ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - ЧАСТ II


 

 

 

 

 

 

Глава 8

 

Бетониране при зимни условия, грижа за бетона при полагането му, забрана за бетониране съгласно Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

(обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 53 от 1999 г.).

 

Когато средната денонощна температура падне под 5оС или когато минималната денонощна температура е под 0оС, следва бетоновите работи да се изпълняват като задължително към смесите се прибави противозамръзваща химическа добавка и/или се ползва някой от методите за зимно бетониране. Зимата ни е сравнително дълга и през периода от около месец ноември до към месец март е  задължително да се ползват добавки за зимно бетониране, защото вероятността от появата на температури под 0оС съществува. Все пак, процесът на набиране на якост на бетона до достигане на 100 % якост е прието в цял свят, че е 28 дни. Производителите на строителна химия в рекламните брошури, които придружават продуктите им, обикновено записват следните няколко важни изречения и данни, които е желателно да бъдат разбрани правилно, а именно:

-          добавките за ускоряване на втвърдяването или добавките против замръзване не са достатъчни сами по себе си за противодействие на ниските температури.

Това ще рече, че при полагане на бетон в зимни условия е необходимо да се положат всички необходими грижи за бетона, като например подгряване на бетонната смес, използване на топлоизолирани кофражи, завиване повърхностите на бетона (метод “Термос”) и други.

-          якост на натиск - след втвърдяване в сравнение с еталон, отлежал при нормални условия е от  125 %  до 140 % по-висока.

Това ще рече, че под нормални условия се разбира температура средна денонощна  5оС, иначе казано става дума за бетониране при зимни условия, обаче някои инвеститори смятат, че това им дава основание предписания  в проекта бетон клас В20 да бъде заменен с бетон клас В15, което е абсолютно недопустимо.

-          добавъчните материали не трябва да са замръзнали и по кофража не трябва да има лед или сняг

Това просто трябва да се изпълни, защото иначе каква полза, че ползваме добавка.

Изобщо указанията за употреба на добавката трябва да бъдат прочетени внимателно. Редно е бетоновата смес да е приготвена в бетонов възел с вложени съответните добавки, като изрично е упоменато точно какви добавки са вложени.

Редно е когато полагаме бетоновата смес в първите дни на набиране на якост, минимум от първия до седмия ден да направим така, че да нямаме замръзване на бетона дори и за една минута, защото едно такова замръзване нарушава физическата му структура и е причина за по-ниски крайни якости. Особено негативно върху структурообразуването на бетона влияе многократното му размразяване и размразяване в процеса на набиране на якост, а също и след това /клас на мразоустойчивост/.

 

Какво реално става, ако температурата на бетона падне под 0оС ?

-          отрицателните температури са причина за замръзването на свободната вода в прясно положената бетонна смес;

-          известно е, че лед е твърдото агрегатно състояние на водата, в него обаче заеманият обем е с около 9-10 % по-голям, тоест пораждат се вътрешни напрежения, които разрушават възникналите вече връзки;

-          при по-ранна възраст на бетона свободната вода е повече, следователно негативните последствия са по-големи;

-          след като водата замръзне, процесът на взаимодействие с цимента се прекратява, процесът на взаимодействие се възстановява едва след като водата отново премине в течно състояние;

-        &