Закони


Закони и наредби свързани със строителните дейности.

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НАРЕДБА № РД-07-2
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В сила от 01.01.2010 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

НАРЕДБА № 2 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

                   Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на временните и подвижните строителни площадки.

                        Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при извършване на следните строителни и монтажни работи (СМР):

                        1. земни работи, вкл. екскавация;

                        2. изграждане;

                        3. монтаж и/или демонтаж;

                 4. преустройство и/или разширение;

                 5. реконструкция;

                 6. възстановяване;

                 7. ремонт;

8. събаряне, вкл. разрушаване;

9. техническо обслужване;

10. изолационни и довършителни работи; поддръжка;

11. отводнителни (дренажни) работи;

12. техническа ликвидация и/или консервация на обекти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Специфични изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на видове СМР са посочени в приложения № 1 - 6.

(3) Ръководства за изпълнение на СМР и кодекси за добра строителна практика се изработват въз основа на общите и специфичните изисквания на наредбата и се популяризират от синдикалните и работодателските организации в строителството съгласувано с Браншовия съвет по условия на труд в строителството. Тези ръководства или кодекси за добра практика могат да се използват при разработването на вътрешните инструкции и документи на строителя.

Чл. 3. Наредбата не се прилага при:

1. добив на подземни богатства чрез сондиране;

2. добив на минерални суровини по открит или подземен начин;

3. производство и заготовка на строителни елементи и продукти извън строителната площадка.

Чл. 4. Наредбата се прилага при спазване на изискванията на нормативните актове за:

1. здравословни и безопасни условия на труд, включително:

а) оценка на риска и съответни превантивни мерки;

б) работно място и работно оборудване;

в) консултиране и информиране на работещите;

г) лични предпазни средства;

д) инструктаж;

е) експозиция на химични, физични и биологични агенти;

ж) физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;

з) санитарно-хигиенни норми и изисквания;

и) знаци и сигнали;

2. проектиране и изпълнение на строежите, включително:

а) обхват и съдържание на инвестиционните проекти;

б) съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

в) лицензиране на консултантите;

г) правила за изпълнение и приемане на СМР;

3. пожарна и аварийна безопасност;

4. електробезопасност;

5. организация на движението и сигнализация на пътищата;

6. безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност;

7. извършване на взривни и огневи работи;

 1. 8.  опазване на околната среда.

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Чл. 1. Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г.) реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;

2. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) реда за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ), които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;

3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) задълженията на лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие;

4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) реда за определяне на правата и задълженията на производителите и лицата, които извършват дейностите по оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания и/или изискванията за екопроектиране;

5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) надзора на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти, за които има определени съществени изисквания и/или изисквания за екопроектиране и такива, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите;

6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) техническия надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройството или монтажа и за безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност;

7. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) условията за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност;

8. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) условията за вписване в регистър на лицата, осъществяващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

   Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост "обекти".

 

   Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост.

 

   Чл. 3. Изискванията на тази наредба се отнасят за държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица).

 

   Чл. 4. Обектите по чл. 1 се подразделят на класове по функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - бр. 101 от 2010 г.).

 

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V *

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа по електрообзавеждането на потребители на електрическа енергия за напрежение до 1000 V, наричани по-нататък "потребител", независимо от формата на собственост на средствата за производство.

Чл.2. (1) Правилникът се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него.

2) Правилникът се прилага и от персонала на външни фирми, които по договор с потребителя извършват работи по неговото електрообзавеждане.

Чл.3. Координацията на мерките и действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на външна фирма, когато изпълнява работи по електрообзавеждането на потребителя, се осъществява от работодателя-потребител, а задълженията на работодателя на външната фирма се определят в договора за изпълнение.

Чл.4. (1) Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждане за напрежение до и над 1000 V се извършва при спазване на изискванията за безопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (обн.,ДВ,бр.34 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.19 от 2005 г.).

(2) За електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, което не е включено в правилника по ал.1, се прилагат разпоредбите на този правилник.
(3) Лицата, придобили квалификационна група за безопасност при работа по правилника от ал.1, могат да извършват работи по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V и по този правилник.

Чл.5. (1) Работодателят може да предвижда допълнителни мерки за безопасност при работа по електрообзавеждането, които не противоречат на този правилник. С допълнителните мерки персоналът се запознава под формата на писмени нареждания, указания и инструктажи.

(2) За специфичните съоръжения от електрообзавеждането, които не са включени в този правилник, се изпълняват разпоредбите на нормативната уредба, която ги урежда, указанията за безопасност, посочени в техническата документация на производителите, и предписанията на контролните органи.

 

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V *

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа по електрообзавеждането на потребители на електрическа енергия за напрежение до 1000 V, наричани по-нататък "потребител", независимо от формата на собственост на средствата за производство.

 

 

 

Чл.2. (1) Правилникът се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него.

 

2)   Правилникът се прилага и от персонала на външни фирми, които по договор с потребителя извършват работи по неговото електрообзавеждане.

 

 

 

Чл.3. Координацията на мерките и действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на външна фирма, когато изпълнява работи по електрообзавеждането на потребителя, се осъществява от работодателя-потребител, а задълженията на работодателя на външната фирма се определят в договора за изпълнение.

 

 

Чл.4. (1) Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждане за напрежение до и над 1000 V се извършва при спазване на изискванията за безопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (обн.,ДВ,бр.34 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.19 от 2005 г.).

 

 

 

 

(2) За електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, което не е включено в правилника по ал.1, се прилагат разпоредбите на този правилник.

(3) Лицата, придобили квалификационна група за безопасност при работа по правилника от ал.1, могат да извършват работи по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V и по този правилник.

Чл.5. (1) Работодателят може да предвижда допълнителни мерки за безопасност при работа по електрообзавеждането, които не противоречат на този правилник. С допълнителните мерки персоналът се запознава под формата на писмени нареждания, указания и инструктажи.

 

 

 

(2) За специфичните съоръжения от електрообзавеждането, които не са включени в този правилник, се изпълняват разпоредбите на нормативната уредба, която ги урежда, указанията за безопасност, посочени в техническата документация на производителите, и предписанията на контролните органи.

 

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V * (обн.,ДВ,бр.21 от 11 март 2005 г.)

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа по електрообзавеждането на потребители на електрическа енергия за напрежение до 1000 V, наричани по-нататък "потребител", независимо от формата на собственост на средствата за производство.

 

 

 

Чл.2. (1) Правилникът се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него.

 

2)   Правилникът се прилага и от персонала на външни фирми, които по договор с потребителя извършват работи по неговото електрообзавеждане.

 

 

 

Чл.3. Координацията на мерките и действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на външна фирма, когато изпълнява работи по електрообзавеждането на потребителя, се осъществява от работодателя-потребител, а задълженията на работодателя на външната фирма се определят в договора за изпълнение.

 

 

Чл.4. (1) Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждане за напрежение до и над 1000 V се извършва при спазване на изискванията за безопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (обн.,ДВ,бр.34 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.19 от 2005 г.).

 

 

 

 

(2) За електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, което не е включено в правилника по ал.1, се прилагат разпоредбите на този правилник.

(3) Лицата, придобили квалификационна група за безопасност при работа по правилника от ал.1, могат да извършват работи по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V и по този правилник.

Чл.5. (1) Работодателят може да предвижда допълнителни мерки за безопасност при работа по електрообзавеждането, които не противоречат на този правилник. С допълнителните мерки персоналът се запознава под формата на писмени нареждания, указания и инструктажи.

 

 

 

(2) За специфичните съоръжения от електрообзавеждането, които не са включени в този правилник, се изпълняват разпоредбите на нормативната уредба, която ги урежда, указанията за безопасност, посочени в техническата документация на производителите, и предписанията на контролните органи.

 

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С наредбата се уреждат изискванията за безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения поЧл. 2, ал. 1, редът за осъществяване на техническия им надзор и редът за вписване в регистъра поЧл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията.

 

 

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:

1. товароподемни кранове;

2. товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;

3. електрически телфери;

4. багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;

5. товарозахващащи органи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и др.;

6. сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука - сапани, клещеви захвати, траверси и др.;

7. подвижни работни площадки.

 

(2) Наредбата се прилага и за релсовите пътища към съоръженията по ал. 1, т. 1 - 3 и 7

 

Чл. 3. Наредбата не се прилага за повдигателни съоръжения поЧл. 2, ал. 1, които са:

1. монтирани на плавателни и летателни средства и в подземни мини;

2. предназначени само за научни изследвания;

3. със специално предназначение за системата на Министерството на отбраната.

 

НАРЕДБА № 9 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. изискванията за защита на здравето на работещите, включително за предотвратяване на съществуващи или потенциални рискове от експозиция на азбест при работа;

2. граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха.

Чл. 2. Наредбата се прилага за дейности, при които работещите са или могат да бъдат експонирани на прах от азбест или от азбестосъдържащи материали.

Чл. 3. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват от юридически или физически лица, които имат издадени разрешения по Закона за здравето (ДВ, бр. 70 от 2004 г.).

Чл. 4. (1) Забранява се прилагането на азбест чрез шприцоване, както и дейности, включващи използването на азбестосъдържащи изолационни или звуконепроницаеми материали с ниска плътност.

(2) Забраняват се дейностите, при които работещите са експонирани на азбестови влакна, свързани с добив на азбест, производство и преработка на азбестови продукти или производство и преработка на изделия, в които има азбест, с изключение на дейностите по третиране и обезвреждане на продукти, получени в резултат на разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи продукти, като се спазват изискванията на законодателството за пускането на пазара и употребата на азбест.

Чл. 5. Националният център по опазване на общественото здраве води регистър на всички признати случаи на азбестоза и мезотелиом съгласно изискванията на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (ДВ, бр. 33 от 2001 г.).

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Съдържание

Глава:

 1. Кой може да бъде технически ръководител? Основни права и задължения, отговорности (административно-наказателна).
 2. Нормативни изисквания към строежите пета и шеста категория.
 3. Актове и протоколи, съставяни по време на строителството.
 4. Технически спецификации и стандарти.
 5. Екзекутивна документация.
 6. Технически паспорт на строежа.
 7. Здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.
 8. Бетониране при зимни условия, грижа за бетона при полагането му, забрана за бетониране съгласно Наредба № 3 от 1994 г.
 9. Отчетност: количествено-стойностни сметки; анализ на единични цени (труд, материали, механизация); единични тегла на основни материали; КС 28А;

10. Предаване на строежа и въвеждане в експлоатация. Примерен доклад за обекти пета категория.

 1. 11.   Добри европейски практики.

НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл. 1. С наредбата се регламентират:

 

         1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането

на строителните отпадъци (СО);

2. създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране,

транспортиране и третиране на СО;

3. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;

4. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

 

Чл. 2. Целта на наредбата е:

 

1. да се предотврати и минимализира образуването на СО;

2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за

управление на отпадъците (ЗУО);

3. да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;

4. да се намали количеството на депонираните СО.

Чл. 3. Наредбата се прилага за:

 

1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи (СМР), независимо

от категорията на строежа, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на

територията (ЗУТ);

2. отпадъци по приложение № 1 от премахване на строежи по т. 1, в т.ч. след въвеждането им в експлоатация;

 1. 3.       рециклирани строителни материали.

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

В сила от 31.03.2001 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.

(2) Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон определя изискванията към лицата, извършващи строителство, както и устройството и дейността на професионалната организация на строителите.

 

Чл. 2. Законът цели да създаде условия за:

1. идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;

2. подобряване управлението на строителната дейност, повишаване на отговорността на строителя за постигане на съществените изисквания към строежите и на качеството на изпълнение на строежите;

3. защита на интересите на потребителите на строителни услуги.

 

Чл. 3. (1) Законът се прилага за българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното им законодателство, техните клонове, държавните и общинските предприятия, извършващи строителство на територията на Република България, наричани по-нататък "строители".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра". Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

(3) Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по ал. 2, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.

(4) Участието в обединението по ал. 3 не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи по ал. 2.

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят:
1. редът за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък “регистъра”;
2. изискванията към строителите, които кандидатстват за вписване в регистъра;
3. редът и условията за периодично и ежегодно потвърждаване на наличието на обстоятелствата, станали основание за вписване на строителя в регистъра.
Чл. 2. (1) Комисията по чл. 26 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), наричана по-нататък “комисията”, създава, поддържа и ръководи функционирането и използването на регистъра съгласно ЗКС и устава на Камарата на строителите в България, наричана по-нататък „камарата”.
(2) Организацията и дейността на комисията се регламентират с правилник, приет от управителния съвет на камарата.
(3) Комисията по ал. 1 е независим орган на камарата, чиято дейност се осъществява в съответствие със ЗКС и с разпоредбите на този правилник и на правилника по ал. 2.
Чл. 3. Към камарата се създава специализирано звено “Регистър”, състоящо се от щатни служители на камарата и структурирано като централно специализирано звено “Регистър” и специализирани звена “Регистър” в областните структури на камарата.
Чл. 4. На вписване в регистъра подлежат строителите, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в Националната класификация на икономическите дейности (НКИД), позиция 45 “Строителство”, както и холдинговите дружества, които имат от структурата си вписан/и в регистъра строител/и.
Чл. 5. (1) Строителите, които изпълняват строежи от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и които подлежат на вписване в регистъра съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, могат да се вписват в една или повече от следните групи:
1. първа група: строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
2. втора група: строежи от транспортната инфраструктура;
3. трета група: строежи от енергийната инфраструктура;
4. четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
(2) Видът и броят на групите от регистъра, в който строителят желае да се впише, се определят със заявлението за вписване съгласно чл. 10, ал. 1.
(3) Строител, вписан първоначално в регистъра в заявена от него група, може да кандидатства за вписване и в други групи по реда на глава четвърта.
(4) Във всяка група съгласно ал. 1 се обособяват следните подгрупи:
1. строежи от първа до пета категория;
2. строежи от втора до пета категория;
3. строежи от трета до пета категория;
4. строежи от четвърта и пета категория.