

 

 

по

ред

 

 

 

Шифър

 

 

Наименование

на работите

 

Единична мярка

Размери

в метри

Брой на подобните части

 

Количества

 

Дължина

 

 

Ширина

Височина

 

 

За единица

Общо

 

 

1

  2

3

 4

 5

 6

 7

  8

9

10

 

 

Подробната количествена сметка не винаги е удобна за практическо използуване при остойностяването, защото трябва да се правят много и ненужни изчисления . В строителната  практика по тази причина се изготвя обобщена количествена сметка. Обобщената количествена сметка може да се разработи по три начина:

 • по части на проекта;
 • общо за проекта;
 • в двата варианта.

Когато обобщената количествена сметка е по части на проекта, тя е само едно съкращение на всяка от подробните сметки.

Когато обобщената количествена сметка е за целия проект (общо), тя е сбор от количествата по видове работи за отделните части.

Най-често се препоръчва всички видове количествени сметки да са приложени, което улеснява преизчисляването на стойностите по време на строителството.

 

Обобщената количествена сметка може да се разработи по образец № 9.1.в.

 

Обобщена количествена сметка

за установяване количествата на видовете работи на строеж

 

Обект: ....................     Шифър..............................    Фаза .........................................

 

образец № 9.1.в

 

по

ред

 

 

 

Наименование

на работите

 

 

Шифър

 

 

 

Единична мярка

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

9.2.          Разработване на стойностни сметки

За всяка част от проекта се съставят количествени и една стойностна сметка, която се препоръчва да бъде разделена по  видове технологично разделими  специализирани работи.

Чрез съставянето на стойностната сметка  на строителните и монтажни работи се определят необходимите парични средства за изпълнението на работите поотделно и на целия строеж.

Стойностната сметка за строежа се разработва въз основа на обобщената количествена сметка и ценоразписа за цените на строителните и монтажните работи.

 

Стойностната сметка може да се разработи по образец № 9.2.

 

 

СТОЙНОСТНА СМЕТКА

 

Обект: ....................     Шифър..............................    Фаза .........................................

Подобект: .................. Шифър..............................    Фаза .........................................

                                                                                                                   образец № 9.2.

по

ред

 

 

 

Основание

Ценоразпис

На СЕК

Кн.2/200..г.

 

Наименование на строителните и монтажните работи

Еинична

мярка

Коли-

чество

Единична цена                                  

Обща

стой-

ност

в (лв.)

В това число преки разходи за материали

За единица

Общо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

01.013

Тънки изкопи до 0.5 м в з.п. с прехвърляне на 3 м. хор. разстояние

М3

100.00

7.00

700.00

-

-

2

02.011

Кофраж за самосто-ятелни плочи при дебелина до 15 см от дъски

М2

800.00

9.50

7600.00

1.25

1000.00

 

                    Сума   СМР                                                         ∑1                                ∑6                                    

                              Печалба 8-10 %( ∑ СМР )                                 ∑2   

                              Общо (∑1 +  ∑2 ) = ∑3                                        ∑3

                              ДДС 20 % ((∑1 +  ∑2 ) = ∑4                               ∑4

                              Обща сметна стойност (∑3 + ∑4 )= ∑5           ∑5  

 

След общия сбор по колона 7 могат да се добавят различни начисления, за да се получи сметката за строеж, подобект, част и т. н. 

Начисляват се:

 • печалба в процент от сума СМР;
 • разходи за зимно строителство, разходи за временно строителство в процент или като глобална сума;
 • данък добавена  стойност в процент от сума СМР и всички начисления

(печалба, временно строителство, зимно строителство).

 

9.3.          Анализ за единична цена на строителни и монтажни работи

В практиката е възприето при разработване на единична цена на даден вид работа да се включват двете основни групи разходи:

 • преки разходи;
 • допълнителни разходи.

 

Преките разходи включват:

 • разходи за труд;
 • разходи за материали;
 • разходи за експлоатация на строителна механизация.

 

Преките разходи за труд, материали и експлоатация на строителна механизация се определят като произведения между разходните норми и единичната цена на ресурса. Разходните норми за даден вид работа могат да се отчетат от Сметните норми от 1980 г. или Сметните норми на Стройексперт СЕК.

Разходите за труд се определят като сума от произведенията на разхода на труда (чч/натурален измерител) и часовите ставки (лв /чч) по квалификации(степени).

 

Разходите за материали се определят като сума от произведенията на разходните норми за материали и единичните им цени франко приобектен склад. Цената на материала франко приобектен склад се изчислява като към фактурната (покупната) цена се прибавят разходите за превоз, товарене, разтоварване, престой за товарене и разтоварване, съхранение и други. За тази цел е необходимо да се разработи калкулация за цените на материалите франко приобектен склад.

Разходи за експлоатация на строителната механизация се определят като произведение на разходната норма на съответната строителна машина (мсм / натурален измерител) и единичната цена на машиносмяната на тази строителна машина ( лв. /мсм ).

 

Допълнителните разходи  включват всички останали разходи извън преките, които строителната фирма прави в процеса на производство на дадена продукция. Прието те да се определят като процент от  работната заплата и разходите за  експлоатация на строителната механизация. Размерът на процента се определя в договора за строителство при изготвяне на офертата на  строителната фирма.

 

Допълнителните разходи се разделят на три основни групи:

 • административно-управленски;
 • допълнителни производствени;
 • други целеви разходи.

 

Към административно-управленските разходи се отнасят:

 • основна и допълнителна заплата на административно-управленския, стопанския, инженерно осигуряващия и другия обслужващ персонал на строителната фирма;
 • начисления върху заплатите за осигуровки на работниците;
 • разходите за командировки, пътуване с обществен транспорт, издръжка на лек автомобилен транспорт, с или без шофьор, пътни пари и други  подобни;
 • разходите за закупуване и отпечатване на канцеларски материали, пощенски, телефони, факсове и други канцеларски разходи;
 • други административно-управленски и стопански разходи като: поддържане и амортизация на сгради и стопанския инвентар, заплати и добавки за обслужващия, организационно-управленския и стопанския персонал и разходът за амортизация и поддържане на фирмени жилищни сгради.

 

Към допълнителните производствени разходи се отнасят:

 • допълнителна заплата за заетите в строителството работници (заплащане на престои поради атмосферни причини, редовен и допълнителен отпуск, доплащане на бригадирите за ръководене работата на бригадите и др.);
 • разходите по набиране на работна сила  (командировъчни разходи, заплащане на превози на работниците и евентуални на техните семейства, ако строителството е в други населени места, дневни пари за времето на пътуването и други разходи, свързани с набиране на работници);
 • разходи за противопожарна и друга охрана, включително издръжка на личния състав на охраната, амортизация и поддръжка на противопожарния инвентари временните постройки и съоръжения за противопожарна охрана;
 • изхабяването и наемът, ремонтите, поддръжката и преместването на малоценни и малотрайни предмети, инструменти и друг инвентар с производствено предназначение;
 • разходите за изпитване на материали, конструкции и апаратури, опити, експертизи и консултации, които се изискват от съответните технически правилници и стандарти и за издръжка на приобектните лаборатории;
 • разходите за безопасност и здраве на строителната площадка (за литература, плакати и др.), по безопасност на труда (инструктажи, препитвания, курсове), допълнителни разходи по оказване на медицинска помощ на строителната площадка (издръжка на медицински персонал, разходи за медикаменти и сгради), разходи за временни съоръжения (предпазни козирки, парапети, огради и др.).
 • В строителната практика при договаряне на допълнителните разходи е възприето да се приемат в размер на 90-110 % от приетите разходи за труд и експлоатация на строителна механизация. Когато участието на компонента  „експлоатация на строителна механизация” е значително, допълнителните разходи се разчленяват (например 105 % върху труда и 25 % върху тежката механизация).

 

Големите строителни фирми харчат повече и винаги начисляват по–висок процент на допълнителните разходи, а малките строителни фирми са без излишен управленски персонал и се вместват в по-малки граници, но използуват тези средства като резерв.

Големият проблем на анализа на допълнителните разходи е , че няма разчленена счетоводна отчетност за тях и затова всички доказателства на строителя са приблизителни, всички проверки и заключения на инвеститора са предполагаеми.

 

Определянето на печалбата става в процент от преките и допълнителните разходи и се приема от 8-12 %  в зависимост от търсенето и предлагането на строителния пазар.

 

Анализът на единична цена за строителна и монтажна работа може да бъде разработен по образец

 №  9.3.

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ № 1

 

ЗА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ - 1 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ 25/ 12 / 6.5

 

образец №  9.3.

 

І. ПРЕКИ РАЗХОДИ

 

Единична

цена

/лв. / м3 /

1. Основна работна заплата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.44

№ по

ред

Основание

СН- 02

Специалност

на работниците

Състав

на

звеното

Нвр.

/ чч /

Часова

Ставка

/Si /

Нвр. Si

/ лв. /

1

0208024

Зидар

ІІІ  ст.

1.945

3.63

7.06

2

0208024

Зидар

ІІ ст

1.401

2.88

4.03

3

0208024

Общ работник

І ст

2.220

1.96

4.35

 

ВСИЧКО ОСНОВНА ЗАПЛАТА:

 

15.44

2. Материали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.74

№ по

ред

 

Основание

СН- 02

Наименование на материала

Единична

мярка

Коли-

чество

/Qi /

 

Цена

франко

обекта

/ Ц i/

Qi.Ц I

/ лв. /

1

 

0208024

Тухли  един.

плътни

Бр.

392

0.238

93.29

2

 

0208024

Варов разтвор

М3

0.26

55.61

14.45

ВСИЧКО  МАТЕРИАЛИ:

107.74

3. Механизация

 

№ по

ред

 

 

Основание

СН- 02

 

Наименование на машината

Нвр.

/ мсм. /

Цена на

машиносмяната

Цi       / лв./

Нвр..Цi

/ лв. /

 

1

 

0208024

Кулокран

13.31 тм

 

0.036

 

66.00

 

2.37

ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ:

 

2.37

 

2.37

 

 

ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ:

125.55

125.55

 

 

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

90 – 110 % върху разхода за работна заплата- 10.80 . 100 % =

 

90 % върху разхода за механизация – 2.37 . 90 %  =

 

15.44

 

2.13

ВСИЧКО ІІ.

17.57

17.57

 

ЕДИНИЧНА ЦЕНА = І + ІІ

 

143.12

                     

 

 

 

9.4.      Калкулативни сметки – КС 28 А

Калкулативната сметка - КС 28 А се изготвя от техническия ръководител на строежа и от отговорния счетоводител след подписването на Протокол № 19 за признатите от инвеститора  за извършени строителни и монтажни работи на строежа през изтеклия месец.

Предназначението на калкулативната сметка КС 28 А е да се установи какво е количеството в стойностно изражение на  преките и допълнителните разходи за изпълнените строителни и монтажни работи и съответствието между нормативно признатите разходи за материали в натурално изражение, съгласно Сметните норми и действително изразходваните материали по счетоводни данни. След сравняване на резултатите по норми с тези по счетоводни данни се определя какво е финансовото състояние на строежа (икономия/преразход).


Фирма:..........................

 

  ТЕХНИЧЕСКИ И СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ (КС-28А)

за месец ......................... 200.... г.

 

 

 

 

 

Изпълнени видове строителна работа по обр. 19

Мярка

Изпълнено през месец  ...................

Сметна стойност на преките разходи

Количество на употребените материали

по технически норми

 

 

 

 

 

 

Обем в натурално изражение

Сметна стойност

Осн.овна

работна

заплата

Материали

Експлоатация на стр. машини

Други разходи

Обща сума по преките разходи 8+10+12+14

Варовразтвор1:3

Варов разтвор 1:2

Цимент кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за ед.лв.

 

За целия обем

4 х 5

за ед.

сума

(4 х 7)

за ед.

сума

(4 х 9)

за един.ца

сума

(4 х 11)

за единица

сума

(4х13)

 

норма

количество

норма

количество

норма

количество

норма

количество

норма

количество

норма

количество

норма

количество

норма

количество

норма

количество

норма

количество

 

норма

количество

 

 

 

 

                                                                                     

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Изкоп с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2м ръчно в земни почви неукрепен

 

 

М3

 

 

 

10

 

 

 

00

 

 

 

12.18

 

 

 

121.80

 

 

 

6.15

 

 

 

61.50

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

6.03

 

 

 

60.30

 

 

 

121.80

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Вътрешна варова мазилка по тухлени стени

 

М2

 

50

 

00

 

5.63

 

281.50

 

2.22

 

111.0

 

1.15

 

57.50

 

0.04

 

2.00

 

2.22

 

111.00

 

281.50

0.017

5.63

0.005

0.25

250

12500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко по технически. норми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко по счетоводни данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Икономия (черно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Преразход (червено)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставили:

Ръководител на обекта:....................                                                 Проверил:............

Отговорен счетоводител:....................................

 

 

9.5. Обемни тегла (плътност)  на основните строителни материали

 

по ред

Наименование на строителните материали

Плътност

кg / m3

І.

Метали

 

 1.  

Олово

11300-11400

 1.  

Мед

8900

 1.  

Бронз месинг

8600

 1.  

Стомана строителна

7850

 1.  

Калай валцуван

7400

 1.  

Валцуван прокат

7200

 1.  

Чугун

7200

 1.  

Алуминиеви сплави

2800

 1.  

Алуминий

2700

ІІ.

Еруптивни скали

 

 1.  

Базалт, габро

3000

 1.  

Диабаз

2900

 1.  

Диорит, гранит, сиенит,порфит

2700 (2800)

 1.  

Андезит

2500 (2600)

 1.  

Риолит

2250

 1.  

Туф

1800

ІІІ.

Метаморфни скали

 

 1.  

Мрамор

2700 (2800)

 1.  

Кварцит

2600

ІV.

Утаечни скали

 

 1.  

Доломит

2800

 1.  

Пясъчник

2600

 1.  

Глинести шисти

2600

V.

Варовикови скали

 

 1.  

Мраморовиден варовик

2700

 1.  

Плътен варовик

2500

 1.  

Черупчест варовик

1900 (1700)

VІ.

Почви

 

 1.  

Речен чакъл влажен

1900

 1.  

Речен чакъл малко влажен

1800

 1.  

Речен чакъл наситен с вода

2000

 1.  

Пясък плътен влажен

2100

 1.  

Пясък плътен малко влажен

2000

 1.  

Пясък плътен наситен   с вода

2150

 1.  

Пясък средно плътен влажен

1900

 1.  

Пясък средно плътен малко влажен

1800

 1.  

Пясък средно плътен наситен с вода

2000

 1.  

Пясък рохкав влажен

1800

 1.  

Пясък рохкав малко влажен

1650

 1.  

Пясък рохкав наситен с вода

1950

 1.  

Баластра

1800

 1.  

Глинест пясък твърд и пластичен

1900 (2000)

 1.  

Песъклива глина и глина твърда

1900 (2000)

 1.  

Песъклива глина и глина пластична

2000 (2100)

 1.  

Песъклива глина и глина течна

2100 (2200)

 1.  

Растителни почви влажни

1650

 1.  

Растителни почви малко влажни

1500

 1.  

Растителни почви наситени с вода

1800

 1.  

Тиня

1800 ( 2000)

 1.  

Льос

1600

 1.  

Торф влажен

800

 1.  

Торф  малко влажен

500

 1.  

Торф наситен с вода

1100

VІ.

Дървесина и изделия от дърво –сухи

 ( влажни)

 

 1.  

Дъб,бук , ясен габър, бряст, бреза, клен ,акация

700 ( 800)

 1.  

Бор

500 ( 600)

 1.  

Ела, кедър

500 ( 600)

 1.  

Топола, липа,елха, трепетлика

500 (600)

 1.  

Твърди дървесновлакнести плочи

1000

 1.  

Порьозни(за изолация) дървесновлакнести плочи

300

 1.  

Шперплат водоустойчив

800

 1.  

Шперплат обикновен

700

 1.  

Прясно отсечени иглолистни дървета

850

 1.  

Прясно отсечени широколистни дървета

1000

VІІ.

Бетони

 

 1.  

Стоманобетон

2500

 1.  

Обикновен бетон с речен и трошен чакъл

2200 - 2400

 1.  

Сгурбетон

1400

 1.  

Леки бетони

900 -1500

 1.  

Перлитобетон

800

 1.  

Пенобетон, газобетон

400-800

VІІІ.

Строителни разтвори

 

 1.  

Циментов разтвор

2000 (2100)

 1.  

Циментопясъчен разтвор

1800

 1.  

Варов разтвор

1650

 1.  

Вароциментопясъчен разтвор

1700

 1.  

Вароперлитов разтвор

350 (550)

 1.  

Гипсов разтвор

1200

 1.  

Асфалтови разтвори

2100 (2200)

 1.  

Битум

1050

ІХ.

Тухли, кирпичи и керемиди

 

 1. 73.    

Тухли глинени обикновени( пластично пресовани)

 

1750

 1.  

Тухли глинени обикновени( полусухо пресовани)

1900

 1.  

Тухли глинени обикновени, с горими добавки

1500

 1.  

Тухли автоклавни – силикатни

1900

 1.  

Тухли автоклавни – варопепелни

1400

 1.  

Тухли огнеупорни  - шамотни

2000

 1.  

Тухли огнеупорни  - магнезитови

2800

 1.  

Кирпич

1600

 1.  

Тухли единични 25/12/ 6,5-решетъчни

1200

 1.  

Тухли четворка 25/25/ 12-решетъчни

875-1060

 1.  

Тухлени блокчета от газобетон „ Итонг”

450-650

 1.  

Керемиди тип „ Марсилски” за хиляда броя

2800

 1.  

Капаци тип „ Марсилски” за хиляда броя

3000

Х.

Други строителни материали и изделия

 

 1. 86.    

Стъкло ( органическо) – плексиглас

1200

 1.  

Стъкло обикновено

2500

 1.  

Стъкло армирано

2700

 1.  

Стъклотестолит

1850

 1.  

Декоративен гетинакс

1400

 1.  

Поливинилхлорид

1400

 1.  

Линолеум

1600(1100)

 1.  

Картон обикновен

700

 1.  

Картон плътен

1000

ХІ.

Топлоизолационни и звукоизолационни материали

 

 1. 95.    

Плочи и тухли от минерална вата- твърди

200-400

 1.  

Плочи и тухли от клетъчен бетон

300-600

 1.  

Плочи и тухли от клетъчна керамика

400-700

 1.  

Плочи и тухли от пеностъкло

200-300

 1.  

Плочи и тухли от перлит

250-500

 1.  

Плочи и тухли от азбестоцимент

300-500

 1.  

Кече от минерална вата

100-200

 1.  

Кече от стъклена вата

100-150

 1.  

Минерална вата

100-250

 1.  

Стъклена вата

75-250

 1.  

Набъбнал перлитов пясък

75-250

 1.  

Керамзит

300-600

 1.  

Плочи за изолация и облицовка- камъшитови

250-350

 1.  

Плочи за изолация и облицовка- коркови

300-500

 1.  

Плочи за изолация и облицовка от порести пластмаси - стиропор

 

150-250

 1.  

Експандиран корк

120

 1.  

Плочи от коркови отпадъци

150

 1.  

Стиропор

15

 

 

Глава 10

Предаване на строежа и въвеждане в експлоатация.

Примерен доклад за обекти  пета  катЕгория

 

По смисъла на ЗУТ, ако обектът е пета категория строителен надзор не се изисква, освен ако изрично инвеститорът не желае такъв, а функциите му се изпълняват от техническия ръководител на обекта, тоест той ръководи обекта и изпълнява и функциите на строителен надзор.

 

Предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация става по реда на  Наредба 

№ 2 на МРРБ от  31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти  (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. бр. 49 от 2005 г.) и съгласно ЗУТ.

 

Чл. 1. от Наредба № 2

(2) Не подлежат на разрешаване на ползване по реда на тази наредба:

2. строежите от четвърта и пета категория.

 

Примерен доклад:

Окончателен доклад

Относно завършване на строителството на обект: ...................................................

Строеж: ..................................................................................................................................

Местонахождение ..............................................................................................................

Собственик на имота: ........................................................................................................

Инвеститор............................................................................................................................

Строежът е пета категория, съгласно чл............, ал........ от ЗУТ – Наредба № ........../200... г. чл.............

От инж. ........................................................

Основание за съставяне: ЗУТ, чл.168, ал. 2 и ал. 6

Дата на съставяне ................................................

Други приложени свидетелства и документи относно правомощията на изготвящия доклада:

...................................................................................................................................................

Проектите за обекта са изготвени от:

Част Архитектура: ...............................................................................................................

Част Конструкции: ...............................................................................................................

Част Ел. инсталации: .........................................................................................................

Част В и К: .............................................................................................................................

Част ОВ и К: ..........................................................................................................................

Част технологична: .............................................................................................................

Част Вертикална планировка: .........................................................................................

Част ПОИС: ..........................................................................................................................

Част друга: ............................................................................................................................

Строително монтажните работи са изпълнени съгласно договор .................................................................................................................................., от Главен изпълнител: .......................................................................................................,

Технически ръководител към главен изпълнител: ....................................................,

Подизпълнител по част ................................... съгласно договор ............................, представляван от ............................................

 

І. Описание и оценка за сигурност и законосъобразно изпълнение на строежа.

 

І.1. Строежът представлява:

 

А) Част Архитектурна: Описва се подробно обекта, къде се намира по кадастрален план, какво е извършено, колко е застроената площ, колко е разгънатата площ, височина на сградата, ориентация, фасади, настилки, мазилки, облицовки, дограма, тип на покрива, покривно покритие, етажи под нивото на терена, хидроизолации, топлоизолации, звукоизолации и други.

 

Б) Част Конструкции – вида на конструкцията на основната сграда е ....................................,проекта на база на който са направени ........................, фундаменти........................, дълбочина на фундиране .........................., зидове..................., греди..........., пояси ................, плочи.............., противоземетръсни шайби ..............., рамки .................. , други ..........,  покривната конструкция е ..................................., попове.........., ребра............., столици......................, паянти ...................., ползвани материали, размери, проект на база на който е направена, покритие, други ....................., други конструктивни елементи ................................., проект на база на който са направени .........................,  екзекутивни чертежи .............................

 

В) Част В и К инсталации – проекти по които е изпълнена ..............., водопроводно отклонение от където е захранена сградата ........................., водопроводни тръби .............................., водомерен възел ..................., студена вода ........................., топла вода ........................., начин на подгряване......................... , параметри на бойлер и местоположение ..........................., други, за противопожарни нужди ......................, хидранти ..................., разположение на хидрантите ..................................., резервоари ........................., връзки с водопроводна мрежа ......................, други .................., канализация ................................, други

 

Г) Част ОВК инсталации – отоплението е от ........................................., котел модел и производство ................................., използвано гориво ................, резервоар за гориво ..................., начин на подаване на горивото .........................., тип на отоплителната мрежа..............................., щрангове ........................., вентили...................., помпи ......................., други ...................., отоплителни тела ..................., модел.................., строителна височина ........................, други ......, климатична инсталация ................, вентилация ...................., отвори......................., тип вентилатор..........., други ...............,

 

Д) Част Ел. инсталации – изпълнено е съгласно проект ..................., съществуват екзекутивни чертежи ....................., захранването с електроенергия е осъществено от ............................, с кабел ...................., монтирано е главно табло ..............., от таблото се захранват табла ............................, разположението на линиите е .............................., осветителната инсталация е ............... изпълнена е от проводник ........................, силовата инсталация е ........................, изпълнена е от проводник ..........................., други инсталации ................................, системата на електрозахранване е със заземен ....................., телефонната инсталация е ............... изпълнена е от проводник ................, поставен в предпазна тръба .........., мълниезащитната инсталация е изпълнена от ........................, боядисана .................., минизирана ....................., заземени са ....................., изпълнени са изискванията на РСПАБ, други .............

 

Е) Част Технологична – /при положение че е промишлена сграда/ - материали необходими за производството ..............., начин на доставка ............, места за складиране ......................., начин на съхранение ....................., спазени са изисквания на ХЕЙ, РСПАБ, ЗБУТ, други, технологичния цикъл е от .............. нива, на ниво първо .................., ........................, на ниво N-то ......................, по време на производството шумът е ...................., вредните вещества са ..............., отпадъците се събират ...............,

 

Ж) Част други ......................

І.2. Строителството е извършено при спазване изискванията за сигурност и законосъобразно изпълнение съгласно издадените строителни книжа, представените документи, актове, протоколи, и действащите нормативни изисквания.

2.1. Строителството е започнато законосъобразно съгласно одобрен инвестиционен проект, издадено разрешение за строеж, съставени протоколи за откриване на строителна площадка, за определяне на линия и ниво и заверена заповедна книга на обекта – прономерована и прошнурована.

2.2. Актовете и протоколите съставени по време на строителството в достатъчна степен и правилно описват и характеризират изпълненото строителство.

2.3. Сградните отклонения за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчните води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за газоснабдяване и други са изпълнени съгласно условията на експлоатационните дружества и други организации, предоставящи обществени услуги.

2.4.  Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и промените, приети и одобрени по съответния ред и при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания и пожарна безопасност на строежа,  с изключение на посочените в раздел ІІІ.

2.5. При изпълнение на строителните и монтажните работи са вложени материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, съгласно представени от строителя и посочени в раздел ІІІ съгласия, декларации и други

2.6. По време и вследствие на строителството не е допуснато увреждане на трети лица и имоти.

2.7. Осигурен е нормален достъп до строежа, включително за лица с увреждания на ниво тротоар и в .................................... помещения.

2.8. Спазени са определените съгласно проекта характеристики по отношение на топлотехническата и енергийната ефективност.

 

ІІ. Строителни книжа и други документи, актове и протоколи (изискващи се съгласно чл. 169 и чл.170 на ЗУТ), които се прилагат към доклада:

 1. Документи за собственост нот. акт. № ..........., том. ......., рег. № ....., дело ....
 2. Виза за проучване и проектиране от ....................
 3. Одобрен инвестиционен проект, фаза работна на .................... от Гл. Архитект на община ...................
 4. Оценката за съответствие е направена по желание на възложителя съгласно чл. 142 ал. 6 от ЗУТ  в приложения доклад – за всички части
 5. Разрешение за строеж №............./.............................
 6. Образец 1: Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж от ............
 7. Образец 2: Протокол за откривана на строителната площадка №............./.............................
 8. Образец 3: Протокол за определяне на строителната линия и ниво на строежа от ........................... и проверки на нивата от ....................
 9. Образец 4: Протокол за предаване на строителната площадка от инвеститора на строителя
 10. Заповедна книга на строежа № .................. , заверена от ....................., прономерована и прошнурована съдържаща ........... листа.

 

Част Архитектурно – строителна

 1. Образец 5: Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект за даване на основен репер на строежа от ...........................
 2. Образец 6: Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи от ................................
 3. Образец 7: Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (за приемане на кофраж и арматура) № ............/................., № ............/................., ........... и № ............/.................
 4. Образец 8: За предаване на стоманобетонови и бетонови фундаменти и други съоръжения за монтаж на машини  и съоръжения от ................
 5. Образец 9: Акт за приемане и предаване на машини и съоръжения .............броя от ...................
 6. Образец 10: Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от .........................
 7. Образец 11: Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството на спрени строежи .......................
 8. Образец 12: Акт за уточняване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, установяващи, че са постигнати изискванията по проекта (подредени по номера или съгласно опис) .............................броя от ..........................................
 9. Образец 13: Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима сила ...........
 10. Дневници:
  1. Дневник за бетоновите работи
  2. Дневник за пилоти работи
  3. Дневник за земни работи
  4. Дневник за заваръчни работи  и антикорозионна защита на заварените съединения
  5. Дневник за монтажни работи
  6. Други ....
  7. Сертификати за бетонна стомана с декларация за съответствие от производителя (доставчика на вносна стомана) и удостоверение от изпълнителя за съответствие със сертификатите на вложената в строежа стомана .........................броя
  8. Свидетелства за правоспособност на заварчиците
  9. Протоколи, свидетелства или удостоверения (лабораторни) за изпитване на бетон, (подробен опис с наименования, дати и за какво се отнасят) ...................броя
  10. Съгласия, декларации и сертификати за материали, изделия, продукти и други, вложени в строежа и документ от строителя, удостоверяващ, че те съответствуват на представените документи за:
   1. Хидроизолационни материали ..................................
   2. Топлоизолационни материали ...................................
   3. Звукоизолационни материали ....................................
   4. Гипсокартон .....................................................................
   5. Бетонови разтвори
   6. Тухли
   7. Керамични изделия
   8. Други .................................................................................
   9. Образец 14: Акт за приемане на конструкцията

 

 Част Водопроводни и канализационни инсталации

 1. Работни проекти одобрени от ..............................
 2. Образец 12: Акт за уточнявана на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта
  1. За водопроводната инсталация
  2. За водопроводното отклонение
  3. За канализационната инсталация
  4. За канализационното отклонение
  5. Заповед № ................ от ................. за 72 часови проби на В и К
  6. Протокол за 72 часова проба при експлоатационни условия
  7. Протокол за изпитване на тръбопроводи за якост и плътност
  8. Протокол за хидравлично изпитване на водопровода
  9. Съгласия, декларации и сертификати за материали, изделия, продукти и други, вложени в строежа и документ от строителя, удостоверяващ, че те съответстват на представените документи, както и паспорти на машините и съоръженията
   1. За тръби и фитинги
   2. За бойлери за топла вода
   3. За други
   4. Становище на РИОСВ относно септична яма .......................

 

 

Част отопление, вентилация и климатизация

 1. Работни проекти одобрени от ..............................
 2. Образец 12: Акт за уточнявана на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта
 3. Заповед № ................ от ................. за 72 часови проби на отоплителна инсталация
 4. Протокол за студена хидравлична проба на отоплителната инсталация
 5. Протокол за единични изпитвания на:
  1. Водогреен котел
  2. Отоплителна инсталация
  3. Протокол за 72 часови проби при експлоатационни условия
  4. Съгласия, декларации и сертификати за материали, изделия, продукти и други, вложени в строежа и документ от строителя, удостоверяващ, че те съответстват на представените документи, както и паспорти на машините и съоръженията
   1. За тръби и фитинги
   2. За радиатори
   3. За водогрейни котли (разрешение за употреба № ................ от .................)
   4. За оборудването в котелното
   5. За разширителен съд
   6. За резервоар за течно гориво
   7. За електроди и електро-заваряване
   8. За циркулационни помпи
   9. Свидетелства на заварчиците и декларации за изпълнение
   10. Протоколи
    1. За измерване тягата в комините
    2. За вентилационни системи
    3. За изпитване на вентилатори
    4. За проверка изолацията на преносната мрежа
    5. За топломерите

 

Част Електрически инсталации

 1. Работни проекти одобрени от ..............................
 2. Образец 12: Акт за уточнявана на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта
 3. Протоколи (лабораторни) за изпитвания на кабелите, гръмоотводите и заземителните устройства, звънчевата и домофонна инсталация, слаботокова инсталация, силнотокова инсталация, (лаборатория и документи за акредитация)
 4. Протокол за замерване “фаза – защитен контур” на монтирани контакти и други
 5. Заповед № ................ от ................. за изпитване на ел. съоръжения
 6. Образец 9: Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения от ....................
 7. Образец 17: Протокол за проведена 72 часова проба при експлоатационни условия на съответните инсталации
 8. Съгласия, декларации и сертификати за материали, изделия, продукти и други, вложени в строежа и документ от строителя, удостоверяващ, че те съответствуват на представените документи, както и паспорти на машините и съоръженията
 9. Акт за приемане на асансьорни уредби

 

Част Технологична

 1. Работни проекти одобрени от ..............................
 2. График за провеждане на предпускови проби
 3. Образец 9: Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения от ....................
 4. Акт за проверка правилното монтиране на технологични машини и съоръжения върху фундамента
 5. Протокол за единични изпитвания на машините и съоръженията
 6. Лабораторен протокол за изпитване на микроклимат, осветление и шум
 7. Протокол на комисия за експлоатация за постигане на проектни мощности и техническите параметри на технологичното оборудване
 8. Оценка влиянието на обекта върху околната среда
 9. Заповед на възложителя за провеждане на 72 часова проба при експлоатационни условия
 10. Образец 17: Протокол за проведени 72 часова проба при експлоатационни условия
 11. Съгласия, декларации и сертификати за материали, изделия, продукти и други, вложени в строежа и документ от строителя, удостоверяващ, че те съответстват на представените документи, както и паспорти на машините и съоръженията.

 

Част кадастър

 1. Писмо на службите по кадастър за заснемане на подземните комуникации и нанасянето им в кадастралния план на населеното място от ...................................
 2. Писмо на службите по кадастър за заснемане на сградата и нанасянето и в кадастралния план на населеното място.

 

Част други служби

 1. Становища, заключения, разрешения от
  1. Електроразпределително дружество
  2. В и К дружество
  3. Топлоразпределително дружество
  4. Газоразпределително дружество
  5. КАТ
  6. ХЕИ
  7. ДВСК
  8. РИОСВ
  9. РСПАБ
  10. Други

 

 1. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура на:
  1. Електроразпределително дружество
  2. В и К дружество
  3. Топлоразпределително дружество
  4. Газоразпределително дружество
  5. Други

 

Част общи

 1. Декларация, че няма недовършени и неизвършени СМР.
 2. Декларация за издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции
 3. Образец 15: Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
 4. Становища на ХЕЙ и други служби относно държавното приемане и разрешаване ползването на строежа със заключение, че при строителството са изпълнени действащите норми и изискванията и може да бъде подписан Протокол образец 16 и/или издадено разрешение за ползването му.

 

 

Забележка: 

 1. Всеки от споменатите документи трябва да бъде приложен и описан в списък с приложения, задължително е срещу всеки документ да се пише – приложение №...................
 2. Всеки обект има собствена специфика и предназначение, което ще рече, че необходимите документи са според обекта. Въпреки че съм се постарал да обхвана всичко, възможно е да се наложи прилагането на други документи, които не са описани тук.

 

Официална част:

Заключение: Така изпълнен строежът може да понесе натоварванията съгласно действащата нормативна уредба. На основание направените констатации и становища на специализираните контролни органи, за законосъобразността на строежа, съгласно изискванията на чл. .............. ал. ......... от ЗУТ оценяваме, че строежът ............................................... отговаря на изискванията на чл. ........... ал. ........... от ЗУТ и същият може да бъде ползван по предназначението си и предлагаме да разгледате настоящия окончателен доклад, да назначите ДПК или да издадете разрешение за ползване на обекта, съгласно Наредба №2 на МРРБ от .......................... за разрешаване ползването на строежите в Република България. Неразделна част от доклада са документите, посочени като приложения.

Докладът се състави в три оригинални екземпляра и подписа от:

Подписи на експерти по съответните части:

 1. Част Архитектура: ................................................................................................
 2. Част Конструкции: ................................................................................................
 3. Част Ел. инсталации: ..........................................................................................
 4. Част В и К: .............................................................................................................
 5. Част ОВ и К: ..........................................................................................................
 6. Част технологична: .............................................................................................
 7. Част Вертикална планировка: ..........................................................................
 8. Част ПОИС: ...........................................................................................................
 9. Част друга: .............................................................................................................

Юридически и физически лица имащи пряко отношение към изградения вече обект:

 1. Строител:
 2. Инвеститор:
 3. Собственик:
 4. Други:

 

След спазване на всички процедури обекта счита за въведен в експлоатация след получаване на “Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж” по образец на следния пример, като гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на това удостоверение за всички видове СМР, независимо от датата на изпълнението им:

 

На основание член 177, ал. 3. от ЗУТ и искане на собственика (възложителя) или лицето, упражняващо независим строителен надзор в строителството (ако е упълномощено) с входящ №................ от ................, окончателен доклад от ............................... на .........................................., упражняващо строителен надзор, съгласно свидетелство за оправомощаване от МРРБ/лиценз № ........... от .............., платена такса ............... с квитанция № ............

 

Удостоверение

№ ............... от ...............

за въвеждане в експлоатация на строеж

...............................................................................................................

Намиращ се в урегулиран поземлен имот ..................................... по плана на ......................................... с административен адрес .................................................. с възложител:  ...................................................................................................................... съгласно: Натурален акт № ............., том ........, рег. № ............ дело .........., Договор за покупко-продажба на ......................................... собственост от ..............

При спазване на следните ограничителни условия за ползване на строежа: по предназначение: .................................... За спазване на посоченото ограничително условие отговорност носи възложителя на строежа.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти от .................. Разрешение за строеж № .......... от ............... и Протокол за определяне на строителна линия и ниво от ....................... с резултатите от проверките на контролните нива и изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

Строежът е заснет и нанесен в кадастралната карта (кадастралния план) на .................................... съгласно удостоверение № ........ от ......... по реда на чл. ....... , ал. ......, във връзка с параграф ........, точка .......... от ПЗР и ЗКИР и чл. .........., ал. ........... от ЗИД ЗУТ от .............................

Гаранционните срокове за изпълнените СМР са съгласно договора между възложителя и изпълнителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл. 160, ал.3 от ЗУТ и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При използване на обекта да се спазват законовите разпоредби.

Следват подпис и печат за платени такси и подпис и печат на Главен архитект.

 

Въпреки честите промени на нормативната уредба, може да се счита, че ако се придържате към подобен модел, няма да сгрешите, когато подготвяте документацията за въвеждане на строеж в експлоатация. Винаги преглеждайте действащата към момента нормативна уредба, за да няма неприятни изненади.

 

Съгласно новите изисквания  по ЗУТ необходимо е да бъде създаден “Технически паспорт на строежа”  чл. 176а. Редно е техническия паспорт на строежа да представлява всичко това, което се съдържа в окончателния доклад и да съдържа сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа, като към основната документация да се добавя нова след извършване на какъвто и да било ремонт, реконструкция, преустройство или друго. Техническия паспорт се изготвя от лицето, упражняващо строителен надзор или от техническия ръководител – за строежите от пета категория, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган (бих добавил, че е редно да се изготвя системно, още от деня на първата копка). Техническия паспорт се съставя в два оригинални екземпляра – по един за възложителя и за органа издал разрешението за строеж, а когато разрешението е издадено от орган по член 5, ал.7, екземпляр от техническия паспорт се предава и на органа по чл.5, ал.5. Възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт на строежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Кметът на общината организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, регистър на всички решения за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи.

 

В заключение ще посочим, че е необходимо редовно да се следи нормативната база, да се води подробно досие на обекта с всички актове, протоколи, сертификати, становища, заключения, разрешения, договори, съгласия, декларации, протоколи от изпитвания, свидетелства, екзекутиви, заповеди в заповедни книги, дневници, съответствия със стандарти и други, за да може една фирма да е експедитивна и конкурентна на строителния пазар.

 

 

 

Глава 11

Добри европейсКи практики

 

Има какво да вземем от опита на икономически по-развитите от нас страни. Не че те строят по някакъв особено различен от нас начин, при тях просто е важна логистиката, спазването на нормативната уредба, здравето и безопасността на работещите, икономическата ефективност от изграждания обект или съоръжение, макро- и микроорганизацията на строителството, отчетността и гаранциите, опазването на природната среда, водите и микроклимата на района. Действията им са насочени именно в тази посока.

 

Добрите европейски практики се свеждат основно до следното:

-          точен разчет на необходимите инвестиции за обекта, изготвен на принципа минимални разходи, високо качество и ефективност, възможно най-бързо изграждане и пускане в експлоатация;

-          оценка на риска на инвестициите, прогнозен живот на инвестицията, срок за експлоатация и възвръщаемост;

-          пълна проектна готовност;

-          силна  логистика преди започване на изграждането на обекта;

-          точен разчет на необходимите материали и срокове на доставка – складираните материали са в минимални количества, доставките са разчетени по часове;

-          точен разчет на необходимата механизация – достъпа и количеството и качеството на работа са разчетени по часове;

-          точен разчет на необходимата работна ръка за изграждането на обекта – достъп, разчетен по часове;

-          точен разчет за сроковете за изграждане, календарни и мрежови графици, графици за движение на работната ръка и механизацията;

-          осигурени здравословни и безопасни условия на труд и режим на труд и почивка – тук са абсолютно стриктни, като се започне от работното облекло, предпазните средства и се стигне до достъпа до съответните работни места;

-          спазване на противопожарните норми;

-          пълна документация на извършените СМР –  има страни, където дори и керемида не можете да смените, без да оформите това документално и без да бъде извършено от фирма, притежаваща лиценз за това;

-          осигурено обучение на работещите по здравословни и безопасни условия на труд;

-          осигурено обучение на работещите, свързано с прилаганите технологии;

-          абсолютна дисциплина на работните места;

-          осигурена организация на работните места;

-          работа с подизпълнители, тясно специализирани в даден вид дейност;

-          качествено извършване на СМР и съответни гаранции;

-          Контрол на всички нива при изграждане на обектите

-          Предварително осигурена инфраструктура и подходи до обекта, стриктен режим на движение на работна ръка и механизация

-          Осигурени необходими указателни и други знаци свързани с организация на движението, здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана

-          Осигурени пътища на евакуация на работещите снабдени с изискваните от закона указателни табели

-          Работа с специфични инструменти и машини за отделните видове работи специално оборудвани за целта

-          Стриктно документиране съгласно действащата там нормативна уредба

-          Работа в екип – добър психоклимат на обекта

-          Добра комуникация между различните звена, осигурена мобилна връзка с други екипи работещи на обекта

-          Прецизен отчет на извършените СМР – постоянна връзка банка, инвеститор, проектант, изпълнител, подизпълнители при спазване на йерархията

-          Опазване на природната среда, водите и микроклимата на района мерки по защита и възстановяване.

 

 

Белгийският опит , споделен от проф. Пол ван Де Пют, Белгийски технически университет

 

Практически стъпки

 1. Направете списък на СМР, които ще се изпълняват.
 2. Определете количествата за всеки вид работа/операция.
 3. Изчислете/калкулирайте преките разходи за всяка работа.
 4. Планирайте човеко/часовете.
 5. Изчислете общите разходи за обекта.
 6. Прогнозирайте влиянието на инфлацията – на годишна база  за следните параметри: материали, труд и строителна механизация.

Работете  с подизпълнителите на фиксирани цени.

 

 1. Формирайте общият бюджет на обекта. Работете с прогнозни количества, които коригирайте при окончателната КСС.

 

Общата стойност на обекта се формира от:

сумата от  всички преки разходи по пера  (материали, труд,механизация) за единица  

+  общите разходи за обекта

+ коефициент на риска – покрива закупено ново оборудване, разходи за нови технологии, нов тип конструкция, корекция на количествено-стойностните сметки, влиянието на инфлацията

+ общите разходи на фирмата

+ печалба.

 

 

 

 

Определянето на преките разходи на обекта  по пера включва:

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           Стойността на ресурса    =   количество  x  единична цена

 

               Определяне на количеството:

 • обичайното количество /по норма/
 • изпълненото количество

 

Единична  цена на материали, труд, строителна механизация   (автопарк/ машиносмяна)

Подизпълнители

 

 Формира се след определяне на различните операции за съответния  вид работа (СМР)

 

 При планирането е много важно да се изготви работен график с план на приходите и разходите за обекта. При това имайте предвид и периодите на престой. Вижте по-долу примерен График за планиране (стъпаловиден).

 

Практиката на Белгия през последните 10-12 години показва, че всяка от строителните фирми разработва собствени специализирани програми за количествено-стойностни сметки. Отрича се практиката за УСН или други норми поради спецификата на всеки изпълняван обект, както е напр. в Германия, където се прилагат DIN стандартите/норми.

В периода от 15 ноември до 15 март е забранено полагането на  бетон или асфалт. Изисква се специално разрешение за изпълнението им. 

 

 

Друг модел за планиране е чрез обвързване на началото и края на операцията / работата напр. земно-изкопните работи

Със стрелки се обозначава отделната операция или СМР

 

Схема за изчисляване на преките разходи на операция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект

 

№:

 

 

 

Преки разходи / елемент или операция

 

 

 

 

 

 

 

Клиент:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

 

 

 

 

№ на операцията / работа

та

Наимено

вание

Ед.

Кол-во

Чове

ко

часове

 

Преки разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

норма

кол-во

за единица (операция)

общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мате

риали

Запла

ти

Меха

низация

Под

изп.

Общо

Мат.

Заплати

Меха

низация

Под

изп.

Общо

 

Механизация

Подизп.

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ бр. операции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова обща сума